آمریت مجله علمی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل

معرفی مختصر آمریت مجلات علمی

مجله علمی- تحقیقی پیام معرفت در سال 1383 به اساس پیشنهاد ریاست محترم پوهنتون تعلیم وتربیه کابل و حکم وزارت محترم تحصیلات عالی به فعالیت آغاز نموده است که در ابتدا فصل وار مقاله‌های علمی- تحقیقی اعضای کادر علمی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل و پوهنتون‌های دیگر کشور در آن نشر می‌شد.

از سال 1395 بنا بر کثرت و افزایش مقالات علمی- تحقیقی این مجله از فصل نامه به دوماه نامه تبدیل شد.

سپس در مرحله ارزیابی مجلات علمی پوهنتون ها در وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان طی سال 1402 ضمن اینکه مجله پیام معرفت از نظر دوره نشراتی به فصل نامه تغییر پیدا کرد، به بخش‌های تخصصی مجله علوم اجتماعی، مجله علوم اسلامی، مجله ادبیات و زبان های خارجی و مجله علوم طبیعی و تکنالوژی معلوماتی تقسیم و نشرات خود را ادامه داده است.

 

چارت تشکیلاتی آمریت مجله و کمیسیون نشراتی پوهنتون

عکس

دیدگاه

آمریت مجلات علمی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، در قسمت بررسی و نشر مقالات تخصصی، کتاب های تألیفی و آثار علمی استادان و دیگر نشریه های مربوط به پوهنتون نقش کلیدی داشته باشد و از این طریق جایگاه پوهنتون تعلیم و تربیه کابل را در تولید محتوای علمی و نشر این آثار در سطح کشور و منطقه بالا خواهد برد.

رسالت یا ماموریت

آمریت مجلات علمی پوهنتون در قسمت دریافت و بررسی مقالات علمی - تحقیقی اساتید و محققین و نشر آنها در مجلات داخلی و بین المللی ‍‍پوهنتون تعلیم و تربیه کابل تلاش میکند.

اهداف عمومی آمریت مجله علمی

آمریت مجلات علمی پوهنتون در پی فراهم آوری بستری مناسب برای ارزیابی، نشر و استفاده ازآثار علمی است. در همین راستا اهداف و چشم اندازهای آمریت مجلات علمی به قرار ذیل است:

 1. ایجاد هماهنگی بین نهاد های علمی و اکادمیک کشور به منظور تولید و نشر آثار علمی
 2. زمینه سازی برای نشر اثار علمی اساتید و پژوهشگران در مجلات علمی پوهنتون
 3. توسعه دانش تخصصی و تحقیقاتی برای اعضای هیأت علمی پوهنتون

اهداف اختصاصی آمریت مجله علمی

 1. تامین ارتباط و هماهنگی میان نهاد های علمی و اکادمیک کشور و وزارت تحصیلات عالی
 2. طی مراحل و کارشناسی آثار تألیفی اعضای کادر علمی پوهنتون جهت ارائه خدمات بهتر برای شایقین علم و دانش
 3. طی مراحل و کارشناسی مقلات علمی استادان و چاپ و نشر آن در مجله علمی - تحقیقی پیام معرفت
 4. چاپ و نشر مجله علمی – تحقیقی پیام معرفت جهت مطالعه محصلان، استادان و سایر ارگان های نیازمند.

 فشرده دست آوردهای آین آمریت به شرح ذیل می باشد

 1. تدویر (۵) جلسه کمیسیون نشراتی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل در جریان سال 140۲.
 2. طی مراحل و تایید (76) عنوان مقاله علمی و تحقیقی استادان جهت چاپ و نشر آن در مجله علمی- تحقیقی فصلنامه پیام معرفت.
 3. طی مراحل و آماده چاپ (۱) عنوان مجله علمی- تحقیقی فصلنامه پیام معرفت.
 4. ترتیب و دیزاین مجله شماره دوم فصلنامه پیام معرفت در جریان سال 1402.
 5. طی مراحل (1) در خواستی حق الزحمه تقریظ و تنقیح اثر تحقیقی.
 6. فعال سازی سایت مجله پیام معرفت جهت نشر مقالات علمی تحقیقی استادان.
 7. ایجاد دیتابیس برای ثبت مقالات علمی- تحقیقی مجله فصلنامه پیام معرفت.
 8. طرح و ایجاد مجلات علمی- تحقیقی در چوکات پوهنځی‌های علوم سلامی، زبان و ادبیات، علوم طبیعی و کمپیوتر ساینس پوهنتون که بعد از تکمیل اسناد مورد ضرورت مجلات مذکور دوسیه های آن جهت منظوری آن به وزارت محترم تحصیلات عالی فرستاده خواهد شد.
 9. منظور مجدد مجله علمی- تحقیقی فلصنامه پیام معرفت از جانب ریاست محترم تحقیق، تألیف و ترجمه وزارت تحصیلات عالی.
 10. ترتیب پلان‌های آمریت مجله با در نظر داشت فارمت جدید اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای سال 1402
 11. ترتیب و تجدید طرزالعمل کمیسیون نشراتی جهت بهبود و اجرای سازی امورات نشراتی آمریت مجله.
 12. تهیه و تجدید پلان استراتیژیک آمریت مجله جهت برنامه سازی بهتر و تطبیق پلان سالهای پیش بینی شده.
 13. تدویر ورکشاپ آموزشی دو روزه تحت عنوان(مقاله نویسی و آشنایی با فرایند ارسال و نشر مقالات در مجله پیام معرفت) برای اعضای  محترم کادر علمی بخش ذکور و اناث پوهنځيهای نه گانه پوهنتون تعلیم و تربیه کابل.
 14. طی مراحل سایر اسناد که ایجاب آمریت مجله را مینماید.
 15. اجراآت در برابر تصامیم و فیصله های کمیسیون نشراتی پوهنتون.

نکات قوت

 1. داشتن کمیسیون نشراتی که متشکل است از (13) تن استادان که دارای سویه تحصیلی داکتر و ماستر به عنوان اعضای هیأت تحریر مجله علمی- تحقیقی دو ماهه پیام معرفت فعالیت می‌نمایند تا مقالات علمی و معیاری در مجله مذکور به نشر برسد.
 2. طی مراحل اثرهای تحقیق، ترجمه و تالیفی استادان پوهنتون به همکاری کمیسیون نشراتی. 
 3. چاپ و نشر مقالات علمی استادان در مجله علمی- تحقیقی فلصنامه پیام معرفت به اسرعۀ وقت.

پلان ها/ برنامه های آینده

 1. ایجاد مطبعه مکمل جهت چاپ و نشرمجله علمی فصلنامه پیام معرفت و سایرمواد درسی استادان پوهنتون.
 2. تقویت و تجهیز بیشترکتابخانه الکترونیکی پوهنتون جهت دسترسی استادان و محصلان به کتب و مواد درسی جدید.
 3. ایجاد مجلات علمی- تحقیقی در پوهنځیهای نه گانه پوهنتون.
 4. تهیه امکانات و بودجه مورد نیاز جهت تهیه کتب و مواد درسی در سطح پوهنځی‌ها.
 5. تنظیم جلسات، و نشستهای مشترک میان پوهنځیهای پوهنتون جهت تبادل نظر در مورد تهیه کتب و مواد درسی.
 6. ایجاد سایتهای مجلات علمی ملی و بین المللی جهت فعالیت های اکادمیک استادان پوهنتون.
 7. تجهیز بیشتر آمریت مجله جهت بهبود کار.

قابل یاد آوریست که کمیسیون نشراتی در چوکات آمریت مجله تحت ریاست معاونیت امور علمی فعالیت می‌نماید که وظایف آتی را به عهده دارد.

 1. تهیه پلان کاری سالانه کمیسیون نشراتی مطابق پلان ستراتیژیک پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی.
 2. تدویر کمیسیون نشراتی پوهنتون و ابراز نظر در مورد اثرهای تالیفی استادان و مقالات علمی آنها که جهت تائید نشر به این کمیسون راجع میگردد.
 3. همکاری با استادان و محققان در مورد تالیف، ترجمه و تهیه مقالات علمی آنها در مطابقت با معیار های تعیین شده.
 4. تدویر ورکشاپ ها، سمینارها، کنفرانس های علمی در سطح پوهنتون و پوهنځی ها جهت ارائه معیارهای که از جانب وزارت معرفی میگردد.
 5. شناسایی نکات ضعف و قوت اثر های تالیفی و مقالات علمی استادان جهت معیاری سازی آن مطابق نورم های تعیین شده.
 6. معرفی بهترین اثر و مقاله سال بعد از گزینش جهت تشویق و اهدای جوایز برای نویسنده های آنها.
 7. همکاری با موسسات تحصیلات عالی که فلیال پوهنتون تعلیم وتربیه کابل بوده و یا در مورد طی مراحل اثرتالیفی و مقالات علمی شان قبلاً تفاهمنامه امضا نموده باشد.
 8. درج آثار تالیفی و مقالات علمی معیاری اعضای کادر علمی پوهنتون در دیتا بیس و ویب سایت پوهنتون.
 9. تدویر کورس های میتودولوژی تحقیق برای استادان، حسب ضرورت، به همکاری مرکز انسجام تحقیقات علمی پوهنتون.
 10. فراهم سازی تسهیلات ممکنه جهت تهیه اثر تالیفی و مقالات علمی برای اعضای کادر علمی پوهنتون؛
 11. ارائه گزارش کمیسیون نشراتی به معاونیت امورعلمی پوهنتون.
 12. اجرای سایر وظایف نشراتی که از طرف مقامات صالحه به این کمیسیون سپرده میشود؛