معرفی معاونیت امور محصلان

 

معاونیت امور محصلان یکی از معاونیت های فعال پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی  بوده که در راستای اهداف استراتیژیک این پوهنتون به منظور بلند بردن سطح علمی ،کلتوری، فرهنگی وتوانمندسازی محصلان در توسعه آموزش ایجاد شده است .ومعاونیت امور محصلان نخستین مرجع برای برقراری تماس محصلان با اداره پوهنتون میباشد که فعالیت این نهاد در چهارچوب ملی ومقررات پوهنتون ، ارزش های جمعی ، ودر روشنای احکام وآموزه های دین مقدس اسلام ودر هماهنگی با آزادی های دموکراتیک واکادمیک صورت می گیرد.

نهاد های علمی و اکادمیک تمام فعالیت های خود را برای تولید وعرضه دانش برای محصلان استوار می سازد . محور تمام عملکرد ها در نهاد های تحصیلی جهت رشد وانکشاف استعداد های محصلان می چرخد . بنا براین معاونیت امور محصلان به عنوان نظارت کننده وطرح پالیسی‌های مربوط به تمام امور محصلان بوده ودر پوهنتون از نقش وجایگاه ویژه برخوردار است .تمام عواملی که موفقیت های محصل را تضمین می کند درقدم اول وابسته به فعالیت های اثر بخشی معاونیت امور محصلان است. که معاونیت امور محصلان وظایف خودر را در قالب دوآمریت ( آمریت امور محصلان ، آمریت خدمات محصلان ) و هشت کمیته  انجام میدهد .