طرح پلان ستراتیژیک دفتر انسجام تحقیقات علمی پوهنتون تعلیم و تربیه

طرح پلان ستراتیژیک دفتر انسجام تحقیقات علمی پوهنتون تعلیم و تربیه

 

    تحقیق و تدریس دوجزء جدا ناپذیر از هم در تحصیلات عالی به شما میرود. به همین علت، تحقیق همیشه در این نهاد، مورد توجه بوده ؛ ولی این توجه،  در برخی از مقاطع کمرنگتر و در برخی دیگر درخشانترتجلی نموده است. همان قسمی که در ساحۀ زراعت و انجینری بخصوص آبیاری قبلا در افغانستان تحقیقات علمی انجام شده که بر پایه آن انکشاف ملی     میسر گردیده؛ در بخش تحقیقات در مورد تعلیم و تربیه نیز کار های قابل توجهی صورت گرفته است. در پرتو این تحقیقات، سیستم تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی ایجاد شده، نمونه های آن در یک مقطع زمان، نصاب تعلیمی وزارت معارف،اکادمی تربیه معلم، نصاب تعلیمی پوهنتون کابل ، مراکز تحقیق در مرکز ساینس و نشر مجلات معتبر مانند مجله        تربیت، تعلیم و تربیه و ادب میباشد.

    در این اواخر تحقیق علمی و حمایت از آن به صورت نسبتاً درخشانتر مورد توجۀ وزارت تحصیلات عالی و پوهنتونها قرار گرفته است. به همین اساس برپایۀ پلان استراتیژیک اول تحصیلات عالی ( 1389-1393) به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی استادان ، راهنمایي و توانمندسازی استادان   مخصوصاً استادان جوان در جهت کارایی و بالنده گی علمی - پژوهشی، کمیته تحقیق پوهنتون، زیر نظر معاونیت امور علمی این پوهنتون،  در سال 1392 تشکیل شد.

 مطابق پلان استراتیژیک دوم وزارت تحصیلات عالی(1395-1399) و استراتیژیک پلان پوهنتون تعلیم و تربیه، توجه به تحقیق و حمایت از تحقیقات علمی با کیفیت در سرلوحۀ کار وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون قرار گرفت. به همین منظور دفتر انسجام تحقیقات علمی پوهنتون باید با جدیت هرچه تمامتر فعالیت نماید.

 یاداشت : جهت دریافت فارمت مکمل طرح پلان ستراتیژیک دفتر انسجام تحقیقات علمی پوهنتون تعلیم و تربیه  بالای گزینه دریافت کلیک نماید.