تاریخچه ‍و اهداف پوهنتون تعلیم و تربیه

پوهنتون تعلیم وتربیه کابل، یک نهاد باارزش تربیه معلم در کشور است که به منظور تربیه مدرسین ورزیده برای موسسات تعلیم وتربیه ، موسسات تربیه معلم و دوره ثانوی معارف ایجاد گردیده است.  این پوهنتون تلاش دارد تا منحیث یک نهاد اکادمیک معتبر، پاسخگوی به نیازمندیهای کشور، عاری از هرنوع تبعیض ، تعصب و خشونت ، عرض اندام کند. برای دست یافتن به این هدف مرکز اعتلاء تضمین کیفیت و اعتباردهی درپوهنتون ایجاد گردیده تا پوهنتون خود را مورد ارزیابی قرار داده و باشناسایی قوت ها و اتخاذ تدابیر برای رفع ضعف ها از اعتبار و حیثیت علمی مطابق به معیارهای پذیرفته شده بین المللی برخور دارگردد و همردیف پوهنتون های معتبر جهان شود.

تاریخچه

پوهنتون تعلیم وتربیه کابل ، یکی ازسابقه دار ترین نهاد های علمی و اکادمیک تربیه معلم  درکشوراست. نخستین هسته آن در سال 1343 به نام " اکادمی تربیه معلم " به هدف تربیه معلمان مسلکی درکشور گذاشته شد که فارغان صنوف دوازدهم را به سویه چهارده پاس تربیت مینمود.

 اکادمی تربیه معلم در سال 1361 به " انستیتوت پیداگوژی کابل " تغییرنام کرد و با ایجاد سه پوهنځی (زبان وادبیات، علوم طبیعی وعلوم اجتماعی) که نقش اساسی را در تربیه معلم داشت، به سیرانکشاف خود ادامه خواهد داد. 

انستیتوت تربیت بدنی، درسال 1366 به عنوان چهارمین پوهنځی و دارالمعلمین روشان(پوهنځی داخل خدمت روشان) به عنوان پنجمین پوهنځی جزء این انستیتوت گردید. انستیتوت پیداگوژی کابل از سال 1363 الی 1368 درکنار برنامه های لیسانس ، به تربیه معلمین به سویه ماستر نیز اقدام کرد. درسال 1374 ، برمبنای یک تفاهم نامه بین وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف ، انستیتوت های پیداگوژی مرکز و ولایات به وزارت تحصیلات عالی ملحق شدند. 

باروی کار آمدن حکومت موقت درسال 1381، انستیتوت پیداگوژی کابل به مقر تعمیرانستیتوت علوم اجتماعی به افشار نقل مکان کرد. متعاقبآ به خاطر به دست آوردن حیثیت لازم اکادمیکی در اثر تلاش رهبری و اساتید دربرج جوزا 1381 انستیتوت پیداگوژی به " پوهنتون تعلیم وتربیه کابل " ارتقاء یافت.

پوهنتون تعلیم وتربیه ازنظر فزیکی و اکادمیکی

    پوهنتون تعلیم و تربیه از نظر فزیکی در ساحه خیلی محدود جابجا شده که باداشتن بیشتر از 8000 تن محصل نه ساحه گشت وگذار مناسب و نه صنوف کافی درسی دارد. امید است با تکمیل تعمیرصد اتاقه ضرورت صنوف درسی تا حدی رفع گردد.

  پوهنتون تعلیم وتربیه ازنظر اکادمیکی پیشرفت های مناسب کرده است و درحال حاضر (9) پوهنځی دارد که عبارت اند: از زبان ادبیات، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، تربیت بدنی، تعلیمات اختصاصی، تعلیمات اسلامی، روان شناسی و تعلیمات کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی . این پوهنځی ها جمعآ 31 دیپارتمنت دارند.

     اولین ماستری درپوهنتون تعلیم وتربیه درسال 1387 به کمک مالی (HEP)(پروژه تحصیلات عالی) و توامیت با پوهنتون ماسوچوست در رشته تعلیم وتربیه ایجاد گردید که تاحال چندین دوره فارغ التحصیلان که همه استادان پوهنتون های دولتی و دارالمعلمین ها بودند، به جامعه تقدیم نموده است. متعاقب آن در سال 1391 دومین پروگرام ماستری به کمک مالی سفارت اضلاع متحده امریکا و توامیت با پوهنتون اندیانا (تدریس زبان انگلیسی به محصلین که زبان مادری شان انگلیسی نباشد)(TESOL)در رشته انگلیسی افتتاح گردید که تاحال یک دوره فارغ التحصیل داده است.

   درماه دلو1393 با امضاء تفاهم نامه بین وزارت تحصیلات عالی و پروژه USWDP به

ایجاد ماستری در رشته مدیریت و رهبری تعلیم وتربیه در پوهنتون تعلیم وتربیه کابل موافقه به عمل آمد ، این سومین ماستری با کیفیت در این پوهنتون خواهد بود که از سمستر خزانی به فعالیت آغاز می کند. درعین زمان برای پیشبرد این ماستری توافقنامه توامیت بین پوهنتون تعلیم وتربیه کابل و پوهنتون ماسوچوست امریکا به تاریخ 20/11/1393 (9.2.2015) نیز به امضاء رسید.

دیدگاه:

            پوهنتون تعلیم و تربیه کابل مصمم به آوردن بهبود در عرصه های تعلیم و تربیه معلمان مسلکی پاسخگو به نیاز های نظام آموزشی،رهبران و محققان آموزشی،ایفای نقش کلیدی در عصری سازی تعلیم و تربیه و ارایه خدمات با کیفیت علمی تحقیقی در سطح کشور و منطقه می باشد.

ماموریت :

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در حال حاضر به تقویت و گسترس دانش در زمینه تعلیم و تربیه جهت بر آورده شدن نیازمندی های نهاد های آموزشی،مدیران و رهبران آموزشی کشور مصروف خدمت می باشد.

اهداف

پوهنتون تعلیم وتربیه کابل رسیدن به اهداف ذیل را نصب العین خود قرار داده است:

1.  تجهیز تمام محصلان با تجارب غنی تعلیم وتربیه ازراه های ذیل:

الف. معرفی وتطبیق کریکولم مدرن ومطابق نیاز زمان، درتمام عرصه های آموزشی پوهنتون.

ب. تهیه لکچرها وماخذ برای محصلان.

ج. توظیف کادرعلمی برای رهنمایی محصلان در هردیپارتمنت.

د. تهیه وتدارک لابراتورهای مجهز برای محصلان.

2. بهبود بخشیدن کیفیت تعلیم وتربیه ازراه:

الف. ارتقای درجه تحصیلی درپوهنحی ها تاسویه های ماستروداکتر.

ب. تجهیز اعضای کادرعلمی بامیتودولوژی پیداگوژی معاصر.

ج. اشتراک اعضای کادرعلمی درورکشاپ ها، سیمینارها وکورس هایی به منظورتجدید معلومات.

3.. استفاده تکنالوژی به صورت منظم دربرنامه های آموزشی.

4. تهیه وتدارک زیربناهای ساختاری برای پوهنتون، دربرگیرنده ساختمان های مناسب با اتاقهای درسی مدرن، لابراتورها وسایرتسهیلات مربوط.

 5. ایجادمرکزتحقیق با اعتبار وحفاظت ازآن.

   6. فراهم ساختن بورسهای تحصیلی کوتاه مدت وبورسهای مشاهداتی (فیلوسپ ها) برای کادرهای پوهنحی های موجوده به منظورارتقای سویه تعلیمی شان.

استخدام پرسونل جدید با استعداد وشایسته ازنسل جدید وفراهم ساختن فرصت های آموزشی برای شان تا بتوانند به درجات تحصیل تا سویه های ماستری ودوکتورا درخارج  ازکشور نایل شوند.

7. اعمار وتجهیز لابراتوار.

 

سفر تصویری به اولین و عالیترین مرجع اکآ دمیک تربیت معلم افغانستان 

 برای دیدن سفر تصویری به اولین و عالیترین مرجع اکآ دمیک تربیت معلم آفغانستان  بالای گزینه

برای دریافت فایل بالای دریافت کلیک نماید

بروشور رسمی پوهنتون

برای دریافت بروشور رسمی این نهاد تحصیلی بالای گذینه دریافت کلیک نماید.