میزان 5, 1396

روز دوشنبه مورخ 3 میزان سال جاری برنامه آموزش مهارت های شغلی از طریق مبایل برای محصلان، در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی توسط داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحص

سنبله 7, 1396

روز یکشنبه مورخ 5 سنبله سال روان، برنامه ظرفیت سازی پوهنتون ها با همآهنگی وزارت محترم تحصیلات عالی که از دوسال قبل آغاز گردیده است؛ شامل تمام پوهنتون های دولتی و خصوصی

اسد 18, 1396

ورکشاپ سه روزه تحت عنوان تهیۀ پیشنهاد تحقیق علمی به روز یکشنبه مورخ 15 اسد سال روان توسط مرکز انسجام تحقیقات علمی پوهنتون به همکاری اداره محترم برنامۀ حمایت از پوهنتون‌ها وانکشاف نیروی بش

ویدیوها

وزارت تحصیلات عالی: در شماری از دانشگاه‌ها استادان بدون مدرک درس می‌دهند
نامگذاری دانشگاه تعلیم تربیه به نام رهبر جهاد
محمد حلیم استاد پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی HD