پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال ١٤٤٥ هــ.ق. به کادرهای علمی به سویه داکتر، ماستر و لیسانس در دیپارتمنت‌های ذیل ضرورت دارد.

keu_admin
دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۱ - ۱۵:۴
4547

Publish Date

پوهنځی تربیت بدنی و علوم ورزشی:
۱-دیپارتمنتِ مدیریت ورزشی، (۱)بست، بار سوم، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور، ماستر و لیسانس.
تاریخ ثبت‌نام: ۲۰/۱۲/۱۴۴۵ الی۳۰/۱۲/۱۴۴۵ ه.ق
۲-دیپارتمنتِ مربی گری، (۱)بست، بار دوم، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور و ماستر.
تاریخ ثبت‌نام: ۲۰/۱۲/۱۴۴۵ الی۳۰/۱۲/۱۴۴۵ ه.ق
پوهنځی علوم تربیتی و مسلکی:
1-دیپارتمنتِ تعلیم و تربیه قبل از مکتب، (۱)بست، بار اول، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور و ماستر.
تاریخ ثبت‌نام: ۲۰/۱۲/۱۴۴۵ الی ۲۰/۱/۱۴۴۶ ه.ق
پوهنځی علوم طبیعی:
1-دیپارتمنتِ بیولوژی، (۱)بست، بار دوم، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور و ماستر.
تاریخ ثبت‌نام: ۲۰/۱۲/۱۴۴۵ الی ۳۰/۱۲/۱۴۴۵ ه.ق
علاقه‌مندان می‌توانند، کاپی تذکره با اصل ترانسکریپت، کاپی این اعلان از ویب‌سایت پوهنتون در جریان تاریخ تعین شده گرفته، فورم ثبت‌نام و اسناد ضروری خویش را به آمریتِ انسجامِ استادان، معاونیتِ امور علمی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies