پوهنځیونه

  1. د ژبو او ادبیاتو پوهنځی
  2. د طبیعی علومو پوهنځی
  3. د کمپیوتر د زدکړو او معلوماتی تکنالوجی پوهنځی
  4. د اروا پوهنی پوهنځي
  5. د ټولنیزوعلوموپوهنڅي
  6. د مسلکی تعلیماتو پوهنځي
  7. د اختصاصی تعلیماتو پوهنځی
  8. د بدنی روزنی پوهنځي
  9. د اسلامی تعلیماتو پوهنځی