گالری رسانه

Outcome-based teaching and student-centered teaching workshops

Computer training program for students

Opening Ceremony of the Library and Department of the Turkish Language and Literature

Celebrating the World Mental Health Day in the hall of the University of Shahid Ustad Rabbani

ورکشاپ آموزشی تدریس مبتنی بر نتایج و آموزش محصل محوری

برنامه آموزش کمپیوتر برای محصلان

محفل افتتاحیه کتابخانه و آمریت دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی

محفل گرامی داشت از روز جهانی صحت روان در تالار پوهنتون تعلیم تربیه شهید استاد ربانی