مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل

 

تمویل کننده: برنامه انکشاف تحصیالت عالی – بانک جهانی

سال تاسیس: 1396 خورشیدی ) 2017 میالدی(

توضیحات:

مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی که تحت برنامه انکشاف تحصیالت عالی در پوهنتون تعلیم و تربیه

کابل ایجاد گردیده است، متشکل از لابراتوار کمپیوتر، اتاق سرور، صنف آموزشی، محل کار کارمندان تخنیکی مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی، واتاق انبار می باشد. ساختمان پوهنتون کاملاً شبکه کاری شده است و انترنت در تمام ساحات پوهنتون قابل دسترس می باشد.

اهداف عمده مرکز تکنالوژی معلوماتی عبارتند از:

ارائه خدمات با کیفیت تکنالوژی معلوماتی به پوهنتون به منظور نایل شدن به هدف برتری اکادمیک.

ارائه خدمات مبتکرانه تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی به منظور مدرن سازی تدریس، آموزش وتحقیق درسطح پوهنتون.

طراحی و ایجاد زیربنای تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی بر اساس یک معیار نمره دهی استندرد که توسط بانک جهانی و وزارت تحصیالت عالی انکشاف یافته است، صورت پذیرفته است. معیار نمره دهی شامل شاخص ها و ضریب های مشخص می باشد که نیازمندی های تکنا لوژی معلوماتی پوهنتون ها را برآورده

می سازد.

تجهیزاتی که در مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی موجود اند، قرار ذیل می باشند:

 • تجهیزات مرکز تکنالوژی معلوماتی شامل 105- کمپیوتر که پاسخگوی نیاز پوهنتون می باشد
 • شبکه سازی در داخل پوهنتون، تجهیزات انترنت و Wi-Fi
 • صنف آموزشی
 • اتاق سرور
 • اتاق کارمندان

 

 

دیدگاه :

ارایه خدمات موثر و با کیفیت تکنالوژی معلوماتی به پوهنتون به منظور دستیابی و تحقق برتر علمی.

ماموریت :

استفاده از راهکارها نوین و خلاق ICT برای مدرن سازی تدریس ، یادگیری و تحقیق در پوهنتون.

اهداف کلی مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات پوهنتون:

هدف مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات پوهنتون تحقق و دستیابی به اهداف ذیر است.

 1. ارایه خدمات تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی (ICT) با کیفیت از جمله اتصال به انترنت ، خدمات ایمیل، ابزار های آموزشی و برنامه های کاربردی  تکنالوژی برای کمک به پیاده سازی آموزش الکترونیکی و ارایه خدمات به عنوان یک مرجعه واحد برای اعضای کادری علمی ، کارمندان و محصلان پوهنتون.
 2. ارائه برنامه های آموزشی و ظرفیت سازی به کارمندان و دانشجویان پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی  در حوزه ICT با برنامه های درسی پیشرفته و ترینران مسلکی.
 3. برای جلب حمایت و مساعدت در زمینه تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات (ICT) شریک یا همدست شدن با دست اندرکاران و جامعه ICT .
 4. سازماندهی و تحویل منابع آموزشی دیجیتیلی برای اعضای کادر علمی پوهنحی ها ، کارمندان و محصلان پوهنتون.

 

خدمات  مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات .(ICT)

 1. زمینه سازی و توانا ساختن پوهنتون برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی مدیریت آموزشی عالی .
 2. ارایه خدمات باکیفیت انترنت برای استادان ، کارمندان ، محصلان پوهنتون
 3. برنامه های ظرفیت سازی برای اعضای کادری علمی پوهنحی ، کارمندان و محصلان پوهنتون.
 4. تهیه و نصب برنامه ها (App)   برای اعضای کادری علمی پوهنحی ، کارمندان و محصلان پوهنتون.
 5. خدمات ایمیل رسمی برای اعضای کادری علمی و اداری پوهنتون.
 6. ارایه خدمات تکنالوژی معلوماتی به عنوان مرکز پشتیبانی IT در پوهنتون.
 7. دسترسی به کتابخانه های دیجیتلی برای کاربران پوهنتون.
 8. حفظ و مراقبت از وسایل و تجهیزات مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات (ICT) .
 9. نصب و نگهداری از پورتل های انلاین سیستم مدیریتی محصلان ، سیستم مدیریت آموزشی وغیره.
 10. خدمات ذخیره سازی محتوای دیجیتلی.
 11. اطمینان از موضوعات امنیتی مرکز تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات (ICT) و شبکه کلی پوهنتون.
 12. تهیه و نگهداری از پلات فارم مدیریت آموزشی و سایر ابزار های آموزشی در پوهنتون.