آمریت انکشاف مسکلی

مختصر نگاهی بر تاریخ‌ نامه مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

مقدمه

مرکز انکشاف مسلکی تحت اثر معاونیت محترم علمی، در سال 1396 بر اساس تفاهم‌نامه فی مابین این پوهنتون و ریاست تقرر و ترفیعات علمی؛ ایجاد و فعالیت می‌ نماید این مرکز روی انتقال دانش و مهارت ها به منسوبین پوهنتون کمک مینماید. از طریق این مرکز به‌صورت متداوم به اعضای کادر علمی که تازه به محیط اکادمیک وارد کار میشوند، در قالب یک بسته منظم یک مجموعه از ورکشاپ و سیمینارها لازم ارایه می نماید تا ایشان را منحیث یک عضو مسلکی کادر علمی آماده تدریس در صنف نماید. به همین ترتیب از تجارب و مهارت های اعضای کادر علمی، استفاده اعظمی صورت گیرد و نتایج آنرا با سایر اعضای کادر علمی و دیگر منسوبین مرتبط به سطح نهاد شریک ساخته شود.

 

دیدگاه

اخذ جایگاه بهترین و با اعتبارترین مرکز در سطح ملی در عرصه های تربیت کادر های متخصص و متعهد، تحقیقات، زبانهای خارجی، کمپیوتر، علم آفرینی و ارایه خدمات اکادمیک.

 

رسالت/ ماموریت

مرکز انکشاف مسلکی متعهد به ارایه خدمات در جهت بهبود، تقویت و گسترش دانش مسلکی همچون تحقیقات علمی، کار آفرینی، مهارت های زبانی و کمپیوتر در راستای تحقق اهداف عالی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل فعالیت مینماید.

هدف

تقویت، توسعه و ارتقای مهارتهای علمی- مسلکی اعضای کادر علمی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل با استفاده از ورکشاپها، سیمینارها، کنفرانس ها وسایر برنامه های علمی.

 

مقاصد:

 • ارتقای ظرفیت منسوبین در بخش مدیریت و رهبریت.
 • ترویج شیوه های جدید تدریس.
 • ترویج و تقویت فرهنگ تحقیق با معیارهای معاصر در پوهنتون.
 • تدویر کورس های انگلیسی و کمپیوتر.
 • تدویر برنامه علمی- مسلکی.

وظایف مرکز انکشاف مسلکی:

 • نیازسنجی آموزش های علمی - مسلکی در سطح پوهنتون
 • تدویر برنامه های رهنمود- مسلکی
 • تدوین و بروز سازی  نصاب های آموزشی مربوطه
 • مستند سازی فعالیت های مرکز انکشاف مسلکی
 • جذب و حمایت دونرها برای برگزاری برنامه های علمی- مسلکی

 

 

تشکیلات آمریت مرکز انکشاف مسلکی

 • پوهاند دوکتور جمشید خان رشیدی (رئیس کمیته)
 • پوهنیار نظیر احمد نیکزاد(امرانکشاف مسلکی)
 • عبدالصبور صالح (مدیر عمومی مرکز انکشاف مسلکی)
 • شکیلا نظری (فرمان بر)

شهرت اعضای کمیته انکشاف مسلکی پوهنتون

شماره

اسم و تخلص

دیپارتمنت

پوهنځی

وظیفه

 

1

پوهاند جمشید خان   رشیدی

   پشتو

زبان ادبیات

معاون امور علمی و رییس کمیته

 

3

پوهنوال هوسی نوری

پشتو

ادبیات

عضو کمیته

 

4

پوهنمل محمد اشرف افضلی

تاریخ

علوم اجتماعی

منشی کمیته

 

6

پوهندوی شاه ولی شهیدی

سیستم های معلوماتی

کمپیوتر ساینس

عضو کمیته

 

7

پوهنمل سردار محمد ساعی

مدیریت آموزشی

تربیتی و مسلکی

عضو کمیته

 

8

پوهنیار رحمان الله قانع

پشتو

زبان وادبیات

عضو کمیته

 

10

پوهنیار نور الله حنیف

فقه و عقیده

علوم اسلامی

عضو کمیته

 

11

پوهندوی نوریه رقیب

کیمیا

علوم طبیعی

عضو کمیته

 

12

پوهنیار داکتر حبیب خالد

انگلیسی

ادبیات

عضو کمیته

 

14

پوهنیار حامد قادری

جامعه شناسی

علوم اجتماعی

عضو کمیته

 

15

عبدالصبور صالح

مدیر عمومی

مرکز انکشاف مسلکی

عضو کمیته

 

 

 

وظایف کمیته انکشاف مسلکی پوهنتون

 • نیازسنجی منظم غرض آموزش ظرفیت سازی در پوهنتون از طریق ارتباط نزدیک با روسای پوهنځی ها و آمرین دیپارتمنت ها.
 • انکشاف یک پلان دوازده ماهه آموزش مبتنی بر نتایج و شاگرد محوری، تحقیق، رهبریت و تعلیمات تخنیکی با اجراآت شفاف.
 • تدریس استادان پوهنتون به اصول آموزش مبتنی بر نتایج و شاگرد محوری تحقیق، رهبریت و آموزش مامورین اداری پوهنتون در برنامه های اداره کتابخانه، تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات.
 • هماهنگی با روسای پوهنځی، آمرین دیپارتمنت ها و معاون علمی ریاست پوهنتون در جستجوی راه های نهادینه سازی آموزش مبتنی بر نتایج و شاگرد محوری، تحقیقی و تدویر کنفرانس های رهبریت و تشویق استادان جهت اشتراک در کنفرانس ها.
 • اجرای سروی (استادان، محصلان، روسای پوهنځی ها، آمرین دیپارتمنت ها و رهبری پوهنتون) بشکل سمستروار و انکشاف گزارشات مبنی بر احصائیه، اصلاحات، اجراات هر پوهنځی، پلانگذاری غرض اصلاحات آینده وغیره.
 • با همکاری معاون علمی و رییس پوهنتون در طرح اصلاحات در روش تدریس، آموزش، تحقیق، رهبریت و مهارت های تخنیکی استادان و مامورین اداری.
 • اشتراک در انکشاف و بهبود پلان انکشاف تحصیلی استراتیژیک و فراهم سازی آموزش بر اساس نتیجه و شاگردمحوری، تحقیق، رهبریت و ضروریات مهارتهای تخنیکی و اصلاحات.
 • استفاده از سیستم تنظیم و اداره کورسها جهت تعلیم و تربیه استادان و به دسترس قرار دادن ابزار آموزشی از طریق آنلاین.
 • انکشاف و ابقای یک دیتابیس برای تدویر برنامه های آموزشی و افراد زیر آموزش.
 • تنظیم مجموعی پروسه متذکره از تنظیم برنامه های تعلیمی تا ثبت نام، ارزشیابی و واگذاری تصدیق نامه ها.
 • دریافت منابع هزینه داخل و خارجی غرض پوشش مصارف فعالیت های مرکز انکشاف مسلکی و نیز مصارف برنامه های آموزشی.
 • تفویض تصدیق نامه ها به استادان که برنامه آموزشی را با موفقیت به پایه اکمال میرسانند.

 

برنامه‌های ترویر یافته

 

 • بازشناسی ژورنالهای معتبر به‌منظور نشر مقاله‌ها.
 • ارتقای مهارت در استفاده از GIS
 • آشنایی و ارتقای مهارت در زمینه تحقیقات علمی با استفاده از ابزار های و یژه.
 • ارتقای مهارت در زمینه تدوین فلم های آموزشی.
 • ارتقای مهارت‌ها در زمینه رهبری ویژه روسا و آمرین بخش های اداری.
 • ارتقای مهارت آموزگاران و مهارت در زمینه تدریس با تو جه به معایر قرن 21.
 • آشنایی و ارتقای مهارت در زمینه تحقیقات علمی با استفاده از ابزار های و یژه.
 • آشنایی و ارتقای مهارت در زمینه تحقیقات.
 • آشنایی و ارتقای مهارت در زمینه شیوه نگارش مقاله ها به صورت علمی.
 • ارتقای مهارت در بخش مدیریت برنامه های علمی.
 • آشنایی و ارتقای مهارت در زمینه تحقیقات.
 • آشنایی و ارتقای مهارت در زمینه تحقیقات کیفی.
 • ارتقای مهارت در زمینه تهیه مقاله به منظور نشر در ژورنالهای خارجی.
 • ارتقای مهارت کارمندان در قسمت کمپیوتر.
 • ارتقای مهارت در زمینه تهیه، تدوین و تطبیق پلان استراتیژیک.
 • ارتقای مهارت در قسمت شیوه نگارش مقاله های علمی.
 • ارتقای مهارت در قسمت شیوه های تدریس.
 • ارتقای مهارت در قسمت شیوه های تدریس.

 

 

 

برنامه‌ها طی سال 1401

 

 • نیازسحنی آموزشی
 • ایجاد و ساخت یک دیتابیس
 • رهنمایی استفاده از انترنت
 • ورکشاپ رهنمودی- آموزشی سیستم ارتقای رتبه علمی وبسایت تالیف و ترجمه
 • سیمینار رهنمودی ویب سایت ها جهت نشر مقالات علمی
 • ورکشاپ آشنایی با روش‌های تحقیق
 • ورکشاپ معرفی ژورنالهای معتبر علمی
 • ورکشاپ روش نوشتن پروپوزل نویسی برای دوره دکتورا
 • کورس برنامه های مایکروسافت (مطلب )
 • کورس زبان انگلیسی به سطح ابتدایی، متوسط و آماده گی  IELTS, »TOEFL.
 • کورس برنامه مایکروسافت ورد 
 • کورس برنامه مایکروسافت اکسیل 
 • کورس برنامه مایکروسافت پاورپاینت 
 • کورس برنامه مایکروسافت اکسس 
 • ورکشاپ آشنای با فرهنگ تحصیلی قرن 21
 • ورکشاپ مدیریت منازعه تعارض
 • ورکشاپ روشهای طراحی نصاب تحصیلی
 • ورکشاپ مدیریت تصمیم گیری و تیم سازی
 • ورکشاپ ارتباطات و سازماندهی
 • برگزاری سیمینار و ورکشاپ هایکه توسط استادان که از خارج برگشت میکنند.
 • ورکشاپ آموزشی آموزش مختلط
 • ورکشاپ آموزشی آموزش مختلط
 • تدویر ورکشاپ ه/ کنفرانس ها به صورت آنلاین
 • ورکشاپ تحلیل اطلاعات کمی
 • ورکشاپ تحلیل اطلاعات کیفی
 • مهارت های مدیریتی
 • ورکشاپ مدیریت زمان
 • سمنیار "مدیریت استرس"
 • همکاری در تدویر برنامه های علمی – اداری کمیته تحقیق
 • همکاری در تدویر برنامه های علمی – اداری آمریت منابع بشری
 • همکاری در تدویر برنامه های علمی – اداری کمیته جندر
 • همکاری در تدویر برنامه های علمی کمیته ارتقای کیفیت