کتاب های علمی

کتاب های علمی

1. کتاب علمی ( تعلیم وتربیه برای تامین صلح ) 

این کتاب تحت عنوان تعلیم وتربیه برای تامین صلح، به سفارش ادارۀ یونسکو نگاشته شده است تا در ورکشاپهای حل منازعات و تامین صلح منحیث مواد آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. بعد از ارزیابی های متعدد، کتاب به زیور چاپ اراسته شد که بعداً منحیث اثر مفید از سوی آن اداره  طی محفل باشکوهی مورد تقدیر قرار گرفت. به منظور استفادۀ علاقمندان درین ویبسایت به نشر سپرده میشود.

برای دریافت کتاب فوق بالای گزینه دانلود کلیک نماید.

2. ;کتاب علمی (دستورزبان دری بخش آواشناسی و صرف)  تالیف : پوهنوال لیلیما "شریفی یما") ... برای دریافت کتاب مذکور بالای گذینه دانلود کلیک نماید