پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1445 هــ.ق. به کادرهای علمی به سویه داکتر، ماستر و لیسانس در دیپارتمنت‌های ذیل ضرورت دارد.

Yasin
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۱۴:۱۵
4554

Publish Date

پوهنځی کمپیوتر ساینس:

1-دیپارتمنتِ تنکالوژی معلوماتی، (1)بست، بار دوم، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور و ماستر.

تاریخ ثبت‌نام: 28/8/1445 الی/8/9/1445 ه.ق

پوهنځی علوم طبیعی:

1-دیپارتمنتِ فزیک، (1)بست، بار سوم، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور، ماستر و لیسانس.

تاریخ ثبت‌نام: 28/8/1445 الی/8/9/1445 ه.ق

2-دیپارتمنتِ حفاظت محیط زیست، (1)بست، بار ششم، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور، ماستر و لیسانس.

تاریخ ثبت‌نام: 28/8/1445 الی/8/9/1445 ه.ق

علاقه‌مندان می‌توانند، کاپی تذکره با اصل ترانسکریپت، کاپی این اعلان از ویب‌سایت پوهنتون در جریان تاریخ تعین شده گرفته، فورم ثبت‌نام و اسناد ضروری خویش را به آمریتِ انسجامِ استادان، معاونیتِ امور علمی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies