لایحه وظایف معاون امور علمی پوهنتون

 1. اجرای وظایف رییس پوهنتون در غیایب موصوف.
 2. همکاری با رئیس پوهنتون در امور و فعالیت های اکادمیک
 3. اجراات قانونی پیرامون تقرر، تثبیت رتبه علمی، ترفیع علمی و انفکاک اعضای کادر علمی
 4. طرح و تطبیق پلان ها و برنامه های تحقیقات علمی در موسسه
 5. رهبری و نظارت از امور نشراتی موسسه
 6. طرح پلان کار شورای علمی موسسه و ارایه آن در اولین جلسه شورای علمی در آغاز هر سال بمنظور تصویب و تطبیق
 7. ترتیب اجندای جلسات شورای علمی موسسه و ثبت فیصله های شورای علمی
 8. بررسی و ارزیابی مقرره ها، لایحه ها و طرزالعمل های مربوطه به بخش های اکادمیک موسسه
 9. ریاست از کمیته های مربوطه
 10. نظارت از امور و فعالیت های دفتر های مربوطه معاونیت امور علمی
 11. ارزیابی نصاب درسی  و طرح پیشنهادت جهت عیار نمودن آن با ایجابات زمان و معیار های بین المللی
 12. ارایه گزارش از اجراات و فعالیت های سالانه معاونیت امور علمی به ریاست پوهنتون
 13. تسهیل و همکاری در ساختن پلان ستراتیژیک اکادمیک موسسه
 14. سایر وظایف که مطابق به قانون به معاون علمی تعلق دارد.