لایحه وظایف مرکز انسجام تحقیقات علمی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

 1. تهیه پلان کاری سالانه مرکز انسجام تحقیقات علمی مطابق پلان ستراتیژیک پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی.
 2. همکاری با کمیته های تحقیقات علمی پوهنځی ها در برگزاری کنفرانسهای علمی و تحقیقی، در سطح ملی و بین المللی.
 3. برقراری تحکیم ارتباطات و همکاری ها میان کمیتۀ تحقیقات و پوهنځی با وزارت خانه ها و موسسات ذیربط، به منظور استفاده از نتایج تحقیقات علمی در ساحات مختلف.
 4. همکاری با کمیته های تحقیقات علمی پوهنځی ها، در کاندید نمودن آثار برجستۀ سال، مطابق طرزالعمل گزینش بهترین اثرعلمی- تحقیقی سال در تحصیلات عالی افغانستان و ارسال ان به بورد تحقیقات علمی وزارت تحصیلات عالی، بمنظور قدر دانی و اعطای مکافات.
 5. درج آثار تحقیقی اعضای کادر علمی پوهنتون در دیتا بیس و ویبسایت پوهنتون.
 6. تدویر کورس های میتودولوژی تحقیق برای استادان، حسب ضرورت، به همکاری کمیته های تحقیقات علمی پوهنځی ها.
 7. تدویر کنفرانس ها، ورکشاپ ها و سمینار ها بمنظور ارایه معلومات راجع به شیوه های تحقیق و طروق ترجمه به سطح پوهنتون؛
 8. جلب کمک های کشور های کمک کننده و موسسات ملی و بین المللی، طبق پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور انکشاف تحقیقات علمی؛
 9. بررسی پروژه های تحقیقی پیشنهادی و در یافت منابع جهت اجرای آنها؛
 10. ارزیابی پروژه های تحقیقی و تعیین حق التحقیق؛
 11. تنظیم امورحسابی و مالی مرکز انسجام تحقیقات علمی؛
 12. فراهم سازی تسهیلات ممکنه جهت تحقیق برای محققان؛
 13. جمع اوری گزارشها از کمیته های تحقیقات علمی پوهنځی ها (سالانه).
 14. ارایه گزارش به معاونیت علمی پوهنتون.
 15. اجرای سایر وظایف تحقیقات علمی که از طرف مقامات صالحه به این مرکز سپرده میشود؛