اعــــلان برنده گی

keu_admin
445

Publish Date

Closing Date

تاریخ:        /08/1401  مطابق به:        /04/1444

عنوان: پروژه اعمار 30 باب تشناب در بلاک دوم (اداری) پوهنتون تعلیم و تربیه کابل

شماره دعوتنامه داوطلبی: KEU/W-01/NCB-1401

 

شــــرکت محترم ساختمانی محب فیضی در پروسه داوطلبـــــی پروژه ت پروژه اعمار 30 باب تشناب در بلاک دوم (اداری) پوهنتون تعلیم و تربیه کابلKEU/W-01/NCB-1401   اشتراک نموده بود، به قــــیمت مجموعی (999,264.63) نو صد و نود و نو هزار و دو صد و شصت و چهار عشاریه شصت و سه افغانی برنده اعــــلان شد. شرکت ها و دوایر دولتی کـــــه با شرکت متذکره کدام مشکل دارند، به آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون تعلیم و تربیه کابل الی هفت روز سر از تاریخ اعلان مراجعه نموده تا اجراات که در نظر است صورت گیرد.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۹ - ۹:۲۴
Background image

اعلان برنده گی پروژه تدارک اجناس برای 3 برنامه مرکز ماستری پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

شرکت محترم خدمات لوژستیکی غزنین باستان در پروسه داوطلبی پروژه تدارک اجناس برای 3 برنامه مرکز ماستری پوهنتون تعلیم وتربیه کابل MOHE/KEU/1402/NCB/G-01   اشتراک نموده بود، به قیمت مجموعی . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹ - ۱۱:۳۷
Background image

اعلان برنده گی پروژه بازسازی و نوسازی میدان فوتبال و ساخت سرک دوش در اطراف میدان فوتبال

شرکت محترم ساختمانی شاین کرستال در پروسه داوطلبی پروژه بازسازی و نوسازی میدان فوتبال و ساخت سرک دوش در اطراف میدان فوتبال پوهنتون تعلیم وتربیه کابل MOHE/KEU/1402/NCB/W-04   اشتراک نموده . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹ - ۱۱:۳۳
Background image

اعلان برنده گی پروژه ترمیم تعمیر جمنازیوم پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

شرکت محترم ساختمانی رامین حمزه در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم تعمیر جمنازیوم پوهنتون تعلیم وتربیه کابل MOHE/KEU/1402/NCB/W-03   اشتراک نموده بود، به قیمت مجموعی (2،550،922.84) دو ملیون و . . .

Back to tenders