معرفی مختصر مسجد شریف پوهنتون تعلیم و تربیه کابل

مسجد حضرت عایشه صدیقه(رض) پوهنتون تعلیم و تربیه کابل به تاریخ (۲ سنبله ۱۳۹۵) ، طی محفل با شکوه افتتاح گردید.

قبل از قطع نوار محفل با تلاوت ایات قران کریم اغاز و سپس پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون علمی و سرپرست پوهنتون ضمن اظهار خوش امدید به مهمانان از وزارت محترم ارشاد ، حج و اقاف و به ویژه توجه شخص وزیر صاحب در اعمار مسجد مذکور سپاس گزاری نمود.

بعد از آن به ترتیب محترمه سپوژمی وردگ معین وزارت امور زنان، پوهاند بری صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی و جناب فیض محمد عثمانی وزیرارشاد، حج و اوقاف هر کدام در مورد ضرورت اعمار این مسجد به طور خاص و اهمیت مساجد در مجتمع مسلمانان به طور کل صحبت نمودند.

قابل تذکراست که مسجد شریف یاد شده به هزینه (هشت میلون و نهصد هزار) افغانی در دو طبقه از بودیجه انکشافی وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف اعمار گردیده است. که یک منزل آن برای نمازگزاران اناث و منزل دیگر آن برای نماز گزاران ذکور اختصاص داده شده است .

برای هردو بخش وضو خانه های مجهز و عصری نیز اعمار گردیده است.

عکس