لایحه وظایف معاون امور محصلان پوهنتون

اهداف

هـدف وظـیفه: طرح پالیسی های مربوط به امور محصلان، توزیع دیپلوم ها و ترانسکرپتها، حفظ و نگهداری اسناد معتبر محصلان و مهر سفید پوهنتون هت تطبیق اهداف و پروگرام های اداره.

لایحه وظایف

 1. ترتیب پلان کاری، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.
 2. رهبری و مدیریت پرسونل تحت اثر به منظور تحقق اهداف پلان شده.
 3. طرح پالیسی های مربوط به امور محصلان به منظور تطبیق معیار های تعیین شده و بهبود امور.
 4. نظارت از اجرای امور مربوط به توزیع دیپلوم ها، ترانسکرپت ها، امتحانات و نتایج امتحانات و توزیع کارت های هویت برای محصلان.
 5. نظارت و کنترول از امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد شمولیت و فراغت محصلان و سایر اسناد معتبر پوهنتون و مهر سفید پوهنتون.
 6. نظارت از تطبیق، مقررات و لوایح بالای محصلان جهت تآمین نظم و دسپلین.
 7. نظارت از امور محصلان غرض شمولیت در پوهنحی ها، لیلیه ها و اجرای امور بدل اعاشه برای محصلان.
 8. وارسی و نظارت از چگونگی امور مربوط به تاجیل و تبدیلی محصلان به منظور تـآمین شفافیت.
 9. نظارت و کنترول از ترتیب و تطبیق تقسیم اوقات ها غرض آغاز دروس و اخذ امتحانات در پوهنحی ها.
 10. رهنمایی و نظارت از فعالیت های ورزشی و اجتماعی محصلان در پوهنحی ها.
 11. همکاری و رهنمایی سیستماتیک با کمیته محصلان ممتاز به منظور معرفی آنها به پروگرام های تحصیلی در کشور های خارجی.
 12. کنترول و نظارت از ترتیب جداول نتایج امتحانات و فراغت محصلان جهت معرفی فارغان به مؤسسات دولتی و خصوصی.
 13. سازماندهی و مراقبت از تدویر کنفرانس های علمی و سیمینار های محصلان در پوهنحی های مربوطه و امتحانات دولتی فارغ التحصیلان.
 14. ارزیابی از کیفیت اجراات پرسونل تحت اثر به منظور اتخاذ تصامیم بعدی و ارتقای باز دهی کاری.
 15. اجرای وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف رییس پوهنتون مطابق قانون سپرده می شود.