کفتریا پوهنتون

کفتریای پوهنتونِ تعلیم و تربیه کابل فعالیتِ خویش را دو باره آغاز نمود.در مراسم افتتاحیه کافتریا، منسوبین و کارمندان پوهنتون اشتراک کرده بودند.

مسئولین کفتریا به رهبری پوهنتون اطمینان دادند، امکانات که در دست دارند به کارمندان و محصلین پوهنتون هر نوع خدمات را ارائه خواهد نمود.

عکس