منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ - ۱۰:۲۶
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1445 هــ.ق. به کادرهای علمی به سویه داکتر، ماستر و لیسانس در دیپارتمنت‌های ذیل ضرورت دارد.

پوهنځی تربیت بدنی و علوم ورزشی:

1-دیپارتمنتِ مربی گری، (1)بست، بار دوم، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور و ماستر.

تاریخ ثبت‌نام: 3/8/1445 الی/13/8/1445 ه.ق

پوهنځی علوم طبیعی:

1-دیپارتمنتِ فزیک، (1)بست، بار اول، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور و ماستر.

تاریخ ثبت‌نام: 3/8/1445 الی/3/9/1445 ه.ق

2-دیپارتمنتِ حفاظت محیط زیست، (1)بست، بار دوم، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور و ماستر.

تاریخ ثبت‌نام: 3/8 . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ - ۱۰:۱۵
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1445 هــ.ق. به کادرهای علمی به سویه داکتر و ماستر در دیپارتمنت‌های ذیل ضرورت دارد.

پوهنځی روان‌شناسی:

1-دیپارتمنتِ روان شناسی عمومی، (1)بست، بار اول، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور و ماستر.

تاریخ ثبت‌نام: 1/8/1445 الی/1/9/1445ه.ق

پوهنځی علوم اجتماعی:

1-دیپارتمنتِ . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۴ - ۱۱:۱۳

اطلاعیه بست‌های کادری پوهنتون تعلیم و تربیه کابل!

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1445 هــ.ق. به کادرهای علمی به سویه داکتر و ماستر و لیسانس در دیپارتمنت‌های ذیل ضرورت دارد.

1-پوهنځی علوم تربیتی و مسلکی:

دیپارتمنتِ تعلیم و تربیه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۵:۲۱

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1444 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځي علوم علوم طبیعی، دیپارتمنت ریاضی، تعداد بست (1)  ذکور برای بار دوم، درجه تحصیل داکتر، ماستر

بناً اشخاصی که دارای درجه تحصیلی داکتر، ماستر و لیسانس باشند از تاریخ 1444/8/27 الی . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۸ - ۱۷:۳۲

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1444 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځي علوم اجتماعی، دیپارتمنت جغرافیه، تعداد بست (1)  ذکور برای بار دوم، درجه تحصیل داکتر، ماستر و لیسانس 

بناً اشخاصی که دارای درجه تحصیلی داکتر، ماستر و لیسانس باشند از تاریخ 1444/5 . . .

شنبه ۱۴۰۱/۲/۳ - ۱۱:۲۷

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1401ه.ش مطابق1443 ه.ق در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس طبقه اناث به کادر علمي جديد ضرورت دارد

اطلاعیه پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در رابطه به ۲۴ بست کادری دیپارتمنت های مختلف خویش را به اعلان گذاشته که قرار ذیل میباشد:

۱. پوهنځی زبان و ادبیات، دیپارتمنت دری،تعداد (۱) اناث برای . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۱۴:۶

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:              علوم طبیعی    
 دیپارتمنت:             فزیک                یک  بست 
برای بار :               دوم 

 متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/11/21الی1399/12/1 درخواستي . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳ - ۱۳:۴

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:              علوم طبیعی
 دیپارتمنت:             محیط زیست                   یک  بست 
برای بار           :    اول

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/10/5  الی  1399/10/25  درخواستي . . .

OpenShow all

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ - ۱۰:۲۶
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1445 هــ.ق. به کادرهای علمی به سویه داکتر، ماستر و لیسانس در دیپارتمنت‌های ذیل ضرورت دارد.

پوهنځی تربیت بدنی و علوم ورزشی:

1-دیپارتمنتِ مربی گری، (1)بست، بار دوم، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور و ماستر.

تاریخ ثبت‌نام: 3/8/1445 الی/13/8/1445 ه.ق

پوهنځی علوم طبیعی:

1 . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ - ۱۰:۱۵
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1445 هــ.ق. به کادرهای علمی به سویه داکتر و ماستر در دیپارتمنت‌های ذیل ضرورت دارد.

پوهنځی روان‌شناسی:

1-دیپارتمنتِ روان شناسی عمومی، (1)بست، بار اول، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور و ماستر.

تاریخ ثبت‌نام: 1/8/1445 الی/1/9/1445ه.ق

پوهنځی علوم اجتماعی:

1-دیپارتمنتِ . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۱۴:۳۸
Background image

اطلاعیه بست‌های خالی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل!

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل به تعداد(2)بست خالی خویش را طریق رقابت آزاد برای قشر ذکور به اعلان سپرده است!

1- معتمد نقدی، بست هفتم، تعداد: (1)بست.

2- معتمد جنسی، بست هفتم، تعداد: (1)بست . . .