اطلاعیه بست کادری و منابع پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل!

keu_admin
5555

به اطلاع متقاضیان محترم (1) یک بستِ کادری دیپارتمنتِ تاریخ، پوهنځی علوم اجتماعی، پوهنتون تعلیم و تربیه کابل رسانیده می‌شود. که بستِ مذکور برای بار دوم از طریق رقابتِ آزاد برای قشر ذکور به اعلان گذاشته شده‌است، بناءً اشخاص که دارنده درجه تحصیلی داکتر و ماستر باشند از تاریخ 2/12/1445 الی 12/12/1445 ه.ق درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت، کاپی این اعلان از ویب‌سایت پوهنتون گرفته همرا با کاپی تذکره تابعیت به آمریت انسجامِ استادان پوهنتون تعلیم و تربیه کابل مراجعه نمایند.