د پوهنتون موخې، مأموریت او لیدلوری

دیدگاه

پوهنتون تعلیم و تربیۀ کابل، منحیث یک نهاد معتبر تلاش میورزد  تا از طریق تدریس، تحقیق و عرضۀ خدمات در راستای تربیت کادر های متدین، متخصص و متعهد، برای نظام آموزشی کشور مبتنی بر خلاقیت و آینده نگری معیار های جدید ایجاد نماید تا در راستای تولید علم و مهارتهای جدیدآموزشی به یک نهاد پیشتاز در سطح ملی و منطقه مبدل گردد.

ماموریت

پوهنتون تعلیم و تربیۀ کابل، در حال حاضر با منابع مادی و معنوی دست داشته به تعلیم و تربیۀ نیروی انسانی و کادرهای تخصصی آراسته با علم و دانش و متعهد به ارزشهای عالی اسلامی وانسانی مشغول بوده از این طریق، نقش اساسی خویش را در مسیر انکشاف متوازن و پایدار جامعه ایفا مینماید.

ارزشها

 • آزادی در تولید علم و احترام به اصل مالکیت عمومی دانش در چاچوب قوانین اسلامی؛
 • رعایت عدالت، صداقت، شفافیت و حسابدهی در امور به عنوان یک عنوان یک اصل اسلامی؛
 • احترام به اساسات اسلامی ومعیاری های عام و جهان شمول علمی- تحقیقی؛
 • احترام به اصل تلفیقی وظیفه محوری، نتیجه محوری و فضیلت محوری؛
 • احترام به نتایح  معرفتی به عنوان یک اصل ارزشی و اخلاقی و علمی؛
 • مشارکت و اجتناب از تمرکز گرایی؛
 • کیفیت در محورهای آموزش، خدمات و تحقیق؛  
 • استقلالیت مالی، اداری و اکادمیک در توافق با وزارت محترم تحصیلات عالی.

اهداف

اهداف برنامۀ پلان استراتیژیک پوهنتون شامل تطبیق برنامه های حکومت داری خوب، پروگرامهای اکادمیک، دسترسی به تحصیلات عالی ، ایجاد زیربنا های مناسب برای تدریس و پیشبرد فعالیتهای علمی وتحقیقی یک امر حیاتی شمرده ‌میشود. بنابران اهداف پوهنتون را میتوان به صورت زیر مشخص نمود:

 • توسعه پوهنتون با درنظرداشت اهداف ده گانۀ وزارت تحصیلات عالی بر اساس معیارها در سطح ملی، منطقه یی و بین المللی با توجه به محورهای آموزش، تحقیق، خلاقیت و کارآفرینی؛
 • ایجاد برنامه های تحصیلی جدید و توسعۀ رشته ها با توجه به نیاز جامعه؛
 • تحقق سطوح سه گانۀ تحصیلات عالی در پوهنتون : لیسانس، ماستری و دوکتورا؛
 • برقراری نظام ارتباطی مناسب و توأمیت با مراکز مهم علمی – تحقیقی در داخل و خارج از کشور در موافقت با وزارت محترم تحصیلات عالی؛
 • ایجاد و گسترش زیرساختها.