اطلاعیه ثبت‌نام(شبانه، اختصاصی14 پاسان و مدارس دینی و برنامه‌های ماستری) سال 1403 پوهنتونِ تعلیم و تربیه کابل!

keu_admin
74457

به اطلاع تمامِ علاقه‌مندان رسانیده می‌شود که پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای سال 1403 در بخش‌های:

1- برنامه‌های ماستری(تفسیر، فقه، ادبیات پشتو، دری و انگلیسی، ریاضي، تعلیم و تربیه عمومی، مدیریت آموزشی و جامعه شناسی)

2- اختصاصی چهارده‌پاسان و مدارس دینی(تفسیر و حدیث، فقه و عقیده، ادبیات پشتو، دری و انگلیسی، ریاضي، فزیک، کیمیا، بیولوژي، تاریخ، جغرافیه و تربیت بدنی )

3- شبانه(تفسیر و حدیث، فقه و عقیده، سیستم‌های معلوماتی و تکنالوژی معلوماتی) توضیح فورم‌ها آغاز گردیده‌است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت اخذ فورم سر از روز یک‌شنبه موُرخ 1402/11/15 به مدیریت عمومی ثبت و راجستر، معاونیت امور محصلان پوهنتون تعلیم و تربیه کابل مراجعه نمایند.

نوت: جهت ثبت‌نام داشتنِ(اخذ فورم) اسنادهای ذیل در بخش‌های مربوطه ضروری می‌باشد:

* کاپی رنگه دیپلوم(ماستری)، سند چهارده‌هم(اختصاصی) و شهادتنامه(شبانه)

*کاپی رنگه ترانسکریپت برای برنامه‌های ماستری

*کاپی رنگه تذکره

*یک قطعه عکس

تمام علاقه‌مندان عزیز مطلع باشند.