بیوگرافی معاون علمی

 

اسم: جمشید

تخلص: رشیدی

سال تولد: 1353

رتبه علمی: پوهاند

درجه تحصیل: ماستر

سکونت اصلی: ننگرهار

سکونت فعلی: کابل  

شماره تماس: 0093-744328272, 0093- 786446005

ادرس الکترونیکی: Jamshed_rashidi@yahoo.com  jamshedrashidi2@gmail.com        

 

تجارب کاری:

2019 – الی اکنون –معاون علمی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

2007-2019- رئیس پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

1998- الی اکنون- عضو کادر علمی دیپارتمنت پشتو

2019 – الی اکنون- مسئول درجه اول کمیته های داخلی (کمیته تقرر و ترفیعات علمی، کمیته تحقیقات علمی، کمیته ارتقای کیفیت، کمیته برنامه های فوق لیسانس، کمیته انکشاف نصاب تحصیلی، کمیته پلان استراتیژیک پوهنتون، کمیته...)

2019 – الی اکنون عضو کمیته ارزیابی فارغان دوکتورا و ماستری وزارت تحصیلات عالی

2016- 2019 – عضو کمیته نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی

2015- 2018- عضو کمیته ارزیابی اسناد لیسانس

2013- 2019- مسئول درجه اول برنامه فوق لیسانس TESOL  پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

اشتراک در کنفرانس های محتلف علمی، ملی و بین المللی در داخل و خارج از کشور

 

تحصیلات:

2019- الی اکنون- محصل برنامه دوکتورا زبان و ادبیات پشتو پوهنتون کابل

2006-2007- ماستر زبان وادبیات پشتو- پوهنتون کابل

1994-199- لیسانس زبان و ادبیات پشتو – پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

1988-1990- بکلوریا- لیسه عالی نادریه کابل

 

آثار و مقالات علمی:

 • پښتوادب کې د قصیدې وده او پرمختګ، سال
 • پښتو ادبیاتو کې کره کتنه
 • ژبه او ادبیات
 • پښتو ادب کې د عروضي اشعارو پبلامه
 • ادب تیوري
 • په انترنیتي خپرونو کې د پښتو ادبیاتو ونډه
 • پښتو معاصرشعرکې خیال او تصویر
 • ادبیات او ټولنیز نویوالی
 • د پشتو ډرامو پیلامه او جوړښت
 • شعر او هنر د افلاتون له نظره
 • پښتوادب کې د معاصرو غزلو لوړتیا او ځوړتیا
 • پښتو ژبه کې د لیکل شوو ادبي فنونو څومره والی او څنګه والی
 • پښتو ادب کې د کالم لیکنې ژانر څېړنه
 • پښتو شاعرۍ کې د پارډاکس یا حس امیزی ارزونه
 • په کلاسیکه دوره کې د منظومو حکایتي اثارو پېژندنه
 • پښتو ادب کې د منځپانګې او بڼې ارزښت
 • حماسې ادبیات
 • د پښتو غزل په بشپړتیا کې د حمزه بابا ونډه
 • د شیدا په شاعرۍ کې کړنې
 • د ارواښاد مصطفی جهاد ناول د تخت غمي
 • لیکل شوي ادب تیوري