مقالات علمی

مقالات علمی

  1.  عنوان مقاله علمی  (روش نگارش مقاله علمی)    نویسنده:   پوهنوال لیلما " شریفی یما "

        جهت دریافت بالای گزینه دریافت کلیک نماید.

 2.  عنوان مقاله علمی ( بررسی خصوصیات معلمات خلاق ) نویسنده : پوهنیار محمد فواد " بیان "

      جهت دریافت بالای گزینه دریافت کلیک نماید.

3. عنوان مقاله علمی ( بررسی زبان دری از نظر خاستگاه، پرورشگاه ووجه تسمیه ) نویسنده : پوهنوال لیلما " شریفی یما "

 جهت دریافت مقاله  بالای گزینه دریافت کلیک نماید.