کمیته و کمیسون ها

 
 1. د نصاب کمیټه
 2. د جلا کیدو او ټاکلو کمیټه
 3. د نشراتو کمیسیون
 4. د بریښنایی زده کړې کمیټه 
 5. د ستراتیژیک پلان جوړولو کمیټه، د نظارت او پلي کول
 6. کمیته انکشاف اقتصادی پوهنتون
 7. د زده کونکو د نوم اصلاح کولو کمیټه
 8. د چاپیریال ساتنې کمیټه
 9. د نظارت کلنۍ کمیټه
 10. د علمي څیړنې همغږي مرکز کمیټه
 11. د جنډر پالیسي پلي کولو کمیټه
 12. د جنډر شکایتونو کمیټه
 13. د نظم او ډسپلین کمیټه
 14. د  استادانو مسلکي پراختیا کمیټه
 15. د سولې کمیټه
 16. د بهرنیو اړیکو کمیټه
 17. د تشکیل کمیټه