آمریت ژورنال

معرفی مختصر و فعالیت های مدیریت عمومی ژورنال ها 

بیوگرافی مدیر عمومی ژورنال ها