معرفی آمریت مالی و حسابی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل

  معرفی آمریت مالی و حسابی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل

از آن جایکه هویدا است آمریت مالی و حسابی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی ستون اصلی و اساسی یک اداره را تشکیل میدهد که همواره در تلاش رفع نیازمندیهای عاجل و ضروری  این نهاد جهت نیل به هداف و پلان های پیشبینی شده ایشان در پرتو پلان استراتیژیک پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی از هرگونه سعی و کوشش دریغ نورزیده اند. فعالیت های آمریت امور مالی و حسابی در چهار بخش عمده چون مدیریت عمومی حواله جات و دفترداری، مدیریت عمومی تنظیم بودجه، مدیریت معاشات و مدیریت عواید تحصیلی مطابق برنامه های این اداره تنظیم گردیده است. این آمریت با توجه به فعالیت های عمده و دورانی چون حواله معاشات مطابق نورم تعین شده، بودجه سازی، جمع آوری عواید، حواله اضافه کاری، اجرای حواله های حق الزحمه شبانه استادان، حق الزحمه پروگرام ماستری حق الزحمه  تقریظ، حواله بدل اعاشه محصلان، اجرای حواله های مصارفاتی،انتقال مصارف عام المنفعه از قبیل(مصارف برق، آب ، صفایی شاروالی و پرداخت مصارف مخابرات، تطبیق پلان های عملیاتی طبق پلان استراتیژیک پوهنتون، گزارشدهی مالی به مراجع مربوطه و در بخش های چون استقلالیت مالی و برنامه های انکشافی نیز سعی میورزد تا منابع مالی آنرا از طریق حمایه دونرها و درخواست تخصیص از بودجه دولت تمویل نماید.  با وجود اینکه آمریت مالی و حسابی دارای یک تشکیل کوچک بوده با آن هم در سال های اخیر توانسته با تطبیق پلان های بودجوی و مصارفاتی خویش حد اکثر(98%) بودجه منظور شده را همه ساله در بخش های متخلف به مصرف برساند و در این عرصه پیشقدم باشد، همچنان روابط کاری خوب و همآهنگی آمریت این آمریت با سایر شعبات داخل و ادارات  خارج از پوهنتون باعث پیشرفت و ثبات در امورات ذکر شده گردیده که اعضای این آمریت را امیدوار و دلگرم برای تطبیق اهداف تعین شده می سازد.  

وظایف آمریت مالی و حسابی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل

  هدف وظیفهنظارت از اجرای تمام محسوبی های مصارفاتی بودجه عادی و انکشافی           

شرح وظایف:    

 1.  ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه  جهت  رسیدن به اهداف پلانی
 2. سازماندهی امور برای پرسونل مربوطه به منظور تثبیت استقامت های کاری
 3. طرح وتسوید بودجه عادی ریاست پوهنتون باهمکاری معاون مالی واداری جهت ارائه آن بمقامات ذیصلاح وزارت کنترول از ترتیب  بودجه عادی و انکشافی جهت تثبیت دقیق بودجه
 4. ايجاد سيستم هاي موثر مالي و حسابده  اعم از بودجه عادي و انكشافي جهت شفافیت امور
 5. مراقبت از جمع آوری اسنادمحسوبی فورم (م10) بمنظور ثبت ومعامله فورم محسوبی (م12) و (م13) بازگشتی
 6. مراقبت از ترتیب فورمه های محسوبی مصارفاتی پروژه های انکشافی وعادی غرض تصفیه حسابات پروژه ها
 7.  ترتیب راپورمحسوبی مصارفاتی ماهواردرهمکاری با بخش حواله جات پیشکی غرض ارسال به وزارت مالیه
 8.   نظارت از معامله اسناد محسوبی به دفاتر مربوط جهت مجرائی پول ذمت اشخاص ودوایر دولتی وغیر دولتی
 9. ارزیابی کیفیت اجراآت کارمندان تحت اثر بمنظور اتخاذ تدابیربعدی ارتقای بازدهی کاری.
 10. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات واهداف ریاست پوهنتون سپرده میشود.

وظایف عمده مدیریت عمومی حواله جات و دفترداری:

 • اجرای حواله های معاشات و اضافه کاری
 • اجرای حق الزحمه های شبانه، پروگرام ماستری و تقریظ
 • اجرای بدل اعاشه محصلان
 • اجرای حواله های مصارفاتی و کریدت کارت تلیفون
 • اجرای حواله های محسوبی
 • اجرای سایر وظایف یومیه اداره مرتبط به وظیفه طبق هدایت مقامات مطابق قانون و مقررات

وظایف عمده مدیریت عمومی تنظیم بودجه:

 • ترتیب پلان مالی
 • ترتیب بودجه عادی و انکشافی مطابق نورم تعین شده
 • درخواست تخصیصات
 • درخواست تخصیصات معاشات رتب
 • تدویر کمیته داخلی بودجه
 • گزاردهی از مصارف وجوه مالی به مراجع گزارش گیرندهس
 • اجرای سایر وظایف یومیه اداره مرتبط به وظیفه طبق هدایت مقامات مطابق قانون و مقررات

وظایف عمده مدیریت معاشات:

 • وارسی از دفتر(م 40) ثبت معاشات
 • ترتیب مکاتیب، استعلام و پیشنهادات مرتبط به وظیفه
 • همکاری با مدیریت کنترول در حصه ویزه اسناد مالی
 • جمع آوری راپور های معاشات، بدل اعاشه و حق الزحمه شبانه استادان از پوهنحی های نه گانه پوهنتون
 • اجرای سایر وظایف یومیه اداره مرتبط به وظیفه طبق هدایت مقامات مطابق قانون و مقررات

وظایف عمده مدیریت عواید تحصیلی:

 • جمع آوری عواید از پوهنحی های نه گانه
 • جمع آوری عواید از برنامه های ماستری پوهنتون
 • جمع آوری عواید از درک فروش دیپلوم، ترانسکرپت، سرتیفیکیت و فورم های برنامه های ماستری و چهارده پاسان
 • اجرای سایر وظایف یومیه اداره مرتبط بهه وظیفه طبق هدایت مقامات مطابق قانون و مقررات

قابل یادآوری است اجرای امور مالی و حسابی نه  تنها عقب  میز بوده بلکه اعضای این آمریت جهت اجرأ و طی مراحل حواله های معاشات، اضافه کاری، بدل اعاشه محصلان، حق الزحمه های برنامه های ماستری، حق الزحمه شبانه و تقریظ، اجرای حواله های مصارفاتی و خریداری وغیره به وزارت تحصیلات عالی، وزرات مالیه، د افغانستان بانک، نوی کابل بانک، بانک ملی افغان، وزرات تکنالوژی و مخابرات و ریاست گمرک کابل جهت تسلیمی فورم های مالیاتی بشکل دوامدار رفت و آمد مینمایند.

اهداف اساسی آمریت مالی و حسابی برای تطبیق پلان ها و برنامه های مالی:

 • کنترول ونظارت از صورت تحقق عواید.
 • طرح و پیشبینی بودجه عادی و انکشافی به اساس برنامه و نیازمندیهای پوهنتون.
 • طرح و ترتیب پلان مالی.
 • گزارشدهی از مصارف وجوه مالی در جریان هر سال مالی.
 •  کنترول از مصارف و پرداخت ها
 • کنترول از امور مالی وحسابی.
 • کنترول از چگونگی کارکرد ها و اجراآت کارمندان تحت اثر این آمریت.
 • عرضه خدمات مالی برای بخش اداری و امور اکادمیک پوهنتون.
 • جذب پروژه های انکشافی جهت ایجاد زیربناها برای تطبیق فعالیت های تحقیقی و تدریسی.
 • بلند بردن کیفیت کاری و ارتقاء در بازدهی.

تشکیل آمریت مالی و حسابی

 • آمریت مالی و حسابی بست سوم
 • مدیریت عمومی حواله جات و دفترداری بست چهارم
 • مدیریت عمومی تنیظم بودجه بست چهارم
 • مدیریت معاشات بست پنجم
 • مدیریت تحصیلی عواید بست پنجم
 • معتمد نقدی پوهنتون بست هفتم

 

چارت تشکیلاتی

ذذدرلد