همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۸ - ۱۵:۶
Background image

اطلاعیه پوهنځی علوم اجتماعی

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در رابطه به (۱) بست کادری علمی پوهنځي علوم اجتماعی دیپارتمنت تاریخ خویش را به اعلان گذاشته که قرار ذیل میباشد

1. پوهنځي علوم اجتماعی دیپارتمنت تاریخ، تعداد . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۸ - ۱۴:۱۰
Background image

اطلاعیه پوهنځی علوم طبیعی

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در رابطه به (۱) بست کادری علمی پوهنځي علوم طبیعی دیپارتمنت کیمیا خویش را به اعلان گذاشته که قرار ذیل میباشد

1. پوهنځي علوم طبیعی دیپارتمنت کیمیا، تعداد بست (۱ . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۷ - ۱۲:۳
Background image

اطلاعیه پوهنځی کمپیوترساینس

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در رابطه به (۲) بست کادری علمی پوهنځي کمپیوتر ساینس د یپارتمنت های مختلف خویش را به اعلان گذاشته که قرار ذیل میباشد
1. پوهنځی کمپیوترساینس، دیپارتمنت تکنالوژي . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۷ - ۱۱:۵۷
Background image

اطلاعیه پوهنځی روانشناسی

  پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در رابطه به (۵) بست کادری علمی پوهنځي روانشناسی، دیپارتمنت های مختلف خویش را به اعلان گذاشته که قرار ذیل میباشد

1. پوهنځي روانشناسی، دیپارتمنت روانشناسی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۷ - ۱۰:۵۴
Background image

اطلاعیه پوهنځی علوم تربیتی و مسلکی

  پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در رابطه به (۱) بست کادری علمی پوهنځی علوم تربیتی و مسلکی، دیپارتمنت مدیریت آموزشی خویش را به اعلان گذاشته که قرار ذیل میباشد

پوهنځی علوم تربیتی و مسلکی، . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۷ - ۱۰:۴۵
Background image

اطلاعیه پوهنځی تربیت بدنی و علوم ورزشی

  پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در رابطه به (۲) بست کادری علمی پوهنځي تربیت بدنی و علوم ورزشی د یپارتمنت طب ورزش خویش را به اعلان گذاشته که قرار ذیل میباشد

پوهنځی تربیت بدنی و علوم ورزشی، . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۷ - ۱۰:۳۸
Background image

اطلاعیه پوهنځی زبان و ادبیات

  پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در رابطه به (۳) بست کادری علمی پوهنځي زبان و ادبیات د یپارتمنت انگلیسی خویش را به اعلان گذاشته که قرار ذیل میباشد

پوهنځی زبان و ادبیات، دیپارتمنت انگلیسی، . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۷ - ۱۰:۳۱
Background image

اطلاعیه پوهنځی علوم تربیتی و مسلکی

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در رابطه به (۲) بست کادری علمی پوهنځي علوم تربیتی و مسلکی دیپارتمنت تعلیم و تربیه قبل از مکتب و ابتدائیه خویش را به اعلان گذاشته که قرار ذیل میباشد

پوهنځی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۷ - ۱۰:۱۲
Background image

اطلاعیه پوهنځی علوم تربیتی و مسلکی

  پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در رابطه به (۱) بست کادری علمی پوهنځي علوم تربیتی و مسلکی د یپارتمنت مدیریت آموزشی خویش را به اعلان گذاشته که قرار ذیل میباشد

1. پوهنځی علوم تربیتی و مسلکی، . . .

Pagination