آمریت کتابخانه عمومی پوهنتون

 

معرفی کتابخانه عمومی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

کتابخانه پوهنتون تعلیم وتربیه کابل در سال ۱۳۸۱ تاسیس گردیده  است و مجموعه است زیر نظر معاونیت محترم امور اداری که همه ساله با پلان کاری مشخص و با فعالیت های جدی و مستمر خویش منابع مورد نیاز محققین اعم از استادان ، کارمندان ومحصلان برحال پوهنتون را تامین مینمائید که دارای ) 10707) جلد کتب در رشته مختلف از قبیل زبان و ادبیات دری، تاریخ ، جغرافیه، زبان وادبیات پشتو، جامعه شناسی ، دینی ، فلسفه، روانشناسی ، تربیت بدنی ، کمپیوتر، زراعت ،عمومیات ، حقوق ، هنرها، فزیک، اقتصاد، بیولوژی ، ریفرنس ،زبانها ، ریاضی و مجلات علمی میباشد. آمریت کتابخانه از تاسیس تا اکنون درتلاش است تا هر چه بیشتر و بهتر خدمات همه روزه برای مراجعه کنندکان اعم از محصلان پوهنځی های (۹) گانه،استاتید محترم ، کارمندان و محصلان، موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی عرضه نماید.کتابخانه عمومی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل با داشتن( 7) پایه کمپیوتروانترنت سریع توانسته مشکلات محصلان را تا حد امکان مرفوع نماید همچنان به تعداد (22) قایمه کتب و مجلات علمی به دسترس محصلان جهت دریافت منابع مورد ضرورت آنها قرار دارد .

 دفاتر اداری کتابخانه

آمریت کتابخانه

مدیریت عمومی

مدیریت کارت کتلاک

مدیریت رېفرنس و مجله

 بخش صحافی کتابخانه

دست آورد ها               

1 – ترتیب طرزالعمل کتابخانه عمومی

2 – ترتیب مقرره به منظور استفاده از کتابخانه عمومی

3 – ترتیب پلان کاری سالانه کارمندان کتابخانه عمومی سال 1400 الی 1401 و اجرای وظایف مطابق آن

4 – ترتیب طرزالعمل استفاده از کتابخانه عمومی برای مراجعین موسسات تحصلی خارج از پوهنتون

5 –بازبودن کتابخانه برای محصلین روزانه و شبانه

فعالیت ها

1 – ترتیب و تنظیم کتب در شلف های مربوطه آن بعد از جمع آوری از نزد محصلان

2 – تطبیق تقسیم اوقات یومیه استفاده از انترنت برای محصلین واساتید

3 – ترتیب نمودن قایمه های کتب در رشته های مربوطه

4 – رهنمایی محصلان در قسمت دریافت کتاب های مورد نیاز آنها

5 – تسلیم شدن کارت عضویت کتابخانه بعداز فراغت محصلان

6 – نصب شماره های کتب در قایمه های مربوطه

7 – توزیع کتب مورد نیاز به محصلان ، اساتید و کارمندان

8 – فورم عدم مسوولیت اساتید وکارمندان و محصلان

9 – ترتیب و تنظیم کتاب های نایاب ریفرنس

روش تنظیم واستاک کتابخانه

به تعداد (10707) جلد کتب در کتابخانه پوهنتون موجود است که به اساس رشته ، نام مولف ، تخلص و سال چاپ تقسیم بندی گردیده ودر شلف های جداگانه به اساس شماره های که در قایمه های مربوطه ثبت وراجستر شده اند گذاشته شده است در هنگام توزیع کتب برای محصلان نیز به اساس شماره مشخص که در قایمه وعقب کتب درج می باشد صورت میگیردو کتب نایاب یا ریفرنس در شلف های جداگانه به اساس شماره گذاشته و حق استفاده آنرا محصلان و سایر مراجعین صرف در داخل کتابخانه دارند. همچنان مجلات یا نشریه های علمی که از طرف موسسات تحصیلی و سایر ارگانهای دولتی به کتابخانه ارسال می گردد ونیز در شلف های جداگانه ترتیب وتنظیم گردیده است ودر قایمه ثبت گردیده وبدسترس مراجعین گذاشته می شود. سیستم کتابخانه معیاری نبوده نسبت کمبود کتب و پرسونل به شکل سیستم بسته فعالیت می نماید و حق بردن کتب را محصلان و سایر مراجعین از کتابخانه ندارند وهمچنان مونوگراف محصلان آرشیف شده و غیره قابل استفاده باقیمانده است.

 استاک یا آرشیف کتابخانه

کتابخانه دارای استاک یا آرشیف نمیباشد جلد های اضافی کتب ، مونوگرافها ، اطلاس ها ، دوسیه های فورم محصلان ، کارت های هویت کتابخانه محصلان وسایر وسایل در کتابخانه باعث ضیقی جای در کتابخانه گردیده است میباشد.در سال 1401 پلان ساخت استاک یا آرشیف کتابخانه ازطرف آمریت تهیه و تدارکات درنظر گرفته شده است

طرح پلان انکشافی  آمریت کتابخانه عمومی پوهنتون  سال 1400 الی 1401

استفاده از یک سیستم منسجم کتابخانه برای تنظیم امور کتابخانه بسیار مهم میباشد. تمام کتابخانه ها در جهان به سیستم کمپیوتری مدیریت ،تغییر کرده و برای کتابخانه ها در افغانستان بسیار مهم وضروری است تا آنها نیز این تغییر را بپذیرند.هدف عصری سازی کتابخانه ها میباشد به منظور بهبود کیفیت تدریس وتحقیقات و آموزش محصلان میباشد، دسترسی به منابع دیجیتالی کتابخانه ها را فراهم میسازد. فراهم ساختن مواد تازه و جدید و قابل دسترس تحقیقی آموزشی و درسی از جمله مشکلات است که پوهنتون ها را متاثر میسازد.

جمع آوری کتابها تا هنوز هم بحیث تلاش های نسبتاً کوچک اکثراً  به شکل هدیه ویا همکاری استادان و موسسات خارجی که بعضاً مفید تمام میشود باقی مانده ، اما هیچگاه ثبت نبودن بودجه کافی کتاب های کافی برای تمام پوهنځی ها و کتابخانه ها پوهنتونها فراهم نشده است.

بخاطر رفع خلا میان نیازمندان روز افزون محصلان برای کتاب های جدید و نواقص در تهیه کتاب در پوهنتون ها نیاز به منابعی آنلاین است تا این مشکل را رفع سازد.

مسوولین کتابخانه ها منحیث کارمندان مسلکی پوهنتون ها باید آموزش های انکشاف مسلکی را فرا گیرند تا باعث بلند بردن مهارت های رهبری ، کسب تخصص یا مهارت های لازم برای بازنگری وطرح پالیسی ها وطرزالعمل ها ، افزایش توانایی اشتراک کنندگان برای تغییر در کتابخانه ها بمنظور عرضه خدمات ضروری ، کسب آگاهی بیشتر در مورد نقش آنها منحیث متخصص سواد اطلاعاتی یا معلوماتی میباشد. تدویر یک کورس علمی منطقه ای برای آمرین کتابخانه های پوهنتون های مورد نظر، جهت آشنایی با سیستم ها وروند های لازم برای تبدیل نمودن کتابخانه های ایشان به نهاد های عصری و الکترونیک میباشد.

بازسازی وعصری سازی کتابخانه پوهنتون تعلیم وتربیه کابل یک موضوع بسیار مهم است که باید در محراق توجه وزارت تحصیلات عالی و تمویل کنندگان قرارداشته باشد.

تعمیر وتجهیز کتابخانه با تجهیزات مدرن مانند کمپیوترها جهت استفاده از کتابخانه دیجیتالی ومنابع آنلاین ،  تعمیر نمای ظاهری کتابخانه از جمله  رنگمالی سالون عمومی ، رنگ کلکین ها ،پرده برای کتابخانه،اطاق کمپیوترو انترنت که تمام محصلان واستادان از آن برای دسترسی به کتابخانه الکترونیک یا دیجیتال و منابع علمی انترنتی استفاده کرده بتوانند مجهز گردد، وتبدیل سیستم شلف بسته به شلف باز، سیستم امنیتی که شامل دروازه امنیتی ، نوار های محافظتی یا امنیتی ، وسیله حساسیت زا ( ماشین فعال کننده وغیر فعال کننده تگ های امنیتی ) و کمره های امنیتی میشود نصب گردد.

چارت تشکیلاتی