آمریت ارتقای کیفیت

 1.   چارت تشکیلاتی کمیته ارتقای کیفیت 
 2. معیار های یازده گانه ارتقای کیفیت و اعتبار دهی 
 3.  پالیسی  ارتقای کیفیت پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 
 4. پلان عملیاتی – تطبیقی کمیته ارتقای کیفیت و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 
 5. . پلان عملیاتی ارزیابی خودی کمیته ارتقای کیفیت
 6. چک لست اسناد و شواهد سازی ارتقای کیفیت در سطح  پوهنحی 
 7.  پالیسی انصاف و عدالت پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
 8.  پالیسی درج و رسیده گی به شکایات در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
 9. پالیسی مصونیت پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
 10. پالیسی آزادی علمی در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
 11. پالیسی اخلاقی هیات رهبری ، استادان ، محصلان و بخش های اداری در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
 12. پالیسی تحقیقات علمی تحصیلات عالی افغانستان 
 13. . پالیسی آزادی علمی در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 
 14. پالیسی انصاف و عدالت در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
 15.  پالیسی درج و رسیده گی به شکایات در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
 16. پالیسی مصونیت ، امنیت و صحت پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
 17.  پالیسی مشاور برای صنوف در  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
 18. لایحه ی نظم و دسپلین در مؤسسات تحصیلات عالی
 19. ارزیابی خودی مرحله سوم  
 20. رهنمود ساختاری و وظیفوی برنامه های ارتقای کیفیت
 21.  کتاب رهنمای مؤسسات تحصیلی که تحت پروسه اعتباردهی قرار دارند  
 22. سند های مسیر یابی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی
 23.  گزارش و فشرده فعالیت های کمیته ارتقای کیفیت  طی سال  1398-1399
 24.     گزارش بازنگری دورهای برنامه های علمی