لایحه وظایف معاون امور محصلان پوهنتون

اهداف

هـدف وظـیفه: طرح پالیسی های مربوط به امور محصلان، توزیع دیپلوم ها و ترانسکرپتها، حفظ و نگهداری اسناد معتبر محصلان و مهر سفید پوهنتون هت تطبیق اهداف و پروگرام های اداره.

لایحه وظایف:

  1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربع وار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیشبینی شده.
  2. رهبری و مدیریت پرسونل تحت اثر، به منظور تحقق اهداف پلان شده.
  3. طرح پالیسی های مربوط به امور محصلان به منظور تطبیق معیارهای تعیین شده.
  4. نظارت از اجرای امور مربوط به توزیع دیپلوم ها، ترانسکریپت ها، نتایج امتحانات و توزیع کارت های هویت برای محصلان.
  5. نظارت و کنترول از امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد شمولیت و فراغت محصلان.
  6. نظارت از تامین نظم و تطبیق مقررات دسپلینی بالای محصلان.
  7. نظارت ازامورمحصلان غرض شمولیت درپوهنځی های مربوطه.
  8. وارسی و نظارت از چگونگی امور مربوط به تاجیل و تبدیلی محصلان.
  9. نظارت و رهنمائی از امور مربوط به توزیع اتاق های درسی جهت تدریس به موقع محصلان درپوهنځی ها.
  10. نظارت و کنترول از ترتیب و تطبیق تقسیم اوقات ها غرض آغاز دروس و اخذ امتحانات در پوهنځی ها.
  11. رهنمائی و نظارت از فعالیت های ورزشی و اجتماعی محصلان درپوهنځی ها.
  12. همکاری و رهنمائی باشورای فرهنگی مؤسسه جهت عرضه بهتر فعالیت های اجتماعی محصلان.
  13. کنترول ونظارت از ترتیب جدول نتایج وفراغت محصلان و تسلیم دهی آن به وزارت تحصیلات عالی.
  14. سازماندهی ومراقبت از تدویر کنفرانس های علمی و سیمینارهای محصلان درپوهنځی های مربوط .
  15. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف رئیس مؤسسه سپرده میشود.