رهبری پوهنتون و بخش اداری

رهبری پوهنتون و بخش اداری

رییس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی 

دکتور ذبیع الله  اسدی