آمریت منابع بشری

تاریخچه

منابع بشري يک بخش اساسي اداره در تمام ادارات اعم از دولتی و خصوصی ميباشد. مديريت منابع بشري برمبنای اندیشه یی استوار است که حقوق کارکنان در نظر گرفته شود. منابع بشري شامل فعالیت های معين از قبيل تجزیه و تحلیل شغل، پلانگذاری یا برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمندیابی یا نیرویابی، انتخاب و گزینش نیروی انسانی، آموزش و توسعه نیروی انسانی و پرورش شغلی، ارزیابی عملکرد و اجراات کارکنان، اجتماعی کردن، پاداش، طراحی سیستم بهداشت و ایمنی محیط کار و طراحی سیستم انظباط کارکنان میباشد.

آمریت منابع بشری پوهنتون تعلیم و تربیه کابل قبلاً تحت نام مدیریت عمومی مامورین در راستای مدیریت و هماهنگی نیروی بشری در این پوهنتون فعالیت میکرد که بعداً در سال 1390 در مرحله ایجاد و طرح ساختار تشکیلاتی اصلاحات اداری سیستم رتب و معاش قرار گرفته و به آمریت منابع بشری ارتقاء نمود.

اهداف اداره مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی و قانون تحصیلات عالی در عرصه خدمت به منابع انسانی و ایجاد زمینه رقابت کار بین کارکنان میباشد، تا نقاط قوت و ضعف را در راستای پیشبرد امور کاری خویش کشف نموده و آنها را تقویت نماید و از جانب دیگر کاستی ها و نارسایی های کاری را جستجو و به نقطه قوت تبدیل نماید.

دیدگاه

تبدیل آمریت منابع بشری به یک اداره موثر،کارا، با ظرفیت و منطبق به معیارهای جامعه

ماموریت

آمریت منابع بشری در حال حاضر مصروف استخدام افراد متخصص و شایسته، ایجاد فضای اعتماد، بسیج و سازماندهی درست نیروی انسانی، ایجاد فضای آموزش و خلاقیت و استفاده درست از ظرفیت های موجود انسانی در پوهنتون میباشد.

ارزشهای

 • احترام به عدالت، حقوق، فرصتهای مساوی و ارزشهای انسانی در محیط کاری خصوصا برای متقاضیان کار پوهنتون؛
 • رعایت ارزشهای طرز سلوک و تامین مناسبات دوستانه و مسلکی با کارمندان و استادان؛
 • احترام متقابل میان همه کارمندان در رده های مختلف شغلی و برخورد عادلانه و انسانی با مراجعین؛
 • متعهد به اهداف و ارزشهای مشترک سازمانی و کار گروهی در پوهنتون.
 • تعهد، امانت داری و صداقت در انجام امور محوله؛
 • تخصص گرایی و شایسته سالاری؛
 • مبارزه با فساد اداری و تبعیض قومی، لسانی، منطقوی، سیاسی و مذهبی؛

 

دستآوردها

 • ترتیب فایلنگ و دوسیه بندی دفاتر سوانحات منسوبین اداری وکادری پوهنتون؛
 • دیتابیس نمودن اسناد های استادان، کارمندان و کارکنان پوهنتون؛
 • ایجاد کمیته ارزیابی کارکنان به شکل حضوری؛
 • ایجاد کمیته سمع شکایات کارکنان خدمات ملکی؛
 • ایجاد کمیته منع آزار و اذیت جنسیتی؛
 • ایجاد کمیته مصونیت وظیفوی منسوبین پوهنتون؛
 • تدویر ورکشاپ های آموزشی جهت بلند بردن ارتقأ ظرفیت کارمندان؛
 • ایجاد سیستم دیتابیس برای چاپ و توزیع کارت هویت استخوانی پوهنتون؛

 

 

human resource