مرکز کایابی

 1. گزارش از کارکرد های آمریت خدمات معاونیت امور محصلان

  ایجاد کمیته نظم و دسپلین.

  -ایجاد انجمن محصلان پوهنتون تعلیم و تربیه کابل.

  -ایجاد کمیته ورزشی

  -ایجاد کمیته حل منازعات

  -ایجاد کمیته صحت روانی

  -ایجاد کمیته خدمات لیلیه

  -ایجاد کمیته مشاوره علمی

  -ایجاد کمیته آشنا سازی محصلان با زنده گی اکادمیک.

   

 2. زمینه سازی جهت اشتراک محصلان دوره های روزانه، شبانه و ماستری در درس آنلاین برنامه HEMIS  برای محصلان در جریان قرنطین.
 3. توزیع فورم های شبانه، چهارده پاس و ماستری برای کاندیدان واجد شرایط به طور شفاف.
 4. تهیه و توزیع دیپلوم، ترانسکرپت و سرتفکیت برای فارغان سال های 1397 و 1398 به طور شفاف.
 5.