پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1444 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

sreu_admin
چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۳۰ - ۱۷:۱۲
555

Publish Date

پوهنځي روانشناسی، دیپارتمنت روانشناسی عمومی، تعداد بست (1)  ذکور برای بار نهم، درجه تحصیل داکتر، ماسترو لیسانس

بناً اشخاصی که دارای درجه تحصیلی داکتر، ماستر و لیسانس باشند از تاریخ 1444/9/29 الی 1444/10/10 درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت پوهنتون، نمرات وکاپی تذکره تابعیت به پوهنتون تعلیم وتربیه کابل تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies