مرکز ارتقای کیفیت و اعتباردهی

مرکز ارتقای کیفیت و اعتباردهی

مقدمه

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، یک نهاد تربیه معلم در کشور است که نظر به نیازمندیهای عصر و زمان و به منظور تربیه هر چه بهتر کادر های ورزیده برای موسسات تعلیم و تربیه، موسسات تربیه معلم و دوره ثانوی معارف ایجاد گردیده و یگانه موسسه عالی و اکادمیک است که تربیه معلمین مسلکی و میتودیست را به عهده دارد.

      این پوهنتون تلاش دارد تا منحیث یک نهاد اکادمیک معتبر و با کیفیت، پاسخگو به نیاز مندیهای کشور و یک موسسه عاری از هر نوع تبعیض، تعصب و خشونت که از طرف جامعه، دولت، سکتور های خصوصی و موسسات بین المللی به رسمیت شاخته شود؛ مبدل گردیده و با اجرای خدمات با کیفیت برای موسسات تحصیلات عالی، موسسات تربیه معلم و معارف و سایر نهاد های دولتی و خصوصی؛ سهم فعالی را در پیشرفت جامعه انجام دهد. برای دست یافتن به این هدف مرکز ارتقأ کیفیت از اثر ارشادات مقام وزارت تحصیلات عالی ایجادگردید تا به وسیله این مرکز پوهنتون خود را مورد ارزیابی قرار داده و با شناسایی قوتها و اتخاذ تدابیر برای رفع ضعف ها وخلاها، پوهنتون از اعتبار و حیثیت علمی مطابق به مقتضیات عصر و زمان و معیار های پزیرفته شده بین المللی بر خوردار گردیده و همردیف پوهنتون های معتبر جهان گردد.

      بناً هدف مرکز ارتقأ کیفیت شناخت قوتها، خلا ها، نواقص، كمبودیها و چالش های موجود است تا توجه همه جانبه را برای رفع نواقص و کمبودیهای موجود را با بذل مساعی رهبری پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون تعلیم و تربیه را مطابق به مقتضیات عصر و زمان و پیشرفت های علمی و تخنیكی معاصر عیار ساخته حیثیت و اعتبار علمی را تقویت بخشد.

برای دست یافتن به این هدف، اعضای مرکز ارتقأ کیفیت پوهنتون تعلیم  وتربیه بر اساس فیصله ی شورای علمی مورخ (7/4/1390) ذیلاً انتخاب گردید:

1.                 پوهاند میر هارون "احمدی" معاون امور علمی.

2.                 پوهاند سید نعیم"عالمی" عضو کادرعلمی دیپارتمنت زبان و ادبیات دری.

3.                 پوهاند عبدالحلیم آمر و عضو کادر علمی دیپارتمنت بیولوژی.

4.                 پوهاند صفت الله"سیدالی" آمرو عضو کادر علمی دیپارتمنت سپورتهای اجتماعی.

5.                 پوهنوال منورشاه "مالستانی" عضو کادر علمی دیپارتمنت تاریخ.

6.                 پوهنوال محمد علم"بیان" رییس و عضو کادر علمی پوهنحئی تعلیمات اختصاصی.

7.                 پوهندوی حنیفه "حبیب" عضو کادر علمی دیپارتمنت ریاضی.

8.                 پوهنمل محمد ابراهیم "بامیانی" عضو کادر علمی دیپارتمنت تعلیم و تربیه.

9.                 پوهندوی نور محمد " احمد زی" عضو کادر علمی دیپارتمنت انگلیسی.

10.            عبدالصبور صالح من حیث مدیر مرکزارتقأ کیفیت پوهنتون

 

با آغاز مرحله اصلی ارزیابی خودی، پوهنتون مورد ارزیابی قرار گرفته،  نخست ارزیابی از سطح دیپارتمنت ها و به تعقیب آن پوهنحئی هابه وسیله اعضای کمیته های ثانوی پوهنحئی ها که اعضای آن را آمرین دیپارتمنت ها تشکیل داده و در راس هر کمیته رییس پوهنحئی قرار دارد؛ آغاز  گردید و به تعقیب آن پوهنتون به وسیله مرکزارتقأ کیفیت مورد ارزیابی قرار میگیرد.

یقیناً با شناسایی نواقص و خلا ها و طرح تدابیر جدی برای رفع نواقص و با بذل مساعی رهبری پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون تعلیم و تربیه مطابق به معیار های علمی - بین  المللی و مقتضیات عصر و زمان و پیشرفتهای علمی - تخنیكی معاصر عیار گردیده و به یک پوهنتون معتبر و با کیفیت مبدل گردد.

روشهایی که در جمع آوری آمار مورد استفاده قرار میگیرد؛ گزارش کمیته های ثانوی پوهنحئی ها ، گزارش ادارات پوهنتون، مشاهدات جریان تدریس استادان پوهنتون، بررسی فورم ریکورد وظایف، استادان پوهنتون و مشاهدات عینی اعضای مرکز از امور و وضعیت پوهنتون میباشد.

آمار به دست آمده در نشست های این مرکز به صورت همه جانبه بررسی گردیده و پس از تجزیه و تحلیل عمیق و همه جانبه و عاری از هر نوع احساسات، بر مبنای معیار های دوازده گانه ، پس از اتفاق نظر اعضای مرکز پوهنتون را نمره دهی  می نماید.

 

پوهنتون تعلیم و تربیه بر مبنای پلان ستراتیژیک پنج سالۀ خویش در صدد آن است تا به امور اولویتهای پوهنتون، جنبه عملی داده و توجه جدی را برای تطبیق آن مبذول دارد، بناً همردیف مرکزارتقأ کیفیت، شورای علمی، شورای رهبری، مرکز تحصیلات عالی ماستری، مرکز انکشاف مسلکی استادان، کمیته تحقیق، کمیته نصاب تحصیلی، کمیته خدمات محصلان، کمیته ترفیعات، کمیسیون نشراتی، کمیته پلان استراتژیک، کمیته نظم ودسپلین، کمیته آموزش الکترونیکی را وسیله ی جهت نایل به این اهداف ایجاد نموده است.

فعالیت های این مرکز با توجه به لوایح ارتقأ کیفیت واعتباردهی، پلان تدابیری برای رفع نواقص ها وکمبودیها، خط مشی یاد دهی ویادگیری، طرزالعمل ارزیابی از کیفیت، معیارهای دوازده گانه، سند مسیر مسیریابی، جهت دست یابی به اهداف این مرکزکه همانا بهبود کیفیت است منسجم گردیده است.

اهداف مرکز ارتقأ کیفیت:

اهداف استراتیژیک: هدف این مرکز همانا رشد، توسعه، ارتقأ و بهبود کیفیت در پوهنتون تعلیم وتربیه  شهید استاد ربانی می باشد تا به همکاری این مرکز در پرتو لوایح ومقررات و پلان ها به آن دست بیابد.

هدف های راهبردی :

1)     پویا سازی دیپارتمنت ها برای تطبیق برنامه ارتقأ کیفیت

2)     بالنده گی وتوسعه ظرفیت های مسلکی، علمی، تحقیقاتی وتخصصی اعضای کادر علمی به سطح ملی و فراملی

3)     توسعه وارتقأ کیفیت تدریس (پروسه یاد دهی ویاد گیری)

4)     بهبود مستمر کیفیت

5)     ترویج و تحقق فرهنگ ارتقأ کیفیت، شفافیت، عدالت، حسابدهی وارزشیابی

6)     توسعه همکاری ها فی مابین سایر پوهنتون های ملی وبین المللی درعرصه ارتقأ کیفیت و اعتباردهی

7)     نهادینه سازی ارتقأ کیفیت که جز لاینفک نظام تحصیلات عالی است.

دیدگاه:

بهبود کیفیت پوهنتون که با تطبیق برنامه های ارتقأ کیفیت با در نظرداشت ارزش های فرهنگی و ملی که منجر به اعتباردهی نهاد در سطح ملی و فراملی گردد.

     رسالت:

بهبود شرایط تحصیلات عالی درپوهنتون که محصلان باید با کیفیت معیاری در تمام رشته های علمی ومسلکی مورد نیاز در سطح ملی، منطقه ای وبین المللی آموزش ببینند.