آمریت تهیه و تدارکات

معرفی آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون تعلیم و تربیه کابل

تدارکات یکی از ستون‌های اصلی و اساسی یک اداره را تشکیل میدهد. خرید و تدارکات یکی از قدیمی ترین فعالیتهای نهاد ها برای دستیابی به اهداف است. مقصود از خرید، تنها برآوردن نیازمندیها نیست، بلکه هدف از خرید، دستیابی به اقلام مورد نیاز، طبق زمانبندی و کیفیت مورد نیاز است.اهمیت دیگر فرآیندهای خرید و تدارکات از آنجا ناشی می شود که خرید و تدارکات در رابطه مستمر و دائمی با تمامی بخشهای نهاد، از جمله: مالی، دیپو داری، تعمیر و نگهداری، طراحی و تحقیق و توسعه مهندسی بوده،  رابطه کاری کم و بیش فعالی با تمامی دفاتر نهاد دارد. آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون تعلیم و تربیه کابل نخست در تشکیل معاونیت امور مالی و اداری در سال 1390 فعالیت خویش را اغاز نمود.این آمریت وظایف خویش را با رعایت قانون، مقررات و طرزالعمل های تدارکاتی ترتیب و تنظیم نموده و همواره تلاش مینماید که با تأمین اصل شفافیت، کنترول مؤثر وجوه عامه، تامین اصل اقتصادی وباکیفیت بودن تهیه وتدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی،  زمینه اشتراک یکسان داوطلبان واجد شرایط درداوطلبی را فراهم نموده و امور مربوط را تنظیم، تهیه و تدارک نماید. آمریت تهیه و تدارکات  همواره در تلاش رفع نیازمندیهای عاجل و ضروری  نهاد جهت نیل به هداف و پلان های پیشبینی شده ایشان در پرتو پلان استراتیژیک پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی از هرگونه سعی و کوشش دریغ نورزیده اند. فعالیت های آمریت تهیه و تدارکات در سه بخش عمده چون مدیریت تهیه و تدارکات، مدیریت عمومی خدمات و مدیریت عمومی قرارداد ها میباشد که وظایف عمده و اساسی آن، تهیه و تدارک اجناس، امور ساختمانی، خدمات مشورتی و غیر مشورتی؛ ایجاد تسهیل در پروسه‌های تدارکاتی و قراردادها؛ خریداری‌های اجناس برای اداراتی که نیازمندی مبرم دارند؛ مشوره‌دهی تدارکاتی برای مقامات ذیصلاح جهت سهولت در پروسه‌های تدارکاتی؛ مدیریت قراردادها و پرداخت به موقع برای قراردادی؛ طی مراحل اسناد تدارکاتی؛ اشتراک در جلسات تدارکاتی و مالی میباشد؛

    هدف وظیفه

 نظارت و هماهنگ امور تهیه و تدارکات، قرار داد ها و خدمات پوهنتون در مطابقت به قانون و طرزالعمل تهیه و تدارکات پروگرامها وعرضه خدمات بهتراست.

    وظایف و مسوولیت‌ها

ترتیب پلان تدارکاتی، انتخاب روش مناسب تدارکاتی، نوع مناسب قرارداد، تنظیم امور تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی مورد ضرورت اداره، تامین شفافیت درمراحل تدارکات، کنترول موثر امور مالی و مصارف عامه، فراهم نمودن زمینه برای اشتراک تمام داوطلبان واجد شرایط در داوطلبی‌ها، تشخیص نیازمندی‌ها، تهیه، نشر و توزیع دعوت نامه‌ها، ترتیب شرطنامه، اعلان تدارکات، صدور و توزیع شرطنامه، حفظ و نگهداشت لست متقاضیان، پیشنهاد تعین هیات آفرگشائی، هیات ارزیابی و اخذ منظوری آمر اعطا، دریافت آفرها، آماده ساختن تسهیلات لازم برای هیات آفرگشائی و ارزیابی، اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، آماده ساختن نامه قبولی آفربرنده، عقد قرارداد، تهیه انواع واقسام گزارشات لازم و بخصوص درزمان معین، آماده کردن معلومات درمورد محرومیت شرکت های تخطی کننده در روشنی طرزالعمل ها وبررسی آن ها ، گزارش درمورد قراردادهای صورت گرفته واطلاع لازم از پیشرفت های آن به اداره تدارکات ملی ، حفظ ومدیریت آفر ها وتضمینات اجرای قرارداد ها طبق روحیه طرز العمل وقانون تدارکات درمجموع از وظایف اصلی، اساسی و کلیدی آمریت تدارکات میباشد.

      فعالیت ها

بخش تخصصی

 • نظارت از تطبیق بل های خریداری با فورم (م3) حواله اجناس غرض هماهنگ ساختن و صحت بودن.
 • کنترول و نظارت از حصول آگاهی از وضع نرخ های اجناس در بازار و مارکیت ها نظر به لزوم دید اداره و تطبیق اسناد نرخ گیری اجناس جهت حسابدهی شفاف.
 • نظارت و تنظیم امور بخش قراردادها مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات به منظور تطبیق اهداف و پروگرام های اداره.
 • مدیریت ونظارت از امور اداری بخش خدمات غرض فراهم آوری تسهیلات به تمام ادارات و پوهنحی های پوهنتون جهت عرضه خدمات به موقع و بهتر.
 • نظارت از امور فورمه جات (ف س5 ،ف س8 ، ف س  11،  ف س 4) جهت حصول اطمينان  از صورت تصفیه حسابات جنسی.
 • حصول اطمینان از صورت تصفیه حسابات جنسی و اجرای موجودی تحویل خانه ها درختم هر سال جهت تثبیت فاضل و باقی معتمدین.

بخش مدیریتی

 • طرح و ترتیب پلان کار در مطابقت به پلان معاونیت مالی و اداری جهت دستیابی به اهداف.
 • نظارت از ترتیب پیشنهاد جهت تعیین هیئات خریداری و هیئات معاینه، ربع وار به منظورشفافیت امور.
 • نظارت و تنظیم جلسات و پیشنهادات جهت داوطلبی و تدارکات، قرار دادها و بخش های خدماتی.

بخش هماهنگی

 • ایجاد هماهنگی جهت نیاز سنجی امور تدارکاتی برای عقد قرار دادها و خریداری های پرچون به همکاری شعبات پوهنتون.
 • هماهنگی لازم با سایر بخش های پوهنتون جهت پیش برد بهتر امور خدماتی و نظارت از اجراات یومیه کارمندان بخش مربوط ه جهت کیفیت امور.

     دست آورد های سال 1400

 1. عقد سه پروژه ضروریات اولیه (قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی، روغنیات تیل و گاز).
 2. حفر دو حلقه چاه عمیق برای ساحات سبز پوهنتون .
 3. اعمار دهلیز فلزی برای رفت و امد محصلان طبقه اناث در دهن دروازه پوهنتون .
 4. تخلیه 7 باب اپارتمان و حویلی ها در ساحه رهایشی پوهنتون از افراد غیر مربوط وزارت محترم تحصیلات عالی.
 5. اخذ یک دربند حویلی پوهنتون که توسط شخص  غیر مسؤول غصب گردیده بود.

چارت تشکیلاتی

یبیب