آمریت انسجام خدمات محصلان

تاریخچه آمریت انسجام خدمات محصلان

آمریت انسجام خدمات محصلان یکی از آمریت های تازه تاسیس در پوهنتون تعلیم وتربیه کابل می باشد. که به منظورآموزش مهارت های کاریابی و بلند بردن سطح علمی و فرهنگی محصلان مطابق به نیازهای جامعه تشکیل شده است. این آمریت در سال 1398 در چوکات ریاست پوهنتون تعلیم وتربیه کابل و معاونیت امور محصلان فعالیت خویش را شروع نمودند.

 

اهداف

آمریت انسجام خدمات محصلان مسوولیت دارد تا مهارت‌های کاریابی را برای محصلان سال اخیر و فارغ التحصیل مطابق بازار کار ارائه بدارد که برای انجام آن فعالیت های زیر را انجام میدهد.

 

 1. ارائه مشاوره شغلی ورهنمای محصلان جهت انکشاف مهارت های دوره شغلی شان بعد ازختم تحصیل
 2. ارائه برنامه کار آموزی جهت انکشاف نیروی بشری و تقویت بازار کار از طریق تحصیلات عالی
 3. رشد وانکشاف دانش ومهارت های تخنیکی محصلان از طریق آموزش برنامه مهارت های شغلی (SST) تابرای رقابت در بازار کار آماده شود.
 4. تطبیق برنامه های جدید تحصیلی در مطابقت با نیازمندی بازار کار وتقویت برنامه های موجود تحصیلی تا از لحاظ کیفیت ومحتوا پاسخکو نیازمندی های بازار کار باشد .
 5. آموزش برنامه مهارت های شغلی از طریق مبایل(MSST)
 6. تطبیق برنامه های جدید تحصیلی در مطابقت با نیازمندی بازار کار وتقویت برنامه های موجود تحصیلی تا از لحاظ کیفیت ومحتوا پاسخگونیاز مندی های بازار کار باشد. چون آموزش برنامه های کمپیوتر(CMOA)
 7. رهنمای محصلان در امر تشخیص علایق شغلی و وظایف مورد نظرشان بعد از فراغت
 8. کمک به محصلان در قسمت ایجاد پلاان های کاری وآگاهی دهی به آنها در مورد وضعیت وتقاضای بازار کار
 9. شناسای خلا ها در مهارت های محصلان وطرح پلان ها واستراتیژی ها جهت رسیدگی به چنین خلاها
 10. مدیریت مرکز کاریابی محصلان ، تامین روابط با شرکت ها ، انجوها ، دفاتردولتی ، جهت تقویتی روند کاریابی.

 

فعالیت ها

کارآموزی/ کاریابی: محصلان که آموزش مهارت های کاریابی را بشکل حضوری یا ازطریق تیلفون همراه موفقانه سپری کرده باشند، برای کارآموزی سکتورهای دولتی یا خصوصی واجد شرایط میگردند. برنامه های کارآموزی محصلان را قادرمی‌سازد تا تجارب مسلکی کسب کرده و برای شان شبکه‌های مسلکی بسازند تا بتوانند ازاین راه وظیفه دایمی دریافت کنند.

 1. مشاوره شغلی: این برای محصلان سال آخر و فارغ التحصیلان تازه یک فرصت خوب بوده تا درمورد پلان های پیشرفت شغلی شان رهنمایی وفیدبک حاصل کنند و با استفاده از افزارهای لازم، علایق، توانایی‌ها و ارزش‌های مسلکی شان را بررسی کنند. محصلان همچنان شاید درمربی گری یک به یک شغلی و جلسات با مراجع استخدام کننده منتخب اشتراک کنند.
 2. مهارت‌های شغلی: این برنامه حضوری ده روزه روی انکشاف مهارت‌های شخصی و مهارت‌های لازم کاریابی تمرکز می‌نماید. این آموزش برای محصلان سال چهارم و فارغ‌التحصیلان تازه آگاهی لازم را درباره شرایط کاری ارایه کرده و آنهارا برای کارآموزی فردی درسکتورهای دولتی و خصوصی آماده می‌سازد. ازطریق این برنامه محصلان موارد ذیل را یاد می گیرند:

 

 • جستجوی فرصت های کاری بشکل آنلاین
 • تهیه خلص سوانح ونامه درخواستی
 • کاربرد مهارت‌های مصاحبه.
 • برقراری ارتباطات به طورموثرتر.
 • نوشتن نامه های رسمی، ایمیل وگزارشات.
 • انکشاف مهارت‌های کارآفرینی.
 • استفاده ازمهارت‌های مدیریت وقت.

 

3.آموزش برنامه های کمپیوتری: کورس مدیریت کمپیوترو خودکارساختن اموراداری (CMOA) یک برنامه دوماهه برای محصلان سال چهارم و فارغ‌التحصیلان تازه می باشد. نصاب آموزشی این کورس برنامههای ذیل را شامل می باشد:

 

 • معرفی سخت افزارهای تکنالوژی معلوماتی/ کمپیوتری.
 • مدیریت کمپیوتر (ویندوز)
 • مایکروسافت ورد.
 • مایکروسافت اکسل.
 • مایکروسافت پاورپاینت.
 • انترنت وآموزش آنلاین.
 • استفاده ازتجهیزات تکنالوژی معلوماتی دریک محیط دفتری.

 

4.نمایشگاه‌های شغلی: نمایشگاه‌های شغلی محصلان سال چهارم وفارغ التحصیلان تازه را با مراجع استخدام کننده دولتی وخصوصی وصل می نمایند. نمایشگاه شغلی مراسمی بوده که نمایندگان شرکت‌ها، ادارات دولتی وموسسات غیردولتی با محصلان روی فرصت‌های شغلی صحبت می نمایند.
6
. روابط مراجع استخدام کننده: آمریت خدمات محصلان  میان نهادهای دولتی وغیر دولتی استخدام کننده، روابط ایجاد کرده وفرصت‌های کارآموزی و شغلی را میان محصلان سال آخر و فارغ التحصیلان تازه تبلیغ کرده وآنها را همآهنگ می نماید.
7 . جلسه‌های تبادل اطلاعات محصلان: مراکز شغلی فضای مناسب را برای محصلان ارائه می نمایند تا آنها درباره مسلک و ساحه کاری شان گفتگو کرده و موفقیت‌ها و چالش‌های شانرا در راستای کاریابی باهمدیگرشریک سازند.
8
. آموزش مهارت‌های شغلی از طریق مبایل: آموزش مهارت‌های کاریابی ازطریق تلیفون همراه (MSST) یک نرم افزار تعاملی بوده که برای محصلان مهارت‌های کاریابی را آموزش میدهد. اهداف اساسی این آموزش طورذیل می باشند:
الف: افزایش دسترسی به آموزش مهارت های کاریابی پوهنتون ها برای محصلان که نمی توانند دراین دراین آموزش بشکل حضوری اشتراک کنند. چون به آمریت انسجام خدمات محصلان  پوهنتون شان دسترسی ندارند.
ب: اثبات کم هزینه بودن تکنالوژی تلیفون همراه در زمینه انکشاف مهارت‌های کاریابی محصلان ازطریق این برنامه محصلان موارد ذیل را یاد می گیرند:

 

 • جستجوی فرصت های کاری بشکل آنلاین.
 • تهیه خلص سوانح ونامه درخواستی .
 • کاربرد مهارتهای مصاحبه.
 • برقراری ارتباط بطورموثرتر.
 • نوشتن نامه های رسمی، ایمیل وگزارشات.
 • انکشاف مهارت های کارآفرینی.
 •  استفاده ازمهارت های مدیریت وقت.

بعد ازتکمیل نمودن آموزش مهارتهای کاریابی ازطریق تلیفون همراه و سپری نمودن امتحان نهایی، محصلان ازپوهنتون تعلیم وتربیهکابل یک تصدیق نامه دریافت خواهند کرد.
معیارهای انتخاب محصلان برای آموزش مهارت های شغلی وکمپیوتر:

 1.  محصلان باید درسال آخرتحصیل و یا تازه فارغ شده باشند.
 2. آشنایی نسبی با کمپیوتر و زبان انگلیسی داشته باشند.
 3.  تعهد جهت تکمیل کردن تریننگ.
   

 

دست آورد ها :

 1. اخذ تندیس کار آفرینی از طرف سازمان حمایت از جوانان برتر
 2. ایجاد انجمن فارغان( المنای )
 3. تهیه وترتیب دوسیه های صحت روانی برای محصلان این پوهنتون
 4. تدویر ورکشاپ شش برنامه کمپیوتر(ICDL ( برای 180 تن از محصلان
 5. تدویر ورکشاپ مهارت های شغلی برای 160 تن
 6. تدویر ورکشاپ های آمادگی تافل به همکاری سازمان حمایت از تعلیم وتربیه برای 40 تن از محصلان
 7. برگزاری برنامه آموزش زبان انگلیسی در سه سطح ( ابتدای، متوسط وعالی )

 

پلان های آینده:

1-تدویر ورکشاپ های آموزش کمپیوتر برای محصلان

2- تدویر ورکشاپ زبان انگلیسی

3- تدویر ورکشاپ مهارت های شغلی

4- معرفی محصلان به برنامه های کار آموزی

5- زمینه سازی برنامه های سیر علمی وکار های عملی برای محصلان

6- برگزاری جلسات کمیته های هشت گانه این آمریت

7- برگزاری ورکشاپ های روان شناسی وتدویر جلسات مشاوره

 

چارت تشکیلاتی

text