لایحه وظایف رییس پوهنتون

 1. نماینده‌گی قانونی از مؤسسه‌ی تحصیلات عالی
 2. ریاست جلسات شورای علمی مؤسسه ونظارت از تطبیق فیصله های آن .
 3. نظارت از تطبیق امور مربوط به معاونیت های مؤسسه، پوهنحی‌ها وسایرنهاد های مربوط.
 4. نظارت ومواظبت از ارایه‌ی خدمات اجتماعی ورفاهی در مؤسسه .
 5. اداره‌ی امور مالی، حسابی، دارایی ها ملکیت های مؤسسه .
 6. تامین نظم وانضباط ومساعد نمودن محیط و فضای مناسب کار درمؤسسه .
 7. انکشاف تدابیر لازم و فراهم آوری سهولت ها برای بهبود وضع تحصیلی، تربیتی وتحقیقی در مؤسسه .
 8. موا ظبت و رعایت اصول آزادی های اکادمیک در مؤسسه .
 9. اتخاذ تدابیر وانکشاف پلان ها وبرنامه های لازم جهت بلند بردن عواید و دارایی های مؤسسه از طریق اجرای تحقیقات علمی، انتشارات، برگزاری کورسهای آموزشی وتأسیس نهاد های تولیدی .
 10. ایجاد وتحکیم روابط علمی با نهادهای همتا به سطح ملی وجهانی .
 11. جلب وجذب مساعدت های مالی وتخنیکی اشخاص ومؤسسات داخلی وخارجی طبق قانون.
 12. امضای قرار داد های توامیت علمی وتحقیقی طبق احکام قانون .
 13. تایید یا ارجاع فیصله ومصوبه های شوراهای علمی پوهنحی ها جهت بررسی به مجلس شورای علمی مؤسسه.
 14. اجراآت لازم پیرامون تقرر، تثبیت رتبه‌ی علمی، ارتقای سویه علمی، ترفیع علمی، انفکاک وتقاعد منسوبان مؤسسه .
 15. اجراآت لازم ضروری در رابطه به استخدام کادر های علمی قرار دادی .
 16. اجراآت لازم درباره‌ی استفاده از بورسهای تحصیلی وکوتاه مدت .
 17. نمایندگی از مؤسسه در مسافرت های کاری به خارج از کشور درصورت ضرورت وایجابات وظیفوی .
 18. انکشاف تدابیر لازم برای بهبود وضع خدمات وحفظ و مراقبت مؤسسه .
 19. اجراآت لازم در باره‌ی تقدیر وتحسین از منسوبان مستحق مؤسسه .
 20. اجراآت لازم در باره‌ی انکشاف وتطبیق معیار های انضباطی وتأدیبی در مؤسسه .
 21. طرح پلان ها وبرنامه های انکشافی دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت .
 22. ارایه گزارش از فعالیت های مؤسسه به مجلس عمومی استادان شورای علمی مؤسسه ومقام وزارت تحصیلات عالی .
 23. رعایت ونظارت از تطبیق قانون وتآمین برخورد یکسان وعادلانه با تمام منسوبان مؤسسه در برابر قانون .
 24. داشتن توجه دایمی به رفع نیازمندی های اکادمیک، رفاهی وصحی نهاد ها و منسوبان مؤسسه .
 25. نظارت از اجراآت معاونیت های علمی، اداری ومحصلان و نهاد های مربوط آنها .
 26. نظارت از اجراآت پوهنحی ها .
 27. سایر وظایفی که طبق قانون به رییس مؤسسه تعلق می‌گیرند.