پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1444 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

sreu_admin
پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۰ - ۹:۲۶
ققق

Publish Date

پوهنځي تعلیمات اختصاصی، دیپارتمنت روانشناسی و تعلیم وتربیه عقب مانده های ذهنی، تعداد بست (1)  اناث برای بار سوم، درجه تحصیل داکتر، ماستر و لیسانس . 

بناً اشخاصی که دارای درجه تحصیلی داکتر، ماستر و لیسانس باشند از تاریخ 1444/5/6  الی 1444/5/16 درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت پوهنتون، نمرات وکاپی تذکره تابعیت به پوهنتون تعلیم وتربیه کابل تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies