آمریت انسجام امور استادان

 

معرفی مختصر آمریت انسجام امور استادان

آمریت انسجام امور استادان که حیثیت پل ارتباطی میان معاونیت امور علمی و ریاست پوهنځی های نه گانه را دارا میباشد، قبلاً  تحت نام مدیریت عمومی استادان در چوکات معاونیت امور علمی فعالیت می‌کرد که بعداً در سال (1391) نظر به لزوم دید وزارت محترم تحصیلات عالی به آمریت ارتقاء نمود. این آمریت در مطابقت به لایحه وظایف جهت دستیابی به اهداف پیش بینی شده وظایف خویش را به طور منظم انجام میدهد که فشردۀ فعالیت های آمریت انسجام امور استادان قرار ذیل است:

 • سازماندهی جلسات کمیته تقرر ، ترفیعات علمی و انفکاک استادان پوهنتون.
 • ایجاد هماهنگی در مورد پذیرش اعضای کادر جدید طبق قانون، لوایح و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی و ارسال اسناد مربوطه به پوهنځی ها جهت طی مراحل بعدی.
 • ارزیابی اسناد علمی اعضای جدیدالتقرر غرض شناسایی و جذب کادر های علمی ورزیده و مناسب.
 • رهنمایی اسناد پذیرش اعضای کادر جدید طبق قانون، لوایح و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی جهت طی مراحل بعدی.
 • کنترول و نظارت از امور تقرر، انفکاک و ترفیعات علمی استادان به منظور تامین عدالت و ایجاد شفافیت در پروسه.
 • تعقیب فیصله های کمیته تقرر و انفکاک، شورای اداری و علمی پوهنتون و اطلاع آن به مراجع ذیربط به منظور اجراآت بعدی قانونی.
 • ایجاد دیتابیس به منظور حفظ و نگهداشت اسناد علمی استادان و نظارت دقیق از آن جهت حفظ محرمیت اسناد.
 • ایجاد هماهنگی با مسئولین سیستم مرکزی دیتابیس غرض انسجام امور دیتابیس.
 • اخبار موضوعات علمی و ترتیب استعلام هیأت ژوری استادان به اعضای کمیته ترفیعات.
 • ترتیب و تنظیم اسناد ترفعیات علمی استادان پوهنحی ها برای کمیته تقرر و انفکاک.
 • ترتیب پیشنهادات ترفیعات علمی استادان بعد از طی مراحل توسط کمیته های موظف جهت منظوری وزارت تحصیلات عالی.
 • ثبت و راجستر اسناد علمی استادان در دیتابیس مربوطه.
 • ترتیب، تنظیم، حفظ و نگهداشت اسناد علمی استادان بمنظور ایجاد سیستم آرشیف موثر و باکیفیت.
 • ترتیب و تنظیم فایل های اسناد مربوطه و تنظیم فایلنگ دوسیه ها.
 • ارسال و مرسل به موقع مکاتیب به شعبات مربوطه.
 • ثبت فورم و راجستر شهرت استادان در پوهنتون به منظور ایجاد یک سیستم معلوماتی با کیفیت و موثر.
 • ترتیب و تنظیم احصائیه ها بمنظور ارایه گزارشات به موقع به مراجع ذیربط.
 • درج شهرت اساتید در سییتم HEMIS و توزیع یوزرنیم برای استادان.

مکلفیت ها

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه به منظور دستیابی به اهداف پیش یبنی شده.
 2. رهبری و مدیریت پرسونل تحت اثر به منظور تحقق اهداف پلان شده.
 3. ایجاد هماهنگی در مورد پذیرش اعضای کادر جدید طبق قانون، لوایح و مقررات با ریاست انسجام امور اکادمیک و ارسال اسناد مربوطه به پوهنحی ها جهت طی مراحل آن.
 4. ارزیابی اسناد علمی اعضای جدیدالتقرر غرض شناسایی و جذب کادر های علمی ورزیده و مناسب.
 5. کنترول و نظرات از امور تقرر، انفکاک و ترفیعات استادان به منظور تامین عدالت و ایجاد پروسه شفاف.
 6. تعقیب فیصله های کمیته و اطلاع آن به مراجع ذیربط بمنظور اجراات بعدی قانونی.
 7. مراقبت از امور اجرای ترفیعات علمی و تثبیت رتب علمی استادان و اخبار فیصله های کمیته به مراجع ذیربط جهت اجراات بعدی.
 8. کنترول و نظارت از دیتابیس بمنظور حفظ و نگهداشت و محرمیت آن.
 9. ایجاد هماهنگی با مسئولین سیستم مرکزی دیتابیس غرض انسجام امور دیتابیس.
 10. کنترول و نظارت از اجراات پرسونل تحت اثر جهت بهبود کیفیت کاری.
 11. رهنمایی اسناد پذیرش اعضای کادر جدید طبق قانون، بوایح و مقررات با ریاست انسجام امور اکادمیک جهت طی مراحل بعدی آن.
 12. اخبار موضوعات علمی و تربیت استعلام هیت ژوری و اعلان کنفرانسهای علمی استادان به اعضای کمیته ترفیعات.
 13. ترتیب و تنظیم اسناد ترفعیات علمی استادان پوهنحی ها برای کمیته های تقرر و انفکاک.
 14. ترتیب پیشنهادات ترفیعات علمی استادان بعد از طی مراحل توسط کمیته های موظف جهت منظوری وزارت تحصیلات عالی.
 15. تعقیب فیصله های کمیته و اطلاع آن به مراجع ذیربط بمنظور ترفیع و تثبیت رتب علمی استادان.
 16. ثبت و راجستر اسناد علمی استادان در دیتابیس مربوطه.
 17. ترتیب، تنظیم، حفظ و نگهداشت اسناد علمی استادان بمنظور ایجاد سیستم آرشیف موثر و باکیفیت.
 18. ترتیب و توزیع کارت هویت برای استادان و کارمندان دیپارتمنت های مربوطه.
 19. ترتیب و تنظیم فایل های اسناد مربوطه و تنظیم فایلنگ دوسیه ها.
 20. وارده و صادره مکاتیب و ارسال به موقع به شعبات مربوطه.
 21. ثبت فورم و راجستر با شهرت استادان در پوهنتون به منظور ایجاد یک سیستم معلوماتی با کیفیت و موثر.
 22. ترتیب و تنظیم احصائیه ها بمنظور ارایه گزارشات به موقع به مراجع ذیربط.
 23. ایجاد هماهنگی با مسئولین  سیستم مرکزی دیتابیس غرض انسجام امور دیتابیس.
 24. اجرای سایر وظایف که از طرف مسئولین مطابق قوانین نافذه سپرده میشود.

اهداف

آمریت انسجام امور استادان در چوکات معاونیت امور علمی این پوهنتون فعالیت مینماید که هدف آن برقراری ارتباط میان معاونیت امور علمی و ریاست های  نه گانه بوده و همچنان ایجاد سیستم دیتابیس منظم به منظور حفظ اسناد هرچه بهتر اعضای کادر علمی و سازماندهی پروسه های تقرر، انفکاک و ترفیعات علمی اعضای کادر این پوهنتون میباشد.

آمریت انسجام امور استادان در چوکات خود دارای یک مدیریت عمومی میباشد که کارشناسی ترفیعات علمی استادان اعم از دوسیه های تقرر، انفکاک، تثبیت رتبه و ترفیعات علمی را به پیش میبرد. هم چنان امور ترفیعات علمی استادان وسایر موارد مربوط به استادان را ترتیب و تنظیم مینماید.

این آمریت در نظر دارد به منظور ترتیب و تنظیم هرچه بهتر اسناد علمی و ترفیعی استادان به شکل معیاری یک مدیریت عمومی را تحت نام "مدیریت عمومی دیتابیس" در تشکیل این آمریت ایجاد نماید تا دیتابیس معلوماتی جامع را به شکل ستندرد برای استادان به انجام برساند تا از یک طرف اسناد علمی- ترفیعی استادان به شکل معیاری حفظ گردد و ازطرف دیگر تشکیل استادان در پوهنحی ها مربوطه معیاری و بست های خالی موجود در زمان معین پر گردد.

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل اکنون دارای نه پوهنځی، سی و دو دیپارتمنت (از جمله بیست و هشت دیپارتمنت فارغ ده و چهار دیپارتمنت غیر فارغ ده) در رشته های مختلف میباشد. درسال 1400 این پوهنتون در تشکیل خود دارای 296 تن استاد بود که بنا بر تحولات اخیر نظر به هر ملحوظاتی یک تعداد اساتید این پوهنتون ترک وظیفه نموده اند که اکنون حدود (258) تن استاد شامل کادر علمی این پوهنتون موجود میباشد که از جمله (196) تن آن ذکور و (62) تن اناث میباشد. از جمله ( 258) تن استاد حدود (14) آن دکتر، (213) تن ماستر و (31) تن آن لیسانس میباشد که نظر به تفکیک رتبه علمی (18) پوهاند، (44) پوهنوال، (27) پوهندوی، (50) پوهنمل، (96) پوهنیار، (2) پوهیالی و (22) نامزد پوهنیار میباشند. حدود (54) تن اساتید این پوهنتون در مقاطع ماستر ی و دکترا مصروف فراگیری تحصیل در خارج از کشور میباشند.

 

چارت تشکیلاتی