اهداف،رسالت و دیده گاه امور محصلان

رسالت

معاونیت امور محصلان با شفافیت در توزیع دیپلوم‌ها، ترانسکریپت‌ها و حفظ و نگهداری اسناد معتبر محصلان و دفاع از حقوق محصلان فعالیت دارد و در این راستا خدمات با کیفیت را برای محصلان برحال و فارغ التحصیلان عرضه مینماید.

 

دیدگاه

 معاونیت امور محصلان برای تاًمین شفافیت، قانونیت و عرضه خدمات باکیفیت و چلوگیری از جعل و تقلب اسناد در نظر دارد تا سیستم دیجیتلی را در معاونیت امور محصلان راه اندازی نماید.

 

اهداف

 معاونیت امور محصلان در راستای پالیسی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون اهداف زیر را دنبال می‌نماید.

 • آشنای محصلان جدید الشمول به لوایح ، مقرره ها و طرزالعمل‌های مربوط به محصلان؛
 • آشنای محصلان با کتابخانه پوهنتون و پوهنحی‌ها؛
 • آشنای محصلان به پروسه ثبت نام در پوهنحی‌ها؛
 • نظارت از معرفی محصلان واجد شرایط به لیلیه و بدل اعاشه؛
 • اجرای تاًجیل وتبدیلی محصلان مطابق لوایح؛
 • نظارت از تقسیم اوقات درسی محصلان و اخذ امتحانات؛
 • نظارت از فعالیت‌های ورزشی محصلان؛
 • سازماندهی و  نظارت  از کنفرانس های علمی و سیمینار های محصلان که در پوهنتون دایر می‌گردد؛
 • چاپ کارت هویت برای محصلان جدید الشمول؛
 • شناسایی محصلان ممتاز ، تشویق و تقدیر محصلان برتر؛
 • توزیع دیپلوم و ترانسکریپت برای فارغ التحصیلان.