پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1445 هــ.ق. به کادرهای در دیپارتمنت‌های ذیل ضرورت دارد

yasin
Wed, Apr 03 2024 11:43 AM
نبیتبیب

Publish Date

پوهنځی روانشناسی دیپارتمنتِ روان شناسی عمومی، (2) بست، باردوم، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور، ماستر

تاریخ ثبت‌نام: 06/9/1445 الی/23/9/1445 ه.ق

 

پوهنځی روانشناسی دیپارتمنتِ مشاوره و رهنمایی، (2) بست، بارسوم، قشر ذکور، درجه تحصیل: دوکتور، ماستر و لیسانس

تاریخ ثبت‌نام: 06/9/1445 الی/23/9/1445 ه.ق

 

علاقه‌مندان می‌توانند، کاپی تذکره با اصل ترانسکریپت، کاپی این اعلان از ویب‌سایت پوهنتون در جریان تاریخ تعین شده گرفته، فورم ثبت‌نام و اسناد ضروری خویش را به آمریتِ انسجامِ استادان، معاونیتِ امور علمی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل تسلیم نمایند.