آمریت ارتقای تضمین کیفیت

 
 1.  

  تاریخچه آمریت ارتقای تضمین کیفیت پوهنتون

  آمریت ارتقای تضمین کیفیت پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1396 ایجاد گردید و به اساس پلان پنج ساله این پوهنتون وظایف خویش را طبق لوایح و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی به پیش میبرد. تضمین کیفیت یک نهاد با ارزش در سطح تحصیلات عالی است. هیچ نهادی بخصوص تحصیلات عالی نمیتواند بدون داشتن کیفیت یک نهاد موثر باشد. تنها نهاد تضمین کیفیت است در پوهنتون ها بخصوص پوهنتون تعلیم و تربیه که یگانه پوهنتون تربیه معلم در سطح کشور است.بدین وسلیه این پوهنتون کوشاست تا بهترین خدمات را در عرضه تعلیم و تربیه برای مکاتب کشور ارایه نماید چون یگانه راه نجات کشور در داشتن کیفیت عالی در عرصه تعلیم و تربیه است.

  پوهنتون تعلیم و تربیه کابل نخست از سال 1393 بدین سو کمیته ارتقاء کیفیت را به کمک وزارت محترم تحصیلات عالی و بانک جهانی ایجاد نموده تا  بتواند بررسی بیشتر از تضمین کیفیت در داخل صنف و بیرون از صنف اجرا نماید.

  در قدم دوم این پوهنتون واحد داخلی کیفیت را در سال 1395ایجاد نمود. این کمیته از خود طرزالعملی  را دارا می باشد تا به اساس آن تواند در باره مصوبیت و امور داخلی و خارجی خود بپردازد و نتیجه آن را در جهت بهتر نمودن آموزش، تحقیق و غیره خدمات موثر به جامعه خود عملی نماید.آمریت واحد ارتقای کیفیت داخلی که وظیفه  ارزیابی از چگونه گی کار ها و پلان های تمام پوهنتون را به عمده دارد. این آمریت به عنوان عنصر کلیدی مرکز ثقل فعالیت های ارزیابی است که به طراحی و سازماندهی و اجرای ارزیابی خودی می پردازد

   

  معرفی آمریت ارتقای تضمین کیفیت

   

  تضمین کیفیت از سال 1388 دراین پوهنتون کار میکند و در سال 1396واحد داخلی ارتقای تضمین ایجاد گردید واحد مذکور دارای  پلان های کاری و اعضای تعیین شده در هر پوهنځی می باشد که  تحت نظر ریاست معاون علمی پوهنتون فعالیت مینماید.

  درعین حال برنامه آگاه دهی تضمین کیفیت از طریق ورکشاپ ها برای آمرین دیپارتمنت ومنحیث کمیته های فرعی صورت میگبرد. تا آنها بتوانند معیارهای تضمین کیفیت را در دیپارتمنت های مربوطه خویش عملی نمایند.

  این واحد ماهانه جلساتی  در سطح  پوهنتون دایر مینمایند. تا از مشکلات و نو آوری تمام کارکنان و استادان پوهنتون آگاه شوند.

  به تاریخ ۱۵ سرطان سال ۱۳۹۰ واحد تضمین کیفیت به مرکز ارتقاء نمود و در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل آن وقت مرکز ارتقای کیفیت افتتاح گردید. در ترکیب مرکز مذکور کمیته‌یی تشکیل شد که دارای نه عضو بود و در راس کمیته محترم پوهنوال میر هارون احمدی "معاون علمی اسبق" پوهنتون قرار داشت.

  دفتر واحد داخلی (IQEU) به تاریخ 7 حمل 1396 در تعمیر ریاست پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در بلاک اول افتتاح گردید که فعالیت های برنامۀ پال 4 تحت رهنمایی این مرکز صورت میگرفت.  در حال حاضر این مرکز با مرکز ارتقای  کیفیت مدغم گردیده است.

   

   

   

   

   

   

  کمیته ارتقای کیفیت

  لست اعضای کمیته ارتقای کیفیت

  ایمیل آدرس

  فون

  پوهنځی

  موقف

  رتبه علمی

  اسم / تخلص

  شماره

  Jamshed_rashidi@yahoo.com

  0744 328 272

  زبان و ادبیات

  معاون امور علمی

  پوهاند

  جمشید خان "رشیدی"

  1

  m.asfandyear@yahoo.com

  0702 056 954

  روانشناسی

  آمر ارتقای کیفیت

  پوهنیار

  محمد امین "منلی"

  2

  Fazelhaqu.fazel@gmail.com

  0744 328 252

  زبان و ادبیات

  عضو

  پوهاند

  فضل الحق"فضل"

  4

  p.zalmai.edu@gmail.com

  0744 029 272

  علوم ورزشی

  عضو

  پوهنوال

  محمد رسول" زلمی"

  6

  mirserat@gmail.com

  0789 556 677

  علوم اجتماعی

  عضو

  پوهندوی

  سید میر احمد"سیرت"

  7

  m.wali2010@yahoo.com

  0787 691 986

  تعلمیات اسلامی

  عضو

  پوهنمل

  محمد ولی"حنیف"

  8

  ziaulhaq001@yahoo.com

  0705 137 573

  علوم اجتماعی

  عضو

  پوهنمل

  ضیاالحق"امیری"

  9

  m.ewaz.jamal@gmail.com

  0799 152 427

  علوم اجتماعی

  عضو

  پوهنمل

  محمد عوض"جمال"

  10

  roodwalbusiness@gmail.com

  0786 304 347

  زبان و ادبیات

  عضو

  پوهنمل

  بیت الرحمن"رودوال

  11

  Muhammadsubhan503@gmail.com

  0747 208 494

  تربیتی و مسلکی

  عضو

  پوهنیار

  سبحان الله"محمدی"

  12

  zainullahhotak@hotmail.com

  0795 903 368

  تربیتی و مسلکی

  عضو

  پوهنیار

  زین الله"صالحی"

  13

  Edress.hazem22@gmail.com

  0772 545 368

  روانشناسی

  عضو

  پوهنیار

  محمد آدریس"حازم"

  14

  Noorullah.h.b@gmail.com

  0703 133 114

  تعلمیات اسلامی

  عضو

  پوهنیار

  نورالله"حنیف"

  15

  Hamidullah.hamidi2013@gmail.com

  0703 134 891

  آمریت ارتقای کیفیت

  عضو

  مدیرعمومی

  حمیدالله"حمیدی"

  20

   

  اهداف کمیته ارتقای کیفیت

   

  ارتقای و اعتباریابی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل همچون یگانه و بهترین پوهنتون در تربیه معلمان مسلکی و پاسخگو به نیازهای نظام آموزشی، محققان آموزشی و ارایه خدمات با کیفیت در کشور و منطقه می باشد.

  فشرده فعالیت های این کمیته

  این کمیته طی سال (1399) در مطابقت به اهداف خویش؛ در نخستین روزهای سال (1399) پلان هایی از جمله؛ پلان ارزیابی اصلاحی، پلان ارزیابی از کیفیت تدریس، پلان ارزیابی خودی، تقسیم اوقات جلسات، تقسیم اوقات بازنگری از پوهنحًی و بخش هایی به منظور رهنمایی غرض بهبود وضعیت مکانیزم سازی، را ساخت تا فعالیت های خو یش را در مطابقت به آن منطبق سازد.

  چنانکه ارزیابی اصلاحی پوهنتون از هفته اول الی هفته پانزدهم را شامل میشود، بناءً پوهنتون در مطابقت آن مورد ارزیابی شد که نتایج آن به بخش‌های مرتبط ارسال گردید. چنانچه این پوهنتون در مرحله سوم اعتباردهی نهاد در سطح پوهنتون قرار دارد به منظورهرچه آماده سازی این پوهنتون غرض سپری نمودن مرحله سوم اعتباردهی این نهاد آموزشی – تحصیلی بخش های علمی واداری مورد ارزیابی قرار گرفت و در مطابقت به اهداف ومعیار های آن، به منظور مستند سازی های فعالیت ها، چنانکه لازم پنداشته میشود، تلاش همه جانبه از سوی این کمیته صورت گرفت. چنانکه پوهنحًی تعلیمات اسلامی، علوم اجتماعی، کمپیوترساینس و تا حدودی تربیت بدنی از وضع بهتری قرار داشت.

  این کمیته به منظور اگآهی- رهنمایی مورخ به تاریخ 6/5/1399 ورکشاپی ( آگاهی دهی روند ارتقای کیفیت و بازنگری پوهنتون تعلیم وتربیه کابل و شرح مختصر معیارهای 11 گانه ارتقای کیفیت) را پیرامون اهداف؛ ماموریت و فعالیت های این کمیته نیز تدویر داشت.

  در مطابقت به پلان ارزیابی خودی که قبلا تهیه وترتیب گردیده بود،  این پوهنتون مورد تدوین ارزیابی خودی، قرار گرفت که طبق آن در حدود (110) مورد مستند سازی گردید.

  حسب اهداف و معیارهای تضمین کیفیت کمیته مرور دوره‌ یی، طی سال1399 ایجاد گردید این کمیته طی چهار سال 31 دیپارتمنت را چنانکه در مرحله دوم اعتباردهی که به سطح برنامه است، مکلف خواهد بود، دیپارتمنت های این نهاد را به مرحله اعتباردهی آماده سازد. چنانکه در سال 1399  دیپارتمنت های (IT , IS  و دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی) تحت پروسه  مرور دوره یی قرار گرفت که نتایج آن به وزارت تحصیلات عالی ضم گزارش ارزیابی خودی ارسال میگردد.

  روی این امر اولین نشست کمیته مرور دوره یی  مورخ به تاریخ 15/2/1399 تدویر شد که پلان چهار ساله اعلان، 4 دیپارتمنت از جمله؛ زبان وادبیات انگلیسی، دیپارتمنت‌های IT  وIS  در سال 1399 شامل این برنامه قرار گرفت.

  همچنان در سال 1400 دیپارتمنت های (برنامه تعلیم و تربیه ماستری ،برنامه مدیریت رهبریت آموزشی ماستری، تعلیم و تربیه قبل از مکتب ، تفسیر و حدیث و ترکی) تحت بررسی داشت.

  دگر از فعالیت های این کمیته به صورت فشرده قرار زیر فهرست وار صرف یاد آوری میشود:

 2. ارسال پلان ستراتیژیک پوهنتون به پوهنځی های نُه گانه تا مطابق آن پلان ستراتیژیک پوهنحًی و دیپارتمنت های شانرا تهیه نمایند.
 3. همکاری با کمیته نظارت بر تطبیق پلان استراتیژیک پوهنتون به منظور میزان دستیابی به اهداف پلان استراتیژیک پوهنتون.
 4. ارسال نتایج ارزیابی به پوهنحًی های مربوطه.
 5. تهیه وتدوین گزارش ارزیابی خودی سال 1397- 1398 مرحله سوم اعتباردهی با ضمایم آن.
 6.  

  دستآورد های کمیته ارتقای کیفیت از بدو پیدایش:

   

 7. عضویت پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در شبکه کیفیت آسیا پسیفیک (Asia – Pacific Quality Network-APQN) .
 8. تهیه گزارش سالانه پوهنتون از ارزیابی خودی.
 9. دریافت نقاط ضعف پوهنتون و اطلاع آن به ریاست پوهنتون جهت رسیدگی به آنها.
 10. در حدود 80% تطبیق پلان ها عملیاتی ، انفرادی در سطح پوهنحًی ها
 11. بازنگری نصاب پوهنحًی ها
 12. بازنگری ومشوره دهی پوهنحًی ها در سطح پوهنتون
 13. تطبیق OBESLوشیوه های نوین تدریس
 14. ایجاد دفتر مشاوره برای محصلان
 15. برنامه ریزی ایجاد کمیته فارغان پوهنتون تعلیم وتربیه کابل.
 16. بررسی فعالیت های کمیته های ثانوی پوهنحًی های تعیین اوقات جلسات و لایحه وظایف آنها.
 17. ارایه یک کنفرانس توسط محترم عزیزه شیرزی استاد انگلیسی تحت عنوان (Observation)آبزروشیین صنوف درسی برای اعضای کمیته.
 18. ارایه کنفرانس علمی APR از طرف معاون امور علمی پوهنتون برای اعضای کمیته و روسای پوهنحًی های نه گانه.
 19. تهیه گزارش ارزیابی خودی پوهنحًی ها به اساس معیار های جدید.
 20. تدویر ورکشاپ یک روزه در رابطه به تشریح و توضیح معیار های یازده کانه جدید توسط استاد محترم پوهنوال  لیلما شریفی یما برای اعضای کمیته،روسای؛ معاونین پوهنځی ها و آمرین دیپارتمنت.
 21. ساخت پالیسی های جدید از جمله پالیسی آزادی های اکادمیک، پالیسی اخلاقــــی، پالیسی انصاف و عدالت، پالیسی مصونیت وپالیسی درج رسیده گی به شکایات.
 22. تهیه لایحه وظایف کمیته ها، تجدید پلان ستراتیژیک پوهنتون و پوهنحًی ها و دیپارتمنت ها و تایید آن
 23. ساحتن کتلاک پوهنتون به اساس کتلاک های پوهنحًی ها.
 24. ساخت کتلاک آمریت ارتقای کیفیت.
 25. ایجاد کمیته های اصلی و ثانوی ارتقأ کیفیت درپوهنحًی ها.
 26. ایجاد کمیته نظارت سالانه.
 27. ایجاد کمیته حفظ محیط زیست.
 28. ایجادکمیته نظارت بر تطبیق پلان ستراتیژیک.
 29. آماده گی مرحله سوم اعتبار دهی در تمام پوهنحًی و مرکز ارتقای کیفیت.
 30.  کسب مرحله سوم  اعتبار دهی بتاریخ 18/09/399 از سوی وزارت محترم تحصیلات عالی.
 31.  
 32. ساخت کتاب رهنمای کارمندان و ارسال آن به آمریت محترم منابع بشری غرض شریک سازی آن با بخش های اداری.
 33. همکاری و رهنمای در ساخت کتاب رهنمای استادان و کتاب رهنمای محصلان به همکاری معاونیت امور علمی و معاونیت امور محصلان که در روز های آینده نزدیک تکمیل و به بخش های مرتوط تکثر خو اهند شد.
 34. ساخت فورم چک لیست با توجه به تفسیر های معیار های یازده گانه .
 35. ترتیب و تهیه نمودن چک لیست ارزیابی رئیس پوهنحًی، امرین دیپارتمنت، آمریت های اداری،مدیران تدریسی.
 36. برگذاری جلسه نوبتی در مطابق به تقسیم اوقات از قبل ترتیب شده.
 37. اقدام مرور برنامه های علمی طبق تقسیم اوقات معینه.
 38. ارتباط کاری با کمیته APR  تدویر جلسات مشترک.
 39. تهیه پلان های کمیته ارتقای کیفیت به منظور حفظ مرحله سوم برای سال 1400.
 40. تهیه تقسیم اوقات پلان باز خورد از پوهنځی های نه گانه.
 41. ارزیابی مکرر از پوهنحًی نه گانه به منظور حفظ مرحله سوم .
 42. مشوره دهی برای پوهنحًی نه گانه برای حل مشکلات شان.
 43. تدویر جلسات با رئیس های پوهنځی در رابطه حفظ معیار های یازده گانه.
 44. به دسترس قرار دادن تمام اسناد های برای پوهنځی ها در صورت نیازشان.
 45. ارسال نمودن مکاتب ریاست ارتقای کیفیت در ارتباط تضمین کیفیت.