پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی

معرفی مختصر پوهنځی:

پوهنحی علوم تربیتی ومسلکی یکی از پوهنحی های کلیدی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل بوده که حیث ستون فقرات را در این پوهنتون ایفا میکند. این پوهنحی نه تنها در رشته های اختصاصی خویش بلکه در تمام پوهنحی های هشت گانه پوهنتون مضامین مسلکی را بیشتر از 20% به تمام رشته ها تدریس مینمایند، که تحقق بخش اهداف مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل می باشد. ضمناً این پوهنحی در رشته علوم تربیتی ومسلکی کادرهای متخصص و مسلکی را تربیت مینماید، که فارغان آن صاحب صلاحیت های علمی و مسلکی در بخش علوم تربیتی ومسلکی می باشند. این پوهنحی فعلا دارای سه برنامه لیسانس( تعلیم وتربیه عمومی، مدیریت آموزشی و تعلیم وتربیه قبل از مکتب و ابتدائیه)، و دو برنامه فوق لیسانس( تعلیم وتربیه  و مدیریت و رهبریت آموزشی) می باشد. اکنون در پوهنحی علوم تربیتی ومسلکی به تعداد 23 تن استاد با درجات تحصیلی دوکتورا و ماستر با رتب علمی از پوهنیار تا پوهنوال مصروف تدریس وتربیت جوانان کشور اند.

تاریخچه پوهنځی:

 1. پوهنحی علوم تربیتی ومسلکی قبل از سال 1383 در تشکیل پوهنحی علوم اجتماعی در چوکات یک دیپارتمنت بنام ( دیپارتمنت روانشناسی و تعلیم و تربیه) فعالیت مینمود.
 2.  درسال 1383 به حیث یک پوهنحی مستقل تحت نام پوهنحی تعلیمات مسلکی که دارای دو دیپارتمنت ( روانشناسی و تعلیم وتربیه ) بود در چوکات پوهنتون تعلیم و تربیه کابل رسمیت پیدا کرد.
 1. درسال 1392هـ.ش نام پوهنحی از تعلیمات مسلکی به علوم تربیتی ومسلکی تغییر یافت.
 2. در سال 1393 در پوهنحی  علوم تربیتی ومسلکی سه دیپارتمنت ( تعلیم وتربیه عمومی، مدیریت آموزشی وتعلیم وتربیه قبل از مکتب  وابتدائیه) ایجاد گردید.  

پوهنحی مذکور تا سال 1401 سیزده دوره را در رشته تعلیم و تربیه در مقطع لیسانس، چهار دوره را در رشته مدیریت آموزشی و چهار دوره را در رشته تعلیم وتربیه قبل از مکتب وابتدائیه فارغ التحصیل داده اند. فعلاً در این پوهنحی در بخش لیسانس محصلان در رشته های تعلیم و تربیه عمومی، تعلیم وتربیه قبل از مکتب  وابتدائیه و مدیریت آموزشی از صنف اول الی صنف چهارم مصروف تحصیل اند.

اولین برنامه ماستری در پوهنحی درسال 1387 به کمک مالی پروژه HEP در رشته تعلیم وتربیه ایجاد گردید که تا سال 1401 یازده دوره فارغ التحصیل داشته است.

همچنین درسال 1395 رشته مدیریت و رهبریت آموزشی در مقطع ماستری ایجاد گردید که تا سال 1401 چهار دور فارغ التحصلان خویش را به جامعه تقدیم نموده است.

اهداف عمدۀ پوهنځی

 • P تربیت کادرهای پیداگوژیکی برای مؤسسات تربیه معلم و معارف افغانستان؛
 • P تربیت معلم و مدیر برای دوره های قبل از مکتب؛
 • تربیت کارشناس دوره های آموزشی در امور مختلف تعلیمی و تربیتی؛
 • P تربيت مربیان و معلمان مستعد و توانمند جهت تدريس در مراکز آموزشی؛
 • P تربیه ی مدیران ورهبران آموزشی متعهد و متخصص با توانایی های رهبری ومدیریت نظام های آموزشی؛
 • P تربیت کارشناس پلانگذاری آموزشی، طرح وانکشاف نصاب تعلیمی و ارزیاب برنامه های آموزشی؛

P­         تربیۀ کادرهای متخصص در عرصۀ تعلیم و تربیه و مدیریت و رهبری آموزشی به سویه ماستر.

اهداف تحصیلی

 • دسترسی به تدریس وآموزش با کیفیت وحمایت از محصلان

اهداف مرتبط به تحقیق:

     - حمایت و توسعه تحقیقات بنیادی و کاربردی در پوهنحی

     - حمایت و نهادینه کردن انجام تحقیقات مشترک بین استادان و استادان با محصلان در حوزه های مختلف

     - توانمند سازی استادان پوهنحی علوم تربیتی ومسلکی در زمینه تحقیقات علمی کیفی و کمی از طریق       برگزاری ورکشاپ ها و پروژه های علمی

 • حمایت و توسعه امکانات و تسهیلات برای پیشبرد تحقیقات علمی؛

      - تشویق و ترغیب استادان و محصلان به فعالیت های تحقیقی و چاپ مقالات

      - ارتباط دادن تحقیقات استادان و محصلان با بازار کار

      - فراهم آوری زمینه ی دسترسی استادان ومحصلان به مجلات علمی بین المللی

 • ایجاد مجله تخصصی علمی و پژوهشی در پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی؛
 • ایجاد تیم تحقیقاتی در سطح پوهنحی و نوشتن مقالاتی با کیفیت و چاپ آن در ژورنالهای معتبر بین المللی؛

اهداف مرتبط به نقش پوهنځی در جامعه:

 • انجام تحقیقات در عرصه تعلیم و تربیه و شریک سازی آن با سکتور تعلیم و تربیه کشور
 • برگزاری همایش های علمی در رابطه به مسائل مهم کشور در عرصه تعلیم و تربیه
 • ایجاد و حفظ تعاملات و ارتباطات سازنده ی علمی تحقیقی وفرهنگی با وزارتخانه های سکتور تعلیم و تربیه در کشور.
 • انجام تحقیقات و نشر مقالات آن در مجلات بین المللی
 • اشتراک استادان در برنامه های تلویزیونی در عرصه تعلیم و تربیه
 • اشتراک محصلان در برنامه های تدریس آموزی به منظور انتقال دانش و کسب دانش
 • استفاده از تحقیقات پوهنتون های بین المللی در انکشاف نصاب تحصیلی و محتوای برنامه های علمی

فعالیت ها و دستاوردها:

تعداد کتاب ها وآثار علمی – تحقیقی چاپ شده استادان:

الف) کتاب ها:

 1. کتاب سنجش وارزیابی تربیتی دو جلد ( رشته اختصاصی و غیر اختصاصی پوهنتون شمول)
 2. کتاب تدریس آموزی دو جلد( رشته اختصاصی و پوهنتون شمول)؛
 3. کتاب نظام تربیتی خانواده؛
 4. کتاب میتود عمومی تدریس؛
 5. کتاب تکنالوژی آموزشی؛
 6. کتاب فلسفه تعلیم وتربیه

ب) آثارعلمی - تحقیقی:

 1. ارتقای منزلت اجتماعی معلمان در جامعه افغانستان از دیدگاه معلمان شهر کابل و متخصصان تعلیم وتربیه؛
 2. بررسی نقش حقوق و دستمزد در اثر بخشی وکارآیی فعالیت های سازمانی( تیزس ماستری)؛

3. بررسی میزان رضایت معلمان مکاتب دوره ثانوی شهر کابل از پروسه نظارت تعلیمی وزارت معارف طی سالهای 1390-1395؛

4. بررسی موانع تولید علم در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استادربانی از دیدگاه کادرعلمی(تیزس ماستری)؛

5. بررسی میزان تطبیق شیوه های ارزیابی متداوم در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی(تیزس ماستری)؛

6. بررسی پدیده سقف شیشه ای در ارتقای مدیران زن در سطوح بالای مدیریتی در تحصیلات عالی ( تیزس ماستری)؛

7. بررسی تأثیر آموزش قبل از مکتب بالای یادگیری شاگردان دوره ابتدائی؛

8. نقش برنامه درسی در بهبود روند تدریس ویادگیری از دیدگاه استادان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی(تیزس ماستری)؛

9. بررسی نقش معلمین مسلکی در آموزش شاگردان دوره ابتدائیه

10. مطالعه شیوه های ارزیابی آموزش محصلان در پوهنتون های دولتی شهر کابل

11. تأثیر شیوه های ارزیابی اصلاحی در پیشرفت تحصیلی محصلان پوهنتون تعلیم وتربیه ی شهید استاد ربانی

تعداد مقالات علمی تحقیقی چاپ شده استادان:

 1. تبیین و نقد تطبیقی یاددهی و یادگیری در دو مکتب فلسفی پراگماتیسم و اگزیستانسیالیسم و مقایسه آن با دیدگاه اسلام.
 2. نقد و بررسی یاددهی و یادگیری در دومکتب فلسفی پراگماتیسم و اگزیستانسیالیسم.
 3. نگاهی به عقلانیت غزالی.
 4. سيرة تربيتي قرآن و اهل‌بيت(ع) در شکوفاسازي استعدادهاي دینی کودک و نوجوان.
 5. نقش ارزیابی متداوم در ارتقای کیفیت یادگیری؛
 6. بررسی خصوصیات تدریس خوب؛
 7. بررسی آزمون های عملکردی در ارزیابی آموزشی؛
 8. بررسی مهم ترین روش های ارزیابی اهداف حوزه عاطفی؛
 9. بررسی عوامل مؤثر بر روند کارمند یابی درسازمان ها؛
 10. بررسی بعد اخلاق تربیت از نظر کانت؛
 11. بررسی معنی ومفهوم تربیت از دیدگاه قرآن وسنت؛
 12. رشد وتوسعه اقتصادی افغانستان برمبنای سرمایه گزاری در تعلیم وتربیه؛
 13. به کارگیری نظریه اسکینر در یادگیری وتدریس؛
 14. بررسی مؤثریت روش کارعملی در تدریس مفاهیم ساینس از دیدگاه دانشمندان معاصر؛
 15. بررسی نقش معلم در تأمین امنیت روانی شاگردان؛
 16. مفهوم واصول طراحی نصاب تعلیمی؛
 17. بررسی معیارهای انتخاب محتوای کتاب های درسی؛
 18. بررسی خشونت های خانواده گی وتأثیرات آن بالای رشد اخلاقی کودکان؛
 19. بررسی عوامل مؤثر در یادگیری شاگردان؛
 20. نصاب پنهان تعلیمی از دیدگاه البرت ایزنر ودلالت های آن برای نصاب سازی کشور؛
 21. بررسی تأثیر تغذیه بالای تربیت کودکان؛
 22. نقش بازی بر یادگیری کودکان؛
 23. نقش عواطف بر یادگیری کودکان؛
 24. تأثیر نظم آموزی برمهارت های اجتماعی اطفال؛
 25.  امتحان معیاری وچگونگی تهیه ی آن
 26.  ارزیابی برای یادگیری
 27.  تبیین مزایا و ضرورت ارزیابی تکوینی در پروسه ی تدریس و آموزش
 28. sokhanwar M davood (2017). Gender Justice Discourse in the Educational System of Afghanistan during the Democracy Period (2001 –2015). 13th international conference on social sciences, Vienna, 6-7 October 2017. published in: European Journal of social Sciences Education and research. Sep. Des. 2017 Vol. 11 Nr. 2
 29. M Davood Sokhanwar, Seyed Mahdi Sajjadi, Yahia Baiza and Mohsen Imani (2017), Gender justice discourse in the educational system of Afghanistan during the Marxist period (1978–1992).  https://doi.org/10.1177/1478210317723757 Pulicy Future in Education journal (SAGE journal) First Published August 11, 2017.
 30. Sokhanwar M. davood, (2016), The requirements of Gender justice from the view point of Amartya Sen and it`s relation to human development. International conference on social philosophy, Canada: ottava.
 31. Elham shirvani and davood sokhanwar (2014), The Role of Intellect in Religious Knowledge from the Perspective of Ghazali and Soren Kierkegaard , American – European network for scientific information. Aensiweb.com  (i.s.i journal with impact factor)
 32. Elham shirvani and davood sokhanwar (2015), INCOMMENSURABILITY, SCIENTIFIC PARADIGMS AND CHANGES IN THE WORLD, International Journal of Biology Pharmacy...jibpas.com (i.s.i journal with impact factor)

 

کنفرانس های ارایه شده توسط استادان  پوهنحی:

1. رویکرد های جدید سنجش توانایی های شناختی وغیر شناختی

2. بررسی تأثیرات نمرات بالا و پایین آموزگار بالای عملکرد آموزنده

3. خصوصیات معلمان خلاق؛

4. الویت های تربیت شهروندی در افغانستان؛

5. بررسی عوامل مؤثر بالای اعتبار آزمون؛

6. بررسی اهمیت وضرورت آموزش بزرگسالان؛

7. اهمیت کاربرد روش بارش مغزی؛

8. بررسی موانع کاربرد ارزیابی متداوم در تدریس؛

9. نقش تعلیم وتربیه در کاهش پرخاشگری اطفال دوره ابتدائیه؛

10. نقش تیوریهای انگیزش برای آموزش فراگیران؛

 

دستآورد های مهم پوهنځی:

1. داشتن نصاب های تحصیلی بروز و بازنگری شده دیپارتمنت ها، طی مراحل شده از کلستر سازی نصاب های تحصیلی از سوی ریاست انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی؛

2. ارتقای ظرفیت علمی و درجه تحصیلی استادان از طریق معرفی استادان به برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت آموزشی و تحصیلی؛

3. تطبیق معیارهای یازده گانه تضمین کیفیت و اعتبار دهی

4. جذب کادر علمی توانا، با دانش و متعهد با درجات تحصیلی ماستر و داکتر؛

5. دسترسی به تدریس وآموزش با کیفیت وحمایت از محصلان؛

7. وجود دو برنامه ماستری معیاری( تعلیم وتربیه و رهبری ومدیریت آموزشی) در پوهنحی؛

8. بازنگری و انکشاف نصاب های تحصیلی برنامه های ماستری و تأیید آن از سوی وزارت محترم تحصیلات عالی؛

 9.. تهیه کتلاک و بروشور پوهنحی و دیپارتمنت ها؛

10. ایجاد کمیته های یازده گانه در پوهنحی؛

11. ایجاد شورای نماینده های محصلان وکمیته فارغان پوهنحی؛

12. وجود دید و نگرش سیستمی در سطح پوهنحی؛

خلص پلان ها/ برنامه های آینده:

پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی، درآینده پلان ها و برنامه های زیر را در نظر دارد:

1. تأمین نیازمندیهای اکادمیک و اداری پوهنحی و دیپارتمنت ها از طریق جذب اعضای کادرعلمی ورزیده  با درجات تحصیلی دوکتورا و ماستر و کارمندان شایسته و متعهد؛

2. انکشاف و اصلاح نصاب های تحصیلی ومفردات دیپارتمنت ها در مطابقت با معیار های بین المللی، نیاز کشور و بازار کار؛

3. ارتقای کیفیت تحصیلی و تطبیق سیستم آموزش مبتنی بر نتیجه و محصل محور(OBE  و SCL) در پروسه تدریس و آموزش محصلان؛

4. تطبیق آموزش الکترونیکی(E- learning

5. توسعه و ایجاد دیپارتمنت های جدید در سطح لیسانس بنامهای:

         ×پلانگذاری تعلیمی

          ×  تکنالوژی آموزشی

          × تدریس آموزی

          × نظارت و ارزیابی

          × طرح وانکشاف نصاب تعلیمی

6. انکشاف و ایجاد برنامه های ماستری موجوده پوهنحی به رشته های اختصاصی

7.  ایجاد برنامه دوکتورا در رشته های( تعلیم وتربیه و مدیریت و رهبریت آموزشی) برای آن دسته از استادانی که امکان ادامه تحصیل در خارج از کشور برایشان مساعد نیست.

8. بلند بردن ظرفیت های علمی استادان از طریق معرفی به برنامه های دوکتورا در داخل وخارج از کشور

9. تجهیز صنوف درسی با تکنالوژی جدید

10. ایجاد برنامه شبانه در رشته های فارغده پوهنحی

11. ایجاد و نشر مجله تخصصی علوم تربیتی در سطح برنامه های لیسانس و ماستری پو هنحی.

12. ارتقای ظرفیت استادان در امر تدریس و آموزش و تحقیقات معیاری و با کیفیت

13. حمایت و توسعه تحقیقات بنیادی و کاربردی در پوهنحی

14. تدویر ورکشاپ ها و کورسهای کوتاه مدت میتودولوژی ومسلکی برای اعضای کادر علمی جدید التقرر موسسات تحصیلات عالی و معلمان معارف

15. بر گزاری ورکشاپ های آموزشی برای ارتقای ظرفیت معلمین کودکستانها

677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hhhh

دیپارتمنت های پوهنځی:

 1. دیپارتمنت: تعلیم وتربیه قبل از مکتب و ابتدائیه
 2. دیپارتمنت: تعلیم وتربیه عمومی
 3. دیپارتمنت: مدیریت آموزشی

تعداد برنامه های فوق لیسانس پوهنحی علوم تربیتی ومسلکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیوگرافی رییس پوهنځی

 

معرفی شخصی:

شهرت: پوهنوال عبدالواسع عظیمی

سال تولد: 15/3/1355

محل تولد: غوربند – ولایت پروان

تحصیلات:

- ماستری:  در رشته تعلیم وتربیه از پوهنتون تعلیم وتربیه کابل(1389).

- لیسانس:  در رشته پیداگوژی  پوهنحی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل(1382).

فارغ التحصیل صنف 12: از مدرسه عبدالروف حجت، غوربند، پروان(1373).

 

 تجارب کاری:

P  از سال 1383 تا اکنون  به حیث استاد وعضو کادرعلمی پوهنحی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

P از2007 - 2014  به حیث آمر دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

P از سال 1393  تا اکنون  به حیث استاد در برنامه های ماستری در پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

P از اپریل 2015 تا جون 2018.عضویت مرکز تحقیقات پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

P عضو کمیته بورد ماستری(MBC) رهبری ومدیریت آموزشی) پوهنتون تعلیم وتربیه کابل از مارچ 2015 تا اکنون.

P ازدسیمبر 2018  تا اکنون بحیث مسؤول کمیته نصاب تحصیلی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

P از تاریخ 8/6/1397  هجری شمسی تا اکنون  به حیث رئیس پوهنحی علوم تربیتی ومسلکی.

P از سال 1397 تا اکنون عضو بورد برنامه های ماستری پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

P از سال 1398 تا اکنون عضو کمیسیون ملی نصاب تحصیلی برنامه های علمی وزارت محترم تحصیلات عالی

تدریس مضامین در برنامه های لیسانس:

 1. اساسات تعلیم و تربیه
 2. میتود های عمومی تدریس
 3. سنجش وارزیابی تربیتی
 4. طرح وانکشاف نصاب تعلیمی
 5. تعلیم وتربیه مقایسوی
 6. روش تحقیق درعلوم تربیتی
 7. نظارت و راهنمایی تعلیمی
 8. اخلاق مسلکی در تعلیم وتربیه

 

تدریس کورسها در برنامه های فوق لیسانس:

 1. اساسات تدریس و آموزش
 2. روشها والگوهای تدریس
 3. سنجش و ارزیابی در تعلیم وتربیه
 4. ارزیابی برنامه

تدویر ورکشاپ ها:

 1. برگزاری ورکشاپ" طراحی کورس هماهنگ" در پوهنتون تعلیم وتربیه کابل
 2. برگزاری ورکشاپ "آموزش مهارتهای تفکر انتقادی در تحصیلات عالی" پوهنتون تعلیم و تربیه کابل.
 3. برگزاری ورکشاپ" شناخت و تدوین اهداف آموزشی (تکسانومی بلوم) پوهنتون تعلیم وتربیه کابل.
 4. برگزاری ورکشاپ" شایستگی ها و مهارتهای مسلکی مورد نیاز برای اعضای کادرعلمی تحصیلات عالی کشور" وزارت تحصیلات عالی.
 5. برگزاری ورکشاپ " آموزش مبتنی بر نتیجه و ارزیابی براساس آموزش مبتنی برنتیجه (OBE  وSCL  ) در پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

 

 آثار علمی :

1. بررسی مهم ترین روش های ارزیابی اهداف عاطفی(2018)

2. بررسی آزمون های عملکردی در ارزیابی آموزشی (2017).

3. بررسی عوامل مؤثر بر روند کارمند یابی در سازمان (2017)

4. نقش ارزیابی تکوینی در ارتقای کیفیت یادگیری(2017).

5.  تبیین جایگاه کنترول در سازمان(2017).

6. بررسی خصوصیات تدریس خوب(2016).

7. سنجش وارزیابی تربیتی(2015).

8. تأثیر شیوه های ارزیابی اصلاحی در پیشرفت تحصیلی محصلان پوهنتون تعلیم وتربیه ی شهید استاد ربانی(2014).

9. ارزیابی برای یادگیری(2013).

10. امتحان معیاری وچگونگی تهیه ی آن (2012).

11. مطالعه شیوه های ارزیابی آموزش محصلان در پوهنتون های دولتی شهر کابل (2010).

21. بررسی نقش معلمین مسلکی در آموزش شاگردان دوره ابتدائیه (2008).

13. سازمان های آموزشی رسمی وغیر رسمی وتفاوت های عقلانی آنها(1396).

 

14. تبیین مزایا و ضرورت ارزیابی تکوینی در پروسه ی تدریس و آموزش(1399).

 

معلومات مورد نیاز در سطح مدیریت عمومی تدریسی پوهنحی ( علوم تربیتی ومسلکی)

معرفی مختصر مدیریت عمومی تدریسی:

مدیریت عمومی تدریسی پوهنحی علوم تربیتی ومسلکی یکی از مدیریت های کلیدی در سطح پوهنتون تعلیم وتربیه ها بوده که حیثیت ستون فقرات را درسطح پوهنحی ها ایفا میکند. که تمام امورات اداری طی مراحل اسناد استادان (تقرر، انفکاک، تبدیلی، ترفیع، راپور معاشات استادان ونیزشمولیت محصلان، تبدیلی محصلان، تاجیلی، منفکی وفراغت محصلان، شمولیت در لیلیه وراپوربدل اعاشه محصلان) از امورات همیشه گی مدیریت عمومی تدریسی به شمار میرود. تشکیل اداری مدیریت عمومی تدریسی عبارت از مدیریت اجرائیه، مدیریت کتابخانه پوهنحی، ماموربخش تدریسی ودوتن کارکنان خدماتی در سطح پوهنحی میباشد.

تاریخچه مدیریت عمومی تدریسی:

پوهنحی علوم تربیتی ومسلکی که از سال 1383 بحیث یک پوهنحی مستقل تحت نام پوهنحی تعلیمات مسلکی به فعالیت آغاز نمود. مدیریت عمومی تدریسی نظر به ضرورت در تشکیل این پوهنحی هم ایجاد گردید.

هدف عمده مدیریت عمومی تدریسی:

 • ترتیب وتنظیم امور تدریسی مربوط به استادان ومحصلان پوهنحی طبق قوانین ومفردات ومعیارهای تحصیلی میباشد.

اهداف مرتبط به وظیفه مدیریت تدریسی:

 • ترتیب وتظیم پلان کاری هفته وار، ماهوار، ربع وار وسالانه درمطابقت به پلان پوهنحی غرض دستیابی به اهداف پیشبینی شده.
 • نظارت وکنترول از ثبت نام، ترتیب حاضری وترتیب تقسیم اوقات محصلان جدید الشمول جهت اجراات بعدی.
 • ترتیب وتظیم جداول نتایج امتحانات، اسناد وسوابق تحصیلی محصلان وفارغان جهت تهیه( ترانسکریب ها ودیپلوم ها)
 • تطبیق احکام قانون، مقرره، لایحه، طرزالعمل وفیصله های شورای علمی غرض ایجاد نظم ودسپلین در پوهنحی.
 • ترتیب تقسیم اوقات استادان ودیپارتمنت ها به منظور تنظیم تدریس وجلوگیری از ضیاع وقت.
 • ترتیب وتظیم وارائیه اسناد ترفیع علمی استادان جهت بررسی وتایید به شورای علمی.
 • ترتیب وتنظیم پلان های تجربی ومشاهداتی تکنیشن ها (لابرانت ) طبق لزوم دید دیپارتمنت ها مطابق تقسیم اوقات تهیه شده.
 • ترتیب احصائیه محصلان شامل امتحان ، محروم، ناکام، غیرحاضر، تاجیل ونتایج امتحانات جهت ارائیه به دیپارتمنت های مربوطه واطلاع محصلین.
 • ترتیب وتظیم تقسیم اقات درسی استادان بخش شبانه ودوره ماستری پوهنحی در صورت موجودیت.

 

بیوگرافی مدیر عمومی تدریسی

معرفی شخصی:

شهرت: لطف الرحمن محمدی ولدحیات الله ولدیت محمدالله

سال تولد: 19/2/1370

محل تولد: ولسوالی نجراب قریه گله کوخیل-- ولایت کاپیسا

تحصیلات:

 • لیسانس: در رشته تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل سال 1395.
 • فارغ التحصیل صنف 12: از لیسه عالی حافظ عبدالمجید ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا سال 1388.

تجارب کاری:

 • در سال 26/6/1391 به مدت شش ماه  خدمتی دربخش اداری  آمریت مالی واداری  پوهنتون تعلیم وتربیه کابل.
 • از سال 1391 الی سال 1393 بحیث مدیر کتابخانه پوهنحی تربیتی بدنی وعلوم ورزشی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل.
 • از سال 1393 الی سال30/5/ 1395 سرپرست مدیریت تدریسی پوهنحی تربیت بدنی وعلوم ورزشی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل.
 • ازسال 30/5/1395الی تا الحال به حیث مدیر عمومی تدریسی پوهنحی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل.

ورکشاپ ها گرفته شده:

 • مدیریت  ارتباطات انستیتوت خدمات ملکی به مدت( 2) ماه سال 1394.
 • قانون خدمات ملکی انستیتوت خدمات ملکی به مدت (3) ماه سال 1395.
 • اداره ومنجمنت انستیتوت خدمات ملکی سال به مدت(6) ماه سال 1396.
 • پلان گذاری پوهنتون تعلیم وتربیه کابل به مدت (10) روز سال 1398.
 • گزارش نویسی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل به مدت (5) روز سال 1399.

آشنایی به لسان ها:

 • بلدیت به زبان دری.
 • بلدیت به زبان پشتو.
 • بلدیت به زبان عربی.
 • بلدیت به زبان انگلیسی.

مهارتهای کمیپوتر:

 • برنامه ورد.
 • برنامه اکسل.

 

معرفی دیپارتمنت های پوهنحی علوم تربیتی ومسلکی

  1. معرفی مختصر دیپارتمنت تعلیم و تربیه قبل از مکتب و ابتدائیه

تاریخچه دیپارتمنت:

تعلیم و تربیه معلمین مراکز آموزشی قبل از مکتب و ابتدائیه در کشور ما مسئله ای مهم  بوده، اما تا کنون توجه شایانی بدان معطوف نگردیده است. در روند جامعه نو پای ما، نقش تعلیم و تربیه در توضیح و تشریح ارزشهای جدید حاکم برجامعه اسلامی و آماده کردن اطفال برای ایفای نقش خود بر مبنای روابط انسانی و اسلامی از اهمیت خاص برخوردار است. نتایج حاصل از تحقیقات روانشناسان و متخضضان علوم تربیتی نمایانگر آن است که امکانات مراکز تربیه اطفال خصوصاً دوره های کودکستان نباید تنها برای محافظت اطفال و تامین نیازهای اولیه آنان مورد استفاده قرار گیرند. بلکه تدوین نصاب تعلیمی در چنین دورانی بسیار ضرورت دارد و نقش این دوران در تحکیم پایه و اساس تربیتی آموزشهای بعدی از اهمیت بسیاری برخوردار است. لذا برای رسیدن به این هدف، تربیه معلمین با سویه تحصیلات عالی از ضروریات مبرم در این عرصه می باشد. به همین منظور ریاست پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی در زمان سرپرستی «پوهندوی کریمه دریح» در سال 1392 پیشنهاد ایجاد دیپارتمنت تعلیم و تربیه قبل از مکتب و ابتدائیه را  به وزارت محترم تحصیلات عالی ارائه و بعد از طی مراحل قانونی آن در همان سال  از طرف مقام محترم وزارت منظور و شامل امتحان کانکور سال 1393 گردید. 

این دیپارتمنت با آمریت پوهنیار سید یاسین قنبری و با همکاری دو تن از استادان پوهیالی پروانه یوسفی و پوهنیار راحله احمدی در سال 1393 با یک صنف درسی که دارای 33 محصل بود فعالیت اکادمیک خویش را آغاز نمود. دیپارتمنت در سال 1401 درمقطع لیسانس دارای (152) محصل می باشد که تا پایان همین سال در پنج دوره به تعداد (183) فارغ التحصیل را به جامعه تقدیم نموده است. سال 1397 پوهنیار جعفر احمدی و پوهنیار اسحاق حیدری و در سال 1401 محترم رابعه میرزایی و شبانه عمر در کادر علمی دیپارتمنت تقرر حاصل نمودند.

اهداف عمده ی دیپارتمنت

اهداف تحصیلی:

 1. تربيت معلمان مستعد و توانمند جهت تدريس در مراکز آموزشی قبل از مکتب و مکاتب ابتدائیه؛
 2. ايجـاد زمينـه مناسب و تقویت انگيـزه کسانی که علاقمند به تدریس در مراکز آموزشی قبل از مکتب و مکاتب ابتدائیه می باشند؛
 3. ایجاد زمینه یادگیری در معلمان دوره قبل از مکتب و ابتدائیه بمنظور تقویت مهارتهاي تدريس در فعالیتهای آموزشی؛
 4. تلاش در جهت روشمند و هماهنگ نمودن آموزش‌ در دوره های قبل از مکتب و ابتدائیه؛

اهداف مرتبط به تحقیق:

 • تأکید و توجه بر آموزش تحقیق محور
 • انجام تحقیقات مشترک بین استادان و استادان با محصلان
 • تهیه طرح پیشنهاد تحقیق بر اساس طرح کمیته تحقیق پوهنتون برای استادان و مونوگراف محصلان
 • تشویق و ترغیب استادان و محصلان به فعالیت های تحقیقی و چاپ مقالات

اهداف مرتبط به نقش دیپارتمنت در جامعه:

 1. همکاری علمی در تعميم روشهاي بديع و علمی و انتقال مهارتهاي تدريس يكپارچه و نظامند مراکز آموزشی قبل از مکتب در سطح كشور؛
 2. تربیت معلم و مدیر برای دوره های قبل از مکتب و مکاتب ابتدائیه؛
 3. تربیت کارشناس تهیه مواد و وسایل آموزشی برای مراکز قبل از مکتب و مکاتب ابتدائیه؛
 4. تربیت کارشناس آموزش و برنامه ریزی سازمان های دولتی و خصوصی مرتبط به امور کودکان؛
 5. تربیت کارشناس در وزارت معارف برای مکاتب ابتدائیه؛
 6. تربیت کارشناس دوره قبل از مکتب در امور مختلف تعلیمی و تربیتی؛

فعالیت ها:

دستاورد های دیپارتمنت:

 • اصلاح نصاب برنامه در مطابقت با برنامه های موجود در منطقه و جهان.
 • تأیید نصاب برنامه در شورای علمی دیپارتمنت، پوهنحی و پوهنتون.
 • تأیید نصاب برنامه در کلستر سوم در وزارت تحصیلات عالی.
 • بازنگری محتوای نصاب برای هر مضمون و تهیه مفردات و کورس پالیسی مربوطه.
 • ایجاد صنوف مستقل و مجهز به وسایل الکترونیکی برای تدریس
 • فعال شدن کودکستان تجربوی و اشتراک اعضای کادر علمی و محصلان در برنامه های مهارت آموزی و تدریس آموزی.
 • دیپارتمنت با همکاری پوهنحی و پوهنتون صنوف درسی را مجهز به پروژکتور و ال سی دی نموده است و اعضای کادر علمی از روشهای فعال آموزشی در زمینه تدریس بهره می برند.

 

خلص پلان ها/ برنامه های آینده:

 • بازنگری نام دیپارتمنت برای همسان سازی با منطقه و جهان
 • اصلاح روند فعالیت های عملی و تدریس آموزی محصلان
 • بازنگری نصاب و مفردات درسی برای بروز کردن و جلوگیری از موضوعات تکراری در محتوا
 • نظارت از روند آموزش برای تضمین کیفیت و بهبود آن
 • کنترل از روند آموزش از ابتدا تا ارزیابی
 • تعامل سازنده با دیپارتمنت های دیگر
 • ارتقای ظرفیت استادان در امر آموزش و تدریس
 • ارزیابی فعالیت های آموزشی استادان
 • ایجاد رابطه علمی مؤثر بین استادان و محصلان

چارت تشکیلات در سطح دیپارتمنت:

بیوگرافی آمر دیپارتمنت:

معرفی شخصی:

پوهنیار سید یاسین قنبری فرزند الحاج سیدعباس قنبری، در سال 1358هجری شمسی در دره سنگلاخ دیده به جهان گشوده و در شهر کابل سکونت دارد. سکونت اصلی ایشان منطقۀ سرخ قلعۀ سنگلاخ، واقع در ولسوالی جلریز از توابع ولایت میدان وردک می‌باشد.

سوابق تحصیلی:

 1. فارغ صنف 12 مکتب از ایران در سال 1377
 2. فارغ التحصیل دوره لیسانس در رشته تعلیم و تربیه از پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1387
 3. فارغ التحصیل دوره ماستری در رشته تعلیم و تربیه از پوهنتون تعلیم و تربیه کابل(1396).

تجارب کاری:

 1. معلم در لیسه عالی پل چرخی از سال 1381 الی 1382
 2. خبرنگار و مدیر اجرانیه در مجله راستی از سال 1382 الی 1384
 3. صاحب امتیاز و مدیر مسئول سایت خبری پیام آفتاب تأسیس سال 1392 تا 1400
 4. معلم در لیسه عالی خواجه مسافر از سال 1384 الی 1389
 5. کارشناس سکتور تعلیم و تربیه در اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری در سال1389
 6. مشاور و استاد در اکادمی تربیه معلم تخنیکی و مسلکی در 1390  و همزمان مدتی هم معاون علمی و سرپرست اکادمی
 7. آمر دیپارتمنت تعلیم و تربیه اکادمی تربیه معلم تخنیکی و مسلکی در سال 1390
 8. استاد بر حال در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی از اواخر سال 1390 تا اکنون
 9. بنیانگذار و آمر دیپارتمنت تعلیم و تربیه قبل از مکتب و ابتدائیه در پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل 1393 تا اکنون
 10. عضو و منشی شورای علمی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل 1393 تا اکنون
 11. عضو و منشی هیأت امنای پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل جهت تطبیق مقرره استقلالیت پوهنحی ها
 12. عضو کمیسیون نظارت و ارزیابی اکادمیک وزارت تحصیلات عالی از سال 1397 تا اکنون
 13. عضو کمیته تقرر و ترفیعات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی از سال 1397 تا اکنون
 14. عضو شورای علمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی از سال 1399 تا اوایل 1401

آثار علمی:

 1. کتاب تدریس آموزی(1392) زیر نظر و راهنمایی پوهاند عبدالمنان حقیار که در حال حاضر در تمام صنوف چهارم پوهنحی های پوهنتون تعلیم و تربیه کابل و همچنین در تعدادی از دارالمعلمین ها به عنوان تنها منبع درسی تدریس می گردد.
 2. بررسی موانع تولید علم در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل از دیدگاه اعضای کادر علمی(1396).
 3. تحلیل محتوای کتاب دری صنف چهارم ابتدائیه(1401).
  1. معرفی مختصر دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی

تعلیم و تربیه در عصر کنونی یک امر حیاتی برای بشریت است. می توان گفت، عامل هر گونه تغییر در نظام تعلیمی و تربیتی کشور، تغییر در نظام تربیت معلم آن کشور می‌باشد. دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی با استناد به اسناد ملی در عرصه تعلیم و تربیه در سطح کشور با توجه به مأموریت واضح وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، فعالیت می‌نماید. این دیپارتمنت، با توجه ویژه به نقش قوای بشری، کوشش خواهد کرد با توحید فعالیت‌ها و مدیریت عوامل و عناصر دخیل، لوازم تطبیق و اجرایی کردن پلان استراتژیک خویش را فراهم نماید. ديپارتمنت تعليم و تربيه عمومي منحيث يكي از ديپارتمنت هاي کليدی و خيلی مهم در چوكات پوهنځي علوم تربیتی و مسلکی در سطح پوهنتون تعليم و تربيه کابل مصروف تربيه ي جوانان منحيث كادرهاي پيداگوژيكي براي تحصیلات عالی و معارف افغانستان، معلمان مسلكي، نظارت كنندگان، آمرين مكاتب و مشاورين تعليمي و تربيتي، فعاليت دارد. اين ديپارتمنت طبق نيازمندي هاي مبرم جامعه داراي مرامنامه، اهداف و نصاب تحصيلي مشخص و معيين مي‌باشد.

تاریخچه دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی

دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی یکی از دیپارتمنت های کلیدی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل می‌باشد. این دیپارتمنت قبل از سال 1383 در چوکات پوهنحی علوم اجتماعی فعالیت داشت ولی پس از سال 1384 به صورت مستقل ، به حیث یک دیپارتمنت فارغ ده، تاکنون سیزده دوره فارغ التحصیل در جامعه علمی افغانستان داده است. این دیپارتمنت نه تنها در رشته های اختصاصی شان بلکه در تمام پوهنحی های نه گانه پوهنتون مضامین مسلکی را تقریباً 20% به تمام رشته ها تدریس می نمایند، که تحقق بخش اهداف مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل می‌باشد. در طی سالیان متمادی کوشش بعمل آمده است تا معلمان دارای صلاحیت های مسلکی را در دیپارتمنت های مختلف برای مرکز و ولایات تربیه نماید. ضمناً این دیپارتمنت در رشته علوم تربیتی و مسلکی کادرهای متخصص و مسلکی را تربیت می نماید، که فارغان آن صاحب صلاحیت های علمی و مسلکی در بخش علوم تربیتی و مسلکی می باشند.

اهداف عمده ی دیپارتمنت

1- تربیه معلمان و مربیان آراسته با مهارت های پیداگوژی و مسلکی.

2- انکشاف دانش و مهارتهای طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی و آموزشی.

3- انکشاف مهارت های تدریس و آموزش موثر و توانایی های مدیریت صنف.

4- کسب دانش و مهارت های تحقیق در تعلیم و تربیه.

5- آشنایی با انواع فلسفه تعلیم و تربیه و کاربرد آن در شرایط عینی جامعه.

6- تربیه کارشناس اقتصاد آموزش و پرورش، ناظرین آموزشی، نصاب سازان و پلان گذاران امور آموزش و پرورش.

اهداف تحصیلی

 • فارغ التحصیلان میتوانند در پروگرام های طرح، انکشاف وارزیابی نصاب تحصیلی در وزارت معارف، تحصیلات عالی وسایر نهادهای آموزشی استخدام شوند؛
 • فارغ التحصیلان دربرنامه های نظارت مسلکی معلمین در تمامی مکاتب عمومی استخدام شوند؛
 • راهنما  و آموزش دهنده مسایل میتودیک و مسلکی آموزش و تدریس؛
 • ارزیابی پیشرفت تحصیلی محصلان؛
 • فعالیت در مراکز تحقیقات علمی؛
 • تدریس در موسسات تربیه معلم ( عالی و نیمه عالی)؛
 • فعالیت در پروگرام های آموزشی ارتقای ظرفیت برای کارمندان در ادارات وموسسات دولتی و خصوصی؛
 • سازماندهی و هدایت برنامه های آموزشی درسطوح مختلف ابتدائیه، متوسط، و ثانوی موسسات آموزشی؛
 • پلان گزاری تعلیمی در سطوح مختلف موسسات آموزشی ؛
 • فعالیت در برنامه های سواد آموزی خصوصا آموزش بزرگسالان؛
 • متخصص در مسایل تعلیم و تربیت در سطح ملی و منطقه،
 • مشاور در تربیت خانواده  و اطفال؛

اهداف مرتبط به تحقیق

 • تأکید و توجه بر آموزش تحقیق محور.
 • انجام تحقیقات مشترک بین استادان و استادان با محصلان.
 • تهیه طرح پیشنهاد تحقیق بر اساس طرح کمیته تحقیق پوهنتون برای استادان و مونوگراف محصلان.
 • تشویق و ترغیب استادان و محصلان به فعالیت های تحقیقی و چاپ مقالات.
 • ترغیب استادان به نوآوری در تعلیم و تربیت با توجه به یافته های تحقیقات علمی.

اهداف مرتبط به نقش دیپارتمنت در جامعه

۱. به‌کارگیری از جدیدترین یافته های علمی در جهت توسعه جامعه.

۲. تربیت افراد معتدل با بینش پیشرفت طلبانه اجتماعی.

۳. آموزش نیروی انسانی در جهت حفظ امنیت اجتماعی.

۵. تربیت افراد جامعه دوست و اصلاح طلب.

فعالیت ها:

۱. پیشبرد فرایند تدریس در سطح دیپارتمنت، پوهنحی و پوهنتون.

۲. انجام تحقیقات علمی در مطابقت به موازین ملی و جهانی.

۳. انجام فعالیت‌های اکادمیک در مطابقت به قانون تحصیلات عالی.

دستاورد های دیپارتمنت تعلیم و تربیت عمومی

۱. تربیت نیروی انسانی آراسته با دانش و مهارت‌های نوین در حوزه تعلیم و تربیت.

۲. انتشار مقالات علمی در نشریه های ملی و جهانی.

۳. راه یابی فارغ‌التحصلان دیپارتمنت در پوهنتون‌ها و مراکز تربیه معلم.

۴. کسب بیشترین رضایت از روش‌ تدریس استادان در سطح پوهنتون.

۵. تجدید نظر و اصلاح نصاب تحصیلی.

خلص پلان ها/ برنامه های آینده

شماره

هدف

فعالیت

نتایج متوقعه

شخص/ اداره مسوول

شخص/ اداره نظارت کننده

منابع مورد نیاز

جدول زمانبندی به سال

۱۴۰۱

۱۴۰۲

۱۴۰۳

کوتاه مدت

طرح و تدوین نصاب معیاری

و فعالیت کمیته انکشاف نصاب تحصیلی

نصاب معیاری در سطح ملی ومنطقوی

آمر دیپارتمنت

ریاست پوهنحی و کمیته تضمین کیفیت

تأمین بودجه تحقیقاتی برای نیازسنجی و طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجام مرور دور‌یی برنامه

تطبیق پلان عملیاتی کمیته تضمین کیفیت

برجسته ساختن نقاط قوت و ضعف

آمر دیپارتمنت و اعضا

کمیته تضمین کیفیت پوهنتون

نیروی انسانی شاغل در دیپارتمنت

ارتقای ظرفیت علمی و تقویت مهارت‌های آکادمیک استادان

معرفی استادان به ورکشاپ ها وسیمینارهای علمی ومیتودیکی خارج از پوهنتون

ارتقای ظرفیت علمی ومسلکی استادان وتشریک تجارب علمی

//

ریاست پوهنحی و کمیته تضمین کیفیت

همکاری وزارت تحصیلات عالی و مؤسسات بین المللی در عرصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هم اندیشی و انتقال تجارب نوین علمی

تدویر ورکشاپ ها وکنفرانس های علمی برای استادان درسطح دیپارتمنت

تشریک تجارب خوب تدریس و بهبود معیار یاددهی ویادگیری

آمر دیپارتمنت واعضا

ریاست پوهنحی و کمیته تضمین کیفیت

همکاری پوهنوتن در تهیه مواد ورکشاپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی تدریس استادان

نظارت وارزیابی از تدریس استادان( مشاهده، پرسشنامه)

ارایه فیدبک و اصلاح امور وفعالیت های تدریس استادان

آمر دیپارتمنت

ریاست پوهنحی و کمیته تضمین کیفیت

با استفاده از پرسشنامه های معیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترغیب استادان به انجام تحقیقات علمی

تعیین استاد رهنما برای استادان ودریافت گزارش از عملکرد آنها

بهبود کیفیت تدریس

//

ریاست پوهنحی و آمریت انسجام تحقیقات علمی

همکاری استادان نزدیک به رشته در سطح پوهنتون و خارج از آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متوسط مدت

ارتقای کیفیت و اعتباردهی

تطبیق معیارهای مربوط به بهبود تدریس معیارهای یازده گانه گانه تضمین کیفیت

آموزش با کیفیت

آمر دیپارتمنت

ریاست پوهنحی و کمیته تضمین کیفیت

ارتقای کیفیت و اعتباردهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدفمند سازی تدریس و هماهنگی مفردات با محتوا

تمام استادان پلان عملیاتی انفرادی وکورس پالیسی  داشته باشند

فعالیت های آموزش وتدریس برنامه ریزی شده وبا کیفیت انجام می پزیرد

آمر دیپارتمنت واعضا

ریاست پوهنحی و کمیته تضمین کیفیت

طرح و توحید پلان ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلند مدت

ایفای نقش در تولید علم

هدفمند ساختن مونوگراف ها وفعالیت های علمی محصلان

حرکت بسوی تولید علم ووادارساختن محصلین به تفکر

آمر دیپارتمنت واعضا

ریاست پوهنحی و کمیته تضمین کیفیت

استفاده از بودجه تحقیقاتی وزارت خانه های مختلف و تحصیلات عالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأمین منابع و امکانات آموزشی

تهیه وتدارک نیازمندیها، امکانات ومنابع آموزشی دیپارتمنت

تأمین منابع آموزشی دیپارتمنت

آمر دیپارتمنت ,وریاست پوهنحی

ریاست پوهنحی و کمیته تضمین کیفیت

پیشنهاد به پوهنتون برای درج در بودجه سال 1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چارت تشکیلاتی دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی

 

خلص سوانح پوهنمل سبحان الله محمدی

آمر دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی

 

اسم: سبحان الله

تخلص: محمدی

تاریخ تولد:۱۰/۵/  13۶۹  هجری شمسی مطابق۱۰/ 0۸/ ۱۹۹۰م

محل تولد: قریه درواز(دره غوربند) ولسوالی شیخ‌علی- ولایت پروان.

 

تحصیلات    :

 

-         دورهء ابتدایی و متوسطه مکتب متوسطه محمداکبرشهید

-         دورهء ثانوی لیسه‌ی عالی نوی شیخ‌علی

 

-         لیسانس رشتهء تعلیم و تربیه/پیداگوژی پوهنحی علوم تربیتی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل کابل ؛ سال فراغت 13۹۱ هجری شمسی.

-         ماستر رشته مدیریت آموزشی پوهنتون کابل.

تجربه کاری:

 

-         از سال 13۹۲ تا فعلاً بحیث عضو کادر علمی دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی ایفای وظییفه نموده ام

-         در ماه اسد سال ۱۴۰۱ به اتفاق آرأ بحیث آمر دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی انتخاب گردیده ام که تا اکنون در همان سمت کار می‌کنم.

-         عضو کمیته تضمین کیفیت پوهنتون تعلیم و تربیه کابل

-         عضو کمیته فرهنگی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل

-         عضو کمیته نصاب تحصیلی پوهنحی علوم و تربیتی و مسلکی

-         عضو کمیته تحقیق پوهنحی علوم و تربیتی و مسلکی

-         عضو کمیته تضمین کیفیت پوهنحی علوم و تربیتی و مسلکی

-         عضو کمیته پلان استراتیژیک پوهنحی علوم و تربیتی و مسلکی

-         عضو کمیته نصاب تحصیلی دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی

-         مسوول کمیته محصلان دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی

-         مسوول کمیته ارزیابی از کیفیت تدریس دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی

-         مسوول کمیته سمع شکایات دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی

-         مسوول کمیته نظم و دسیپلین دیپارتمنت تعلیم و تربیه عمومی

 

تألیفات:

-         تدوین و تنظیم لکچر نوت اساسات تعلیم و تربیه.

-         تدوین و تنظیم لکچر نوت تاریخ تعلیم و تربیه افغانستان.

 

 تحقیقات علمی:

۱. مقایسه آراء تربیتی عملگرایی و وجودگرایی(اثر رتبه علمی پوهنیاری).

۲. بررسی نقش حقوق و دستمزد بر اثربخشی و کارایی فعالیت های سازمانی(تیزس ماستری).

۳. بررسی نقش تنبیه در فرایند یادگیری فراگیران( مقاله).

۴. بررسی نقش برنامه ریزی در مدیریت آموزشی( مقاله).

۵. بررسی کاربرد دیدگاه‌های اسکینر در فرایند تدریس و آموزش( مقاله).

۶. بررسی نقش تجزیه و تحلیل شغل در سازمان های آموزشی( مقاله).

۷. مقایسه برنامه ریزی درسی متمرکز و نامتمرکز( مقاله).

۷. بررسی کاربرد روش بارش مغزی در تدریس(کنفرانس).

۸. بررسی ویژه‌گی های محتوای کتاب‌های درسی رشته پیداگوژی(کنفرانس).

۹. بررسی میزان رضایت شغلی در سازمان های آموزشی(کنفرانس).

۱۰. بررسی میزان رضایت کارمندان اداری پوهنتون تعلیم و تربیه کابل از سیستم حقوق و دستمزد شان(کنفرانس).

۱۱. بررسی موانع اجرای استراتیژی در سازمان های‌ آموزشی( مقاله بین‌المللی).

۱۲. بررسی میزان رضایت کارمندان اداری پوهنتون تعلیم و تربیه کابل از سیستم ترفیع و ارتقای شغلی شان(کنفرانس).

معرفی مختصر دیپارتمنت: مدیریت آموزشی

بهبود مدیریت  آموزشی از ضروری ترین و اساسی ترین اموری است که نظام تعلیم و تربیه در هر کشوری باید حساسیت ویژه ای بدان توجه داشته باشد. زیرا در دنیای امروزی تعلیم و تربیه محور توسعه است و کیفیت فرایند تعلیم و تربیه در یک جامعه تا حدود زیادی به فعالیت ها و چگونگی انجام وظایف مدیران آموزشی بستگی دارد. درک این مسیله مهم اساتید و همکاران  پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی را بران داشت که اقدام به ایجاد دیپارتمنت مدیریت آموزشی در این پوهنخی نمایند.

 ریاست پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی در زمان سرپرستی «پوهندوی کریمه دریح» در سال 1392 پیشنهاد ایجاد دیپارتمنت مدیریت آموزشی را  به وزارت محترم تحصیلات عالی ارائه و بعد از طی مراحل قانونی آن در همان سال  از طرف مقام محترم وزارت منظور و شامل امتحان کانکور سال 1393 گردید. 

این دیپارتمنت  به آمریت پوهنمل سردار محمد ساعی در سال ۱۳۹۳ در چوکات دانشکده علوم تربیتی و مسلکی دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی  با یک صنف درسی که دارای ۶۰ محصل بود  به فعالیت آغاز نمود  که هدف از ایجاد آن تربیه مدیران متخصص و متعهد مورد نیاز سازمان ها ادارات و موسسات آموزشی دولتی و خصوصی و آشنا ساختن هرچه بیشتر آنان با استفاده از روش های علمی مدیریت در ساحه کاری است؛ تا بتوانند تصدی امر مدیریت و رهبری را در مقاطع مختلف تحصیلی و اموزشی در موسسات تحصیلی و تعلیمی عهده دار شده و با موثریت و کارایی هرچه بیشتر خدمات آموزشی را  پیش ببرند . تا سال (1401) به تعداد مجموعی ( 227   ) محصل از این دیپارتمنت در طی پنج  دوره موفقانه فارغ التحصیل گردیده اند. .

 در حال حاضر نیز فعالیت های  این دیپارتمنت با امریت پوهندوی سردار محمد ساعی و همکاری 5 تن از اساتید هر یک پوهنیار زهرا امینی؛ ؛ پوهنیار محبوب الله بهرامی؛ پوهنیار نصح الله شنهرد  و پوهنیار زین الله صالحی  و نامزد پوهنیار سهیلا نوری موفقانه  به پیش می رود و  به تعداد مجموعی  (    ۲۰۴   ) محصل از ولایات مختلف  در این رشته ازصنف اول الی صنف چهارم مصروف تحصیل اند.

 

 

اهداف عمده ی دیپارتمنت

هدف  اصلی از ارایه و شکل گیری رشته مدیریت آموزشی تربیت نیروی انسانی متخصصی است که بتوانند در سطوح مختلف آموزشی فعالیت کرده  و نیازهای آموزشی مربوط به سازمانهای اموزشی را براورده سازند. این اهداف را به صورت جزیی میتوان چنین بیان کرد:

- تربیت افرادی که شایستگی عهده دار شدن مسئولیت مدیریت آموزشی دوره های مختلف مکاتب را از طريق شناخت اصول، فنون و مفاهیم مدیریت عمومی و آموزشی بدست آورند.

- توانائی کاربرد روشهای مختلف تحقیق در تعلیم و تربیت خصوصاً مدیریت آموزشی؛

- تربیت مدیرانی که مهارت در کاربرد اصول و فنون مدیریت آموزشی را دارا باشند؛

- آمادگی برای ادامه تحصیلات بالاتر درجهت تامین کادر علمی پوهنتون ها و مراکز عالی و نیمه عالی تربیه معلم؛

- تربیت مدیرانی که باعث بهبود کیفیت آموزشی از طریق استفاده از تسهیلات و امکانات آموزشی مکاتب شوند؛

- تربیت مدیران متعهد و متخصص به منظور و رشد بهبود قوای بشری موجود و استفاده بهتر از آن
-ایجاد روحیه مثت و امنیت شغلی در سازمان برای سازندگی و توسعه؛

اهداف تحصیلی:

 • شناخت عوامل روانی فرهنگی و اجتماعی و تربیتی در رابطه با مسوولیت مدیریت
 • آشنایی با شیوه های پلان گذاری درسی و آموزشی
 • شناخت تیورهای مختلف مدیریت آموزشی
 • آشنایی با اصول  و مقدمات مدیریت آموزشی در سازمانها
 • آشنایی با شیوه های برقراری ارتباط موثر با کارکنان و پرسنل در سازمان
 • کسب مهارت در پلان گذاری ؛ سازماندهی و نظارت در امور سازمان و پرسنل
 • شایستگی عهده دار شدن مسوولییت مدیریت آموزشی در تمام سطوح مکاتب از طریق شناخت اصول و فنون و مهارتهای مدیریت عمومی و آموزشی

اهداف مرتبط به تحقیق:

 • طراح و پروپزل نویس
 • برنامه ریز  استراتیژیک
 • محقق در سطح تحقیقات کمی

اهداف مرتبط به نقش دیپارتمنت در جامعه:

 • کسب مهارت در پلان گذاری ؛ سازماندهی و نظارت در امور سازمان و پرسنل
 • دانشتن  مهارت در کاربرد اصول و فنون مدیریت در سازمانها
 • آشنایی با شیوه های پلان گذاری درسی و آموزشی

فعالیت ها:

دستاورد های دیپارتمنت:

 • ایجاد برنامه ماستری بر اساس پیشروفت و موجودیت دیپارتمنت
 • جذب استاد تن استاد در دیپارتمنت
 • برگزار ورکشاپ رفتار سازمانی
 • همکاری بیش از دوصد محصل در تهیه مونوگراف
 • همکاری بیش از 15 محصل ماستری در تهیه تیزس

خلص پلان ها/ برنامه های آینده:

 1. ترتیب تقسیم اوقات صنوف درسی
 2. معرفی استادان به مرکزانکشاف مسلکی درکورسهای زبان انگلیسی، کمپیوتر، تریننگ ها
 3. توزیع مکلفیت های درسی استادان درمضامین دانشگاه شمول ودانشکده مربوط
 4. تدویرجلسات نوبتی دیپارتمنت درارتباط به مسایل مختلف
 5. تعیین استاد رهنما برای استادان جدید الشمول
 6. کنترول ازجریان دروس روزمره استادان ومحصلان
 7. نظارت ازتطبیق نصاب درسی وچگونگی پیشرفت دروس استادان
 8. ارایه گزارش ازفعالیتهای دیپارتمنت به ریاست وشورای علمی دانشکده
 9. همکاری با مدیریت تدریسی درقسمت تنظیم وترتیب جدول نتایج وشقه های امتحانات.
 10. مشارکت وسهم فعال درمجلس شورای علمی دانشکده
 11. تعیین استاد مشاور برای هرصنف
 12. تعیین موضوعات و استاد رهنما برای مونوگراف
 13. ارزیابی از تدریس استادان توسط محصلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیوگرافی آمر دیپارتمنت:

اطلاعات شخصی

 

اسم : سردار محمد ساعی

ولد: پاینده محمد

تاریخ تولد: 8 – مه – 1978

محل تولد: پروان

ملیت: تاجک

جنسیت: ذکور

وضعیت تأهل: متاهل

تحصیلات : 

                                         

 • 2012  – 2011   ماستر تعلیم و تربیه  با گرایش مدیریت آموزشی از پوهنتون تعلیم و تریبه کابل.
 •  2003 – 2007  لیسانس پیداگوژی از پوهنتون کابل پوهنخی روانشناسی و علوم تربیتی.
 • 1986 – 1997 فارغ التحصیل لیسه غلام حیدرخان کابل، افغانستان.

رتبه علیمی:

 • پوهندوی

تجربه کاری

 •  ترینر در موسسه                 AFC
 • سمت استاد : در پوهنتون تعلیم و بربیه مقطع لیسانس پوهنتون تعلیم و بربیه کابل تا اکنون
 • سمت استاد : در پوهنتون تعلیم و بربیه مقطع ماستری مدیریت آموزشی پوهنتون تعلیم و بربیه کابل تا اکنون
 • آمر دیپارتمنت از 1392 الی 1397

آثار علمی:

 •  تیزس: نظم و اداره صنف درسی مکاتب متوسطه  شهر کابل
 •  اثر پوهنملی  میزان مؤثریت سبک های مدیریتی استادان در کیفیت تدریس و یادگیری محصلان پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
 • مقاله: نقش معلم در ایجاد تفکر انتقادی
 • مقاله: نقش مدیران آموزشی در خلاقیت کارمندان
 • مقاله: مودل  های نظارت و رهنمایی آموزشی
 • تبعیض جنسیتی و آموزش و پرورش در افریقای غربی: راهبرد ها جهت حمایه دختران در مکاتب
 •  Study of talent management status in Shaheed Professor  Rabani Education University: Article
 •  ترجمع کتاب: منابع مدیریت انسانی در تعلیم و تربیه

 

معرفی مختصر معاونیت پوهنحی:

 

تاریخچه معاونیت پوهنحی:

معاونیت پوهحی علوم تربیتی و مسلکی در سال 1393 ایجاد گردید. این معاونیت از بدو تاسیس تاکنون دست آوردهایی داشته است که در ذیل می آید.

 

فعالیت ها:

ریاست از جلسان شورای پوهنحی در غیاب ریس پوهنحی

همکاری با رییس پوهنحی در تطبیق مقرره ها، لوایح، احکام قانون و فیصله های شورای های علمی پوهنحی و موسسه تحصیلات عالی

نظارت از امور دفتر تدریسی پوهنحی

نظارت از فعالیت های کارگران و محافظان پوهنحی

نظارت از امور پاکی و نظافت پوهنحی

نظارت از جریان امتحانات در پوهنحی و ارائه ی گزارش در این باره به رییس پوهنحی

 

دستاورد های معاونیت پوهنحی:

 1. ترتیب و تنظیم کمیته ارتقای کیفیت پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی
 2. کسب رتبه دوم در میان پوهنحی های نه گانه  در برنامه مرحله سوم ارتقای کیفیت
 3. اجرای موفقانه امتحانات پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی که تحت نظر معاونیت پوهنحی انجام میشود.