ارائه خدمات انترنت برای محصلین

هدف و تلاش  آمریت  تکنالوژی معلوماتی زمینه سازی برای گسترش دسترسی سراسری محصلین به خدمات تکنالوژی معلوماتی و انترنت در سطح پوهنتون تعلیم و تربیه کابل با ایجاد و فراهم آوری تسهیلات و ضروریات لازم تکنالوژی معلوماتی در مطابقت به استندرد های قرن (21 ) برای محصلین  پوهنتون تعلیم و تربیه کابل میباشد.

آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون جهت زمینه سازی و دسترسی محصلین به خدمات انترنت طی سالیان متمادی تلاش ورزیده تا خدماتی انترنت برای محصلین در مکان های ذیل ارائه نمایند:

  • لابراتوار کمپیوترهای کتابخانه عمومی پوهنتون

فعال نمودن (۸) پایه کمپیوتر با ارائه خدمات انترنت مخصوص محصلین در کتابخانه عمومی پوهنتون برای استفاده از انترنت و جهت دریافت مواد آموزشی و تحقیق  محصلین.

  • لابراتور عمومی پوهنځی کمپیوترساینس

 فعال نمودن (۲۶) پایه کمپیوتر لپ تاب با ارائه خدمات انترنت مخصوص محصلین در لابراتوار عمومی پوهنځی کمپیوترساینس برای استفاده از انترنت و جهت دریافت مواد آموزشی و تحقیق  محصلین.

  • لابراتور مخصوص سیسکو (CISCO) پوهنځی کمپیوترساینس

 فعال نمودن (۲۵) پایه کمپیوتر دیسکتاپ با ارائه خدمات انترنت مخصوص محصلین در لابراتوار سیسکو پوهنځی کمپیوترساینس برای استفاده از انترنت و جهت دریافت مواد آموزشی و تحقیق  و همچنان دستگاه های مانند (Switch, Router, Access point, Cable) و وسایل مورد نیاز برای کار عملی محصلین پوهنځی کمپیوترساینس.

  • لابراتوار پوهنځی علوم اجتماعی

فعال نمودن (۸) پایه کمپیوتر با ارائه خدمات انترنت مخصوص محصلین پوهنځی علوم اجتماعی در کتابخانه عمومی پوهنځی علوم اجتماعی برای استفاده از انترنت و جهت دریافت مواد آموزشی و تحقیق  محصلین.

  • لابراتوار پوهنځی زبان و ادبیات

بزودی.. فعال سازی (۲۵) پایه کمپیوتر با ارائه خدمات انترنت برای محصلین پوهنځی زبان و ادبیات.