آمریت تحقیقات علمی

معرفی آمریت انسجام تحقیقات علمی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل

پوهنتون ها  درواقع مراکز تحقیقاتی وپژوهشی ، آموزشی وترویجی میباشند؛ به عبارت دیگر فعالیتهای علمی، تحقیقی ، فن آوری ، ترویج وکاربردی ساختن علوم درتمام عرصه ها ازجمله وظایف اصلی پوهنتون ها ی کشور است. خوشبختانه به اثرسعی وتلاش هیأت علمی پوهنتون تعلیم و کابل، مرکز تحقیقات علمی پوهنتون در سال 1389 تاسیس گردید که فعلا دارای یک بست آمریت ، مدریت خلاقیت و نو اوری و یک کارشناس میباشد.

علاوه برآن، این مرکز دارای نه کمیته  فرعی در سطح هر پوهنځی میباشد.

قابل یادآوریست که کمیته های تحقیقات درتمام پوهنځی های پوهنتون تاسیس گردیده است که دربخشهای مربوط ورشته های گوناگون  برای هماهنگ ساختن تحقیقات فعالیت مینمایند .

در حال حاضر مسوولیت مرکز تحقیقات علمی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل  را پوهنیار طاوس محمدی  به عهده داشته و پیش برد امور اداری ان بدوش محترم حسین الله مایار و فضل هادی معنوی  میباشد.  

همین گونه ، درترکیب کمیته های فرعی مرکز تحقیقات علمی پوهنتون تعلیم تربیه کابل استادان از پوهنځی های مربوطه که عضویت فعال این مرکز را دارا میباشند، مسوول بوده وباعشق وعلاقه درتمام فعالیتها وامور مربوطه اشتراک میورزند .

دیدگاه

پوهنتون تعلیم و تربیه، تلاش مینماید که صرفاً یک پوهنتون آموزشی نبوده؛ بلکه در پهلوی آموزش، به حیث یک پوهنتون متمرکز بر تحقیق، تولید علم، تحصیلات تکمیلی( ماستری و دوکتورا) شناخته ‌شود.

رسالت  

مرکز تحقیقات علمی پوهنتون در حال حاضر مصروف عرضه خدمات در بخش بررسی آثار علمی استادان، پیشنهاد تعیین موضوع آنها، برگزاری کنفرانس‌های علمی ربعوار استادان، تدویر ورکشاپهای آموزشی و تحقیقی میباشد. به طور فشرده میتوان گفت مرکز انسجام تحقیقات مصروف عرضه خدمات در عرصه های زیراست:

بررسی آثار علمی استادان ،پیشنهاد تعیین موضوع ،برگزاری کنفرانس های علمی ربعوار استادان.

تقویه و گسترش تحقیقات علمی در پوهنځی های پوهنتون تعلیم و تربیه،

فراهم آوردن تسهیلات آموزشی در بخش تحقیقات علمی از طریق دایر نمودن ورکشاپ ها،

فراهم آوردن تسهیلات برای استفاده از نتایج تحقیقات علمی سایر استادان،

تحکیم روابط علمی بین اعضای کادر علمی پوهنتون.

بر قراری و تحکیم ارتباطات و همکاری ها میان کمیتۀ تحقیقات علمی پوهنځی با وزارتخانه ها و موسسات ذیربط، به منظور استفاده از نتایج تحقیقات علمی در ساحات مختلف؛

همکاری با کمیته های تحقیق پوهنځی ها در کاندید نمودن آثار برجستۀ تحقیقی سال ، مطابق طرزالعمل گزینش بهترین اثر علمی – تحقیقی سال در تحصیلات عالی افغانستان به بورد تحقیقات علمی وزارت تحصیلات عالی، به منظور قدردانی و اعطای مکافات؛

درج آثار تحقیقی اعضای کادر علمی پوهنتون در دیتابیس و وبسایت پوهنتون و آرشیف نمودن مقالات علمی و تحقیقی استادان

وظايف مركز تحقيقات علمي پوهنتون

بررسی اثار و پیشنهاد های  تعین موضوع استادان داخل  پوهنتون و سایر پوهنتون های ولایات

برگزاری کنفرانس علمی-تحقیقی استادان

برگزاری کنفرانس های ازاد تحقیقی استادان که در رتب علمی پوهاند و پوهنوال قرار دارد

رهنمایی و همکاری با استادان جهت اجرای پروژه های تحقیقی.

برقراري و تحكيم روابط و همكاري متقابل با مؤسسات علمي و تحقيقاتي مختلف داخلي و خارجي؛

جلب بيشتر كمكهاي كشورهاي کمک کننده و مؤسسات ملي و بين المللي، طبق پاليسي دولت جمهوري اسلامي افغانستان، به منظور انكشاف تحقيقات علمي؛

تدویر کنفرانس ها، ورکشاپها، سمپوزیم ها و سمینار های علمی پیرامون موضوعات مختلف تحقیقی در سطح پوهنتون.

گزینش بهترین اثار تحقیقی استادان جهت تقدیر و مکافات آن.

تهیه پلان ستراتیژیک و پلان های عملیاتی مرکز انسجام تحقیقات علمی.

تدویر منظم جلسات و اتخاذ تصامیم پیرامون موضوعات تحقیقی که جهت ابراز نظر مواصلت مینماید.

تعیین بودجه برای پروژه های تحقیقی

بررسی گزارشهای تحقیق.

گزارش گیری از کمیته های تحقیق پوهنحی ها و همکاری با کمیته های مذکور در اجرای پروژه های تحقیقی.

ارایه گزارش به معاونیت امورعلمی پوهنتون.

اجراي وظايف تحقيقاتي علمي كه از طرف مقامات صالحه به اين مركز سپرده ميشود.

هدف عمومی مرکز تحقیق

دستیابی به تحقیقات با کیفیت  و معیاری سازی تحقیق در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، در هماهنگی با نهاد های این پوهنتون

اهداف خصوصی

رشد و انکشاف مرکز انسجام تحقیقات علمی پوهنتون، به عنوان انسجام دهنده و هماهنگ کنندۀ تحقیقات علمی در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل ؛

ایجاد کمیته های تحقیق در سطح پوهنځی ها؛

همکاری با کمیتۀ های تحقیق علمی پوهنځی ها در برگزاری کنفرانسهای علمی و تحقیقی، در سطح ملی و بین المللی؛

بر قراری و تحکیم ارتباطات و همکاری ها میان کمیتۀ تحقیقات علمی پوهنځی با وزارتخانه ها و موسسات ذیربط، به منظور استفاده از نتایج تحقیقات علمی در ساحات مختلف؛

همکاری با کمیته های تحقیق پوهنځی ها در کاندید نمودن آثار برجستۀ تحقیقی سال ، مطابق طرزالعمل گزینش بهترین اثر علمی – تحقیقی سال در تحصیلات عالی افغانستان به بورد تحقیقات علمی وزارت تحصیلات عالی، به منظور قدردانی و اعطای مکافات؛

درج آثار تحقیقی اعضای کادر علمی پوهنتون در دیتابیس و ویب سایت پوهنتون و آرشیف نمودن مقالات علمی – تحقیقی استادان؛

جمع آوری گزارشها از کمیته های تحقیق پوهنځی ها؛

ارایه گزارش به معاونیت علمی پوهنتون

دیتابس و جمع اوری مقالات که در ژورنال های بین المللی به نشر رسیده است

 جمع آوری اثار تحقیقی استادان که در رتب علمی پوهنمل ترفیع اخذ نموده است .

دستاورد های مرکز تحقیقات در سال 1400

جمع اوری مقالات اعضای کادری علمی پوهنتون که در ژورنال های متعبر بین المللی به نشر رسیده است به تعداد (117) مقاله از دپیارتمنت های متفاوت پوهنتون تعلیم و تربیه  کابل جمع آوری شده است .

تدرویر ورکشاپ دور اول روش عمومی تحقیق برای تمام اعضایی کادر علمی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل به مدت پنج روز  در (6) حوزه.

نهای سازی تصمیم اعضا مرکز  در مورد برگزاری دور دوم ورکشاپ های روش تحقیق تخصصی  فیصله به عمل امد که در این دور ورکشاپ های به تعداد 10 ترینر در دو بخش تحقیق کمی و کیفی در صنف های جدا گانه با در نظر داشت ضرورت و نیاز استادان پوهنتون از سوی اعضای مرکز انسجام تحقیقات علمی تعین گردید که لست استادان ذیل به مرکز PDC ارسال گردید .

جمع اوری  اثار تحقیقی، آثار  ترجمه و پیشنهادات  تعین موضوع استادان پوهنتون تعلیم وتربیه کابل  وسایر ولایات.

ترتیب و تهیه طرزالعمل  25 ماده ای تحت عنوان  چهار چوب نظری کنفرانس های علمی .

ارایه نمونه شریک ساختن کنفرانس های استادان از طریق google docs  توسط پوهنیار عصمت الله یاری برای اعضای مرکز .

تهیه و ساخت طرزالعمل برای کمیته اخلاقیات در مرکز تحقیقات.

چارت تشکیلاتی