اعلان دعوت به داوطلبی

sreu_admin
hhh

Publish Date

Closing Date

 

عنوان: پروژه اعمار یک باب هنگر پارکینگ برای وسایط استادان و کارمندان پوهنتون تعلیم و تربیه کابل

شماره دعوتنامه داوطلبی: SREU/W-005/NCB-14

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار یک باب هنگر پارکینگ برای وسایط استادان و کارمندان پوهنتون تعلیم و تربیه کابل شتراک و یک نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دیسک به طور سافت از آمریت تهیه و تدارکات ، پوهنتون تعلیم و تربیه کابل بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته الی تاریخ 15/04/1400 روز سه شنبه ساعت 2 بجه بعد از ظهر از آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون تعلیم و تربیه کابل بدست آورده میتوانند. افر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد تضمین افر به شکل تضمین بانکی مبلغ (185,538)  یک صد و هشتاد و پنج هزار و پنج صد و سی و هشت  افغانی می باشد.

جلسه آفر گشایی در آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون تعلیم و تربیه کابل به ساعت 2 بجه بعد از ظهر به روز  سه شنبه مورخ 15/04/1400 تدویر میگردد.