پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1401 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

sreu_admin
Mon, Jul 18 2022 1:40 PM
1223

Publish Date

Closing Date

به اطلاع متقاضیان محترم (۲۳) بست کادری در دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنځی علومو اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل رسانیده میشود. که بست های مذکور قشر ذکور (۱۲) و قشر اناث (۱۱) برای بار اول اعلان شده است، بناً اشخاص که به درجه تحصیلی داکتر و ماستر باشند از ۲۷/۴/۱۴۰۱ الی ۱۷/۵/۱۴۰۱ درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت پوهنتون، وکاپی تذکره تابعیت به پوهنتون تعلیم وتربیه کابل تسلیم نمایند.