پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

پوهنتون تعلیم وتربیه کابل، یک نهاد باارزش تربیه معلم در کشور است که به منظور تربیه مدرسین ورزیده برای موسسات تعلیم وتربیه ، موسسات تربیه معلم و دوره ثانوی معارف ایجاد گردیده است.  این پوهنتون تلاش دارد تا منحیث یک نهاد اکادمیک معتبر، پاسخگوی به نیازمندیهای کشور، عاری از هرنوع تبعیض ، تعصب و خشونت ، عرض اندام کندبرای دست یافتن به این هدف مرکز اعتلاء تضمین کیفیت و اعتباردهی درپوهنتون ایجاد گردیده تا پوهنتون خود را مورد ارزیابی قرار داده و باشناسایی قوت ها و اتخاذ تدابیر برای رفع ضعف ها از اعتبار و حیثیت علمی مطابق به معیارهای پذیرفته شده بین المللی برخور دارگردد و همردیف پوهنتون های معتبر جهان شود.